Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Gyermekétkeztetés az óvodában, iskolában

Térítésmentes (ingyenes) és kedvezményes

gyermekétkeztetés szabályai

A tanuló joga a térítésmentes vagy kedvezményes étkeztetéshez

Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő (vagy más törvényes képviselő) az intézménynek fizeti meg. Lásd itt!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) értelmében:

„A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, … [Nkt. 46. § (4)]

Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet a fenntartó vagy a települési önkormányzat kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe véve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) meghatározott normatív kedvezményeket.

Figyelem!

A kedvezményeket kérvényezni, a jogosultságot igazolni kell.

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, pl. az 50 %-os nagycsaládos és az 50-%-os középiskolai rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem vonható össze 100 %-os kedvezményként.

A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A térítésmentes (ingyenes) étkeztetés szabálya

Ingyenesség a bölcsődében és az óvodában

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára,

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették.

 [Gyvt. 21/B. § (1)]

Ingyenesség az általános iskolában

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,

  • ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Figyelem!

Az óvodában ingyenes étkeztetésre jogosultak közül az általános iskolában már csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók számára biztosított a napi háromszori térítésmentes étkeztetés.

Tehát pl. az óvodában ingyenességre jogosult tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy aki három vagy többgyermekes családban él az általános iskolában csak 50%-os kedvezményben részesül.

50%os kedvezményes étkeztetés szabályai   

Általános iskola

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani, az 1–8. évfolyamon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,

  • ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló más jogcímen nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben

  • ha tartósan beteg vagy fogyatékos a tanuló.

Középfokú iskola

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani a nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,

  • ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

  • ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;

     [Gyvt. 21/B. § (2)]

Tehát a középfokú iskolákban (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium) egyáltalán nincs ingyenes étkeztetés, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászorult tanulókat is csak 50 %-os étkezési kedvezmény illeti meg.

További kedvezmények önkormányzati rendelet, illetve fenntartói és intézményvezetői döntés alapján

A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. [Gyvt. 151. § (9)] 

Mentesülés, fizetési halasztás, részletfizetés kérelemre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt) 46. § (4) bekezdés értelmében:

a gyermek, tanuló joga, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.” [Nkt. 46. § (4)]

Törvényi felhatalmazást kap a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek keretei között a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére. [Gyvt. 162. § (5)

Figyelem!

Álláspontunk szerint a napi háromszori étkeztetést, akkor is biztosítani kell az óvodába járó gyermekek, és az iskolába, kollégiumba járó ingyenességre nem jogosult, térítési díjra kötelezett tanulók számára, ha szüleik nem tudják kifizetni az étkeztetés térítési díját.

Ha a szülőnek nincs pénze, hogy kifizesse az „ebédpénzt”, akkor kérésére térítésmentes étkeztetést kell biztosítani gyermeke számára, akár jogosult a törvényben meghatározott térítésmentes étkeztetésre, akár nem.

Az óvoda, iskola, kollégium köteles jelezni a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzat felé, ha tudomására jut, hogy jogosultság vagy fizetésképtelenség miatt „éhezéssel veszélyeztetett” gyermek jár az intézménybe. ( A veszélyeztetés bejelentése állampolgári kötelesség!)

Figyelem!

Ha a szülőnek éppen nincs elég pénze, hogy kifizesse a kedvezményes étkeztetés havi díját, akkor fizetési halasztást vagy részletfizetést kérhet, de sok óvoda, iskola megvonja az étkeztetési szolgáltatást a gyermekektől, tanulóktól, ha szülei nem fizetik ki határidőre az ebédpénzt. (Nem kap ebédet a gyerek!)

Ez nem bürokrácia, hanem embertelenség és a pedagógus hivatástudat teljes hiánya, ha az óvoda, iskola nem intézkedik a gyermeket veszélyeztető helyzet megoldására.

Ha a szülők tömegesen nem fizetik ki az étkezési térítési díjat, akkor annak oka van - különösen az 50-%os kedvezményben részesülők esetén -, akkor az önkormányzatoknak hivatalból kell intézkedni, a gyermekek térítésmentes étkeztetéséről. Nem a végrehajtót kell küldeni rájuk!

Az étkeztetés színvonala

A térítési díjas étkeztetés

Szünidei gyermekétkeztetés

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum