Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Pedagógus szakma vagy hivatás

A tankönyv nem tanmenet

A tankönyv célja

A tankönyv célja, hogy a tanuló olyan kiegészítő információkhoz jusson az adott tantárgyból, amelyet felhasználhat tanulmányai során.

Álláspontunk szerint a tanuló beszámoltatása (felelés, dolgozatírás) és értékelése során a tankönyv tartalmának ismeretét nem lehet számon kérni!  

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében meghatározott tananyagot!

A pedagógus feladata, hogy a központi kerettanterv alapján készített helyi tantervet feldolgozza, tanmenetet, óravázlatot készítsen, és az órarendben található óraszám keretében elmagyarázza (megtanítsa) az előírt ismeretanyagot.

Módszertani szabadság

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválassza. [Nkt. 63. § (1) bekezdés b) pont]

Sajnálatos tény, hogy a pedagógusok többsége nem készít tanmenetet, mivel az iskolák tantárgyanként és évfolyamonként készen kapják az általuk választott tankönyvekhez a tankönyvkiadó által az adott tankönyvhöz készített "szájbarágós" tanmenetet.

Módszertani szabadság jelenleg azt jelenti, hogy a pedagógus kiválaszthatja az a tankönyvet, amelynek nevelés-oktatás módszerét és a hozzá kapcsolódó tanmenetet alkalmazni fogja.

Tehát az adott tantárgy oktatásának módszerét a tankönyvkiadó által fizetett tankönyvíró határozza meg.

Ahány tankönyv annyi módszer!  

A pedagógusok világnézeti szabadsága

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót. [Nkt. 63. § (1)bekezdés d) pont]

Ha a pedagógus az általa választott tankönyvet tanítja meg a tanulókkal, akkor a tankönyvíró világnézetét és értékrendjét közvetíti a tanuló felé, nem a sajátját.

PROFESSZIONÁLIS TANMENETJAVASLAT

ÓRATERVEK

252 órára

Magyar nyelv és irodalom

1. osztály

Az ABC-ház taneszközeinek fölhasználásával

Tájékoztató
az 1. osztályos Tanmenetjavaslathoz

A Tanmenetjavaslat az általános iskola első évfolyamának magyar nyelv és irodalom tantárgyához készült a 2012-es NAT és a Mozaik Kiadó 2013-as kerettantervi ajánlásainak figyelembevételével. A tananyagot évi 252 órára osztja el, heti óraszáma 7. Az ABC-ház tankönyvcsalád taneszközeire épül. Tartalmazza egy-egy tanóra óratervét: a beszéd-, az olvasás- és az írástevékenységet. Megjelöli a kapcsolódási pontokat, a kialakítandó fogalmakat.

Az ABC-ház tankönyvcsalád a helyes ejtésre alapozott hangoztató, elemző, összetevő módszert alkalmazza. A tanulók meglévő ismeretéből, a beszédből indul ki. Megtanítja a hangok helyes ejtését, ezekhez kapcsolja a nyomtatott nagybetűket, majd a kisbetűket és végül a kötött betűformát. Egyszerre csak egy betűtípussal foglalkozik, így egymásra építi az ismereteket. A jól kiépített kapcsolatok biztossá teszik a hangoknak megfelelő betűk, illetve a betűknek megfelelő hangok, felidézését. A kisebb egységekben való haladás, a folyamatos ismétlés megerősíti a tudást, valamint kedvez a lassabban haladóknak is.

 

A Tanmenetjavaslat minden témakör előtt közli a fejlesztendő kompetenciákat és a folyamatos feladatokat, amelyek az egész tanítási egységre vonatkoznak. Ezek megoldásaira módszertani útmutatással szolgál. Az alkalmazott munkaforma megválasztását viszont a tanítóra bízza: alkalmazza osztálya aktuális fejlettségének legmegfelelőbbet! A választást munkafüzeti feladatok segítik. A Tanmenetjavaslatban a feladatot a tankönyv vagy a munkafüzet rövidítése és oldalszáma/feladatszáma jelöli. A tanítási egységek előtt olvasható, hogy a feladatok melyik taneszközben találhatók. Az aktuális Kerettanterv, Tanmenetjavaslat és az ABC-ház 1-4. digitális tankönyvcsomagja (MozaBook digitális tankönyvcsomag) letölthetők a Kiadó honlapjáról (www.mozaik.info.hu)

 

A program alkalmazásához szükséges tanítói segédletek, szemléltetőeszközök: betűtáblák, Kézikönyv, kötött betűkkel írt fali betűtábla kérhetők a Mozaik Kiadótól. A betűszalag házilag elkészíthető. Szükséges hozzá két betűkártya szélességű vászon- vagy selyemszalag és a tanítói betűsorozatból az összes magánhangzó: kisbetűvel és nagybetűvel. Az egyik szalagra ragasztjuk a mély magánhangzókat, a másikra a magasakat. A szalagok egyik oldalára kisbetűkkel, a másikra nagybetűkkel.

Eszközök a tanulóknak: Ábécéskönyv, Beszéd, olvasás, írás munkafüzet, Írásgyakorló cserefüzet (kék és piros), Mesék az ABC-házból című olvasmánygyűjtemény, Beszéd, olvasás munkafüzet, Írásmunkafüzet, elsős vonalozású írásfüzet, üres írólapok, mozgatható betűk.

 

Ajánlott memoriterek az 1. évfolyamon                                      A Tanmenetjavaslatban használt rövidítések jelentése

1-1 tetszés szerint választott népköltészeti mondóka, soroló, kiszámoló Ák.                                                                                                                    Ábécéskönyv

1 népi gyermekjáték közös előadása                                                        Ogy.                                                                                                                   Olvasmánygyűjtemény (Mesék az ABC-házból)

Ágh István: Virágosat álmodtam                                                             mf. I.        Beszéd, olvasás, írás c. munkafüzet

Birtalan Ferenc: Kertünkben                                                                    mf. II.                                                                                                                          Beszéd, olvasás c. munkafüzet;

Csanádi Imre: Naphívogató                                                                     Ímf.                                                                                                                    Írásmunkafüzet

Kányádi Sándor: Pitty-potty                                                                    Így. p.                                                                                                                         Írásgyakorló cserefüzet (piros)

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz                                                                Így. k.                                                                                                                          Írásgyakorló cserefüzet (kék)
Rónay György: A tücsök és a hangya (verses mese) közös előadása       mgh.                                                                                                                  magánhangzó

Szilágyi Domokos: Lepke-dal                                                                   msh.                                                                                                                   mássalhangzó

Weöres Sándor: Újesztendő                                                                     T.                                                                                                                       tollbamondás

Weöres Sándor Ha vihar jő a magasból

 

 

Budapest, 2013. április

MÓDSZERTANI  JAVASLATOK:   Az itt található mondókák, játékok a tanóráknál csak a címűkkel szerepelnek, de *csillag jelzi, hogy a szövegük ebben a gyűjteményben olvasható.

Beszédgyakorlatoknak alkalmasak a mondókák, különösen azok, amelyekhez játékot is lehet kapcsolni. Így funkciója van a szövegnek. A mondókákkal az emlékezetet is fejlesztjük.

 

Szabadtéri játékok A tanóra után ki is lehet próbálni őket a szabadban.                                                                                           Szobai játékok

 

Kiszámoló                                                                          Tapsolós                                                                                            Becsapós játék

A gyerekek kiszámolják maguk közül, hogy ki legyen a fogó.                                                                                            A szövegre egyenletes ritmus tapsolása.                                                                           A játékvezető mondja: Repül a, repül a …..

A kiszámoló minden szótagnál a következő gyerekre mutat.                                                                                           Erre csörög a dió, a dió,                                                                                           madár (a kutya, a ház, a léggömb, a pilóta stb.)

Van nekem egy csapatom                                                  arra meg a mogyoró, mogyoró.                                        Ha valóban repül az, amit mond, a játékosok

meg egy málé kapusom.                                                    Tessék kérem megbecsülni,                                        kezük feltartásával jelzik. Ha nem jellemző rá

Ha a labda közeledik,                                                        és a földre lecsücsülni:                                        a repülés, nem szabad felemelni a kezet.

a kapusom hasra esik. Gól!                                                                                       csüccs!                                      Aki hibázik, kiesik. Az győz, aki utolsónak

                                                                                                                                                                                    marad a játékban. A játékvezető mindig

Fogócskázás közben                                                          Buborék fúvó                                                                                           felemeli a kezét, hogy a többieket becsapja.

a lusta fogónak mondják a többiek, hogy fogja meg őket. Gyere ki, tündér:

Ilyen cica mellett aludni is lehet.                                        kékben, zöldben,

Cicuskám, kelj fel, itt van a jó tejfel.                                    piros cipőcskében!

Ica-rica, kukorica, fogj meg engem lusta cica!

 

Szembekötősdi                                                                  Fekete, fehér, igen, nem                                                                                           Mondóka

Ha a gyerekek szembekötősdit játszanak, ilyesféle mondó­ Fekete, fehér, igen, nem.                                                                                           Áron, alma van a fákon.

kákkal jelzik, hogy merre keresse őket bekötött szemű társuk.                                                                                           Mit vettél a pénzemen?                                                                                           Macska ül az ágon,

Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút.                          Adtam neked (…..) forintot.                                                                                           éppen tizenhárom.

Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró.                           Akire mutat a kérdező, annak kell válaszolni.

 

Bújócska                                                                            Kérdező játék

Ha a gyerekek bújócskát játszanak, kiszámolják a hunyót.   A kérdező szótagolással kiszámolja a válaszadót.

Kicsi csupor, nagy kancsó,                                                Akire az utolsó szótag jut, az válaszol.

Meg is van már a hunyó!                                                  Egy üvegben ül egy törpe,

A hunyó a következő szöveggel jelzi, hogy elindult az elbújtak keresésére.       Megkérdeztem én azt tőle:

Aki bújt, bújt; aki nem; én megyek.                                    Melyik színt szereted, te?

                                                                                           (Szín helyett lehet mást is mondani, pl. ételt, játékot)

Körjáték

A gyerekek kört alkotnak, egyikük beáll a kör közepére  Kiszámoló

 – ő lesz a bárány. A másik szereplő a körön kívül sétál – ő a farkas.   Egy levegővételre kell elmondani 1-1 verssort.

A körben állók mondogatják:                                           Van nekem egy csodazsákom,

   Benn a bárány, kinn a farkas,                                        benne van a gazdagságom:

   fuss el innen lompos farkas!                                           labda, hinta, karika,

   Fuss, fuss, fuss!                                                              piros rózsa, viola,

A mondóka végén a farkas bebújik a körbe, és üldözni kezdi a bárányt,         alma, dió, mogyoró.

aki a körön kívül is menekülhet. Ha a farkas elfogja a bárányt, új játék Te vagy komám a hunyó.

kezdődik.

Alapozó időszak. A magánhangzók olvasása és írása nyomtatott nagybetűvel

(A feladatok az Ábécéskönyvben, a Beszéd, olvasás, írás c. munkafüzetben és az Írásgyakorló cserefüzetekben (kék és piros) találhatók.)

 

 

 

BeszÉd

olvasÁs

ÍrÁs

F
o
l
y
a
m
a
t
o
s
a
n

v
é
g
z
e
n
d
ő

f
e
l
a
d
a
t
o
k

A tanulók beszédértésének és beszédképességének fölmérése mesék meghallgatásával és reprodukáltatásával.

A tanító mesét olvas az Ák.-ből. Beszélgetnek a hallottakról. A tanulók elmondják a mesét az Ák. képeinek segítségével.

A beszédlégzés gyakoroltatása:

a) Rekeszlégzés hangadás nélkül – orron-szájon át rövid, gyors belégzés; szájon át hosszú, lassú kilégzés: fújjuk a forró levest; felfújjuk a léggömböt; leheljük fázó ujjainkat.

b) Hangadással – a levegővétel azonos módon; kilégzés közben a tanult hang folyamatos hangoztatása, ameddig a levegő tart. Mondókák, rövid verses szövegek megszólaltatása helyes levegőbeosztással.

A Tanmenetjavaslatban a játékhoz kapcsolható mondókákat * jelzi. Megtalálható a Módszertani javaslatokban.

A helyes kiejtés tanítása:

A mgh.-kat az erre alkalmas szavak 1. hangjának leválasz­tásával különítjük el; a msh.-kat hangutánzással tanítjuk. A msh.-kat ne a betű nevével tudatosítsuk (em, té stb.), hanem a nekik megfelelő hanggal társítsuk és így hangoztassuk. A hangokat magukban kell ejteni, hogy később könnyebben lehessen szótagokká kapcsolni őket. A helyes kiejtésre a tanító ad mintát, a gyermekek utánzással tanulnak. A hangok helyes képzését tudatosítani kell. Az alapozó időszak végére kialakítjuk a mgh.-k állandó sorrendjét, ebben a sorrendben végeztetjük a hangösszevonásokat: a betűszalag segítségével.

A mf.-ben a Mondd utánam! utasítás alatt található me­morizálásra is alkalmas szövegeken gyakoroltathatjuk a levegő gazdaságos beosztását és a hangok hangsorokban történő helyes ejtését. A hangok időtartamát is megfigyel­tetjük a szavakban. A szövegeket a tanító előre mondja a légzéstechnikának megfelelő beosztásban, a tanulók így ismétlik. Kapcsolódási pontok: ének-zene – légzéstechnika.

A beszédhallás fejlesztése:

Rendszeresen gyűjtetünk szavakat a tanult hanggal. Gyakoroltatjuk rövid szavak hangokra bontását.

Kapcsolódási pontok: ének-zene – hallásfejlesztés.

A képsorokat mindig balról jobbra „olvastatjuk”, így a tanulók megszokják az olvasás helyes irányát. A képekről való „olvasáskor” a szavak 1. szótagját kell nyomatékkal ejteni.

Ebben az időszakban egyenként ismertetjük meg a nyomtatott nagybetűk közül a magánhangzókat.

A mgh.-k betűjelének tanulása az Ák.-ből:

1. Képsorok „olvasása” (a képek egyenkénti megnevezése).

2. Az olvasott szavakban a tanulandó betűnek megfelelő hang keresése, helyének meghatározása.

Az Ák.-ben minden betűnél 3 sorban vannak a képek: az 1. sorban a tanult mgh. rövid, a 2. sorban hosszú, a 3. sorban a hosszú és rövid magánhangzót vegyesen tartalmazó szavakat talállunk.

3. A képek előtt lévő betű megfigyelése, kialakítása pálcikákból vagy más módon. (A görbe vonalakat is egyenes pálcikákból rakjuk ki.)

4. A tanult betű kikeresése mozgatható betűk közül.

A mgh.-k betűjelének fölismertetése a mf.-ből

1. A képek „olvasása”.

2. A szavak hallás utáni szótagolása.

3. A képeknek megfelelő szavakban a keresett betű aláhúzása. A megoldás ellenőrzése.

A tanult betű(k) fölismerésének gyakorlása:

mozgatható betűkről, betűsorban és betűszalagról.

A betűszalagon a magánhangzók láthatók: egyik oldalon nagybetűvel, a másikon kicsivel.

Az 1. betűszalagon a magas magánhangzók:

e, ő, é, ű, í, i, ü, é, ö, e.

A 2. betűszalagon a mély magánhangzók:

a, ó, á, ú, u, á, o, a.

Hangösszevonás gyakorlása:

A mgh.-t betűszalagról, a msh.-t hangutánoztató képéről idéztetjük föl. A hangszalagon levő betű elé, majd mögé illesztjük a képet. A mgh. elé és mögé is lehet illeszteni képet (3 hangból álló szavak.)

Megfigyeljük és fejlesztjük a tanulók tájé­kozódását, mozgáskoordinációját, kézhasználatát, finommozgásait. Megfelelő gyakorlatokkal erősítjük kéz- és törzsizomzatukat, szoktatjuk őket a helyes testtartásra, az írószer célszerű használatára.

Kapcsolódási pontok: testnevelés és sportnagymozgások. Életvitel és gyakorlat – a kéz izomzatának erősítése gyurmázással. Vizuális kultúra – finommozgások fejlesztése rajzolással, festéssel, képalkotással (terményekből, korongok­ból, pálcikákból).

A nyomtatott nagybetűk írását előkészítjük álló, fekvő, ferde egyenesek, alsó ívelés, ovális és S kanyar gyakoroltatásával.

A magánhangzókat íratjuk is.

A nyomtatott nagybetű vázolása, írása:

1. levegőbe (karral, kézzel, ujjal),

2. hosszában négyrét hajtogatott írólapra,

3. mf.-be,

4. Írásgyakoroló cserefüzetbe v. vonalas füzetbe

A megegyező formájú betűknél, amelyek csak az ékezetben térnek el egymástól (A – Á; E – É; O, Ó – Ö, Ő; U, Ú – Ü, Ű), – a második betűnél elhagyhatjuk a levegőben és az írólapon való gyakorlást. Természetesen ezeket egymástól távol tanítjuk, hogy elkerüljük a hasonlósági gátlást.

A nyomtatott nagybetűk írását, vonalelemeinek irányát úgy tanítjuk, hogy az automatizált mozgást ne kelljen megváltoztatni a kötött/írott nagybetűk tanulásakor. Pl.: az A betű szárát lentről föl és föntről lefelé húzzuk, akárcsak az írott  betűnél.

Az írást házi feladatként az Írásgyakorló cserefüzetekben vagy egy vonalas füzetben is gyakoroltatjuk.

         

Alapozó időszak.  A magánhangzók  olvasása  és  írása  nyomtatott  nagybetűvel

A feladatok az Ábécéskönyvben, a Beszéd, olvasás, írás c. munkafüzetben és az Írásgyakorló cserefüzetekben (kék és piros) találhatók.

Óra

BeszÉd

olvasÁs

ÍrÁs

Szept

1. hét

 

 

 

 

 

1.

A kapcsolatteremtés nyelvi és udvariassági formái az iskolában: köszönés és bemutatkozás felnőtteknek és gyerekeknek. Gyakorlása szituációs játék keretében.

Kapcsolódási pontok: erkölcsi nevelés – képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott normáit. Dráma és tánc – szituációs játékok.

Mese az ABC-házról (mesehallgatás)

Az Óperencián innen és az Óperencián túl van egy szép nagy ház. Úgy hívják: ABC-ház. Ebben laknak a pálcikaemberkék. Ha úgy akarják, betűkké állnak össze, és sok szép mesével, történettel ajándékozzák meg a hozzájuk érkezőt. Gyere velem az ABC-házba, ismerd meg a pálcikaemberkéket, hogy téged is megajándékozhassanak.

Fogalmak: köszönés, bemutatkozás.

Az olvasáshoz, íráshoz szükséges felszerelések megismerése és elhelyezése a padon.

Az Ák. 3. oldalának nézegetése. Ki tud róla megnevezni betűket?

Fogalmak: Ábécéskönyv, munkafüzet, cserefüzet.

 

Pálcikaemberkék kirakása: megfigyelhető a minta pontos követése, a finommozgások fejlett­sége. (mf. 4/1.) Pontok összekötése egyenes vonalakkal. Ki a balkezes? Milyen a tanulók ceruzafogása, vonalvezetése? (mf. 4/3.) Hasonló formák elemzése, összehasonlítása: a tanulók megfigyelőképessége (mf. 4/4.)

Kapcsolódási pontok: a feladatok előtti jelek értelmezése a I. mf.-ben, alkalmanként csak az éppen használatosat ismertetjük meg.

A tanult betűelemeket (később betűket), célszerű házi feladatként az Írásgyakorló cserefüzetben vagy vonalas füzetben is gyakoroltatni.

Házi feladat: Így. p. 4/1-2.

2.

A helyes beszédlégzés tanítása, gyakorlása.

Kapcsolódási pontok: ének-zene – helyes légzéstechnika.

Beszélgetés: a reggeli készülődés, az iskolába vezető út.  Miért járunk iskolába?

Mire jó, ha megtanulod a betűket? Mesehallgatás: az olvasástanulás motivációjának megteremtése. Miért szeretnél olvasni? A hallott szöveg értelmezése.

Kapcsolódási pontok: vizuális kultúra – a mese esemé­nyeinek megjelenítése képekkel, képsorral, rajzzal.

Ák. 5. oldaláról a településnek megfelelő kép kiválasztása (falu, község vagy város).

„Képolvasás”: állítások, gondolatok megfogalmazása a kép alapján. Az utcai hangok megfigyelése, megkülönböztetése a valóságban vagy hangszalagról (mf. 5/1.).

Kapcsolódási pontok: környezetismeretbiztonságos térbeli tájékozódás a közvetlen környezetben. Információt közlő jel, jelzés a lakóhelyen, a közlekedésben.

Jelek az utcán: jelfunkció (mf. 5/2. és 3.)

Az egyenes és a kör összehasonlítása; sorritmus szabályos folytatása (mf. 4/2.). Megfigyelhető a szeriális sorrend tartása.

A helyes testtartás és ceruzafogás megbeszélése, gyakorlása (mf. 5/4.)

Az egyenesek helyzetének megbeszélése (álló, fekvő, ferde). Álló, fekvő, ferde egyenesek a va­lóságban; rajzolásuk írólapra (pl. sátortetős ház).

Fogalmak: álló, fekvő, ferde egyenes.

3.

Mondd utánam! (Közben a megfelelő testrész megérintése.)

Bal fülem csendül: jó hír, jó hír!

Cseng, cseng a jobb fül: balhír, balhír!

(Részlet Kiss Benedek Kis babonák c. verséből.)

Tájékozódás testsémán: jobb kéz, bal kéz (láb, szem, fül).   Tájékozódás a térben: viszonylagosság. Ki, mi van tőlem jobbra, balra? Hogyan változik a helyzet, ha megfordulok? A tanulók és a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzete.

Kapcsolódási pontok: matematika – képes térben és síkban tájékozódni, érzékeli a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét. Testnevelés – térbeli tájékozódás, mozgás.

Fogalmak: jobb, bal, jobbra, balra. Irányok fölismerése.

Ák. 7. oldalán található képről (falusi udvar) az állatok megnevezése, velük kapcsolatos mondatalkotások.

Mese közös kitalálása a képről.

Tájékozódás a sík lapon: a könyv jobb széle, bal széle.

Fogalmak: szó, mondat – tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret.

 

Tájékozódás a hármas vonalrendszerben. Álló és fekvő egyenesek írása; a haladási irány balról jobbra (mf. 6/1.).

Álló és fekvő egyenesek gyakorlása Így. p. 7/1.

Fogalmak: hármas vonalrendszer, vastag vonal, vékony vonal.

Kapcsolódási pontok: életvitel és gyakorlat – a kézujjainak erősítése, ügyességének fejlesztése gyurmázással. Vizuális kultúra – finommozgások fejlesztése rajzolással, festéssel, mintázással.

4.

Légzőgyakorlat: Ki tudja tovább tartani az utolsó hangot? Kukorikúúúúúúúúúú!(A levegő helyes beosztása.)

Reggel a tanyán c. mese meghallgatása.

Kompetenciafejlesztés: figyelemmel tudja követni a szóbeli történetmondást, mesét. Képekről felidézi a hallottakat.

Az állathangok utánzása, az ezzel kapcsolatos mondókák közül néhány megtanulása. A mese elmondása a kép segítségével (Ák. 6. o.) Miért lett csönd az udvaron?
A baromfi szó fogalmának bővítése (mf. 8/3.)

Mi történik az Ák. 9. oldal 1. sorának képein? Mit mondanak a gyerekek? Utánozzuk őket: á, ó, ő!

„Kvázi olvasás” – sorban mutatjuk és megneveztetjük a magánhangzók emlékeztető képeit. Majd a szavakat minta alapján szótagoltatjuk. (Ák. 9. o. 2-5. sor)

2. sor: autó, óra, ásó, út;  3. sor: uborka, ágy, odú, alma;

4. sor: egér, őz, építőkocka, űrhajó, írógép;

5. sor: ibolya, üveg, érem, öt, ecset.

Fogalom: szótagolás – tapasztalati úton szerzett ismeret.

Álló és fekvő egyenesek gyakorlása vonalrend­szerben. Így. p. 6. o.

Az Írásgyakorló cserefüzetek páros oldalainak felét az iskolában, felét házi feladatként lehet elvégeztetni.

Fogalom: margó vagy lapszél.

5.

Az állathangokat utánzó mondások ismétlése.

Tájékozódás gyakorlása Ák. 5., 6., 7. oldalának képein: Mi van előtte, utána, alatta, fölötte, mellette, tőle jobbra, balra? Az állatok egymáshoz hasonlítása: melyik kisebb, nagyobb, a legkisebb, a legnagyobb? A viszonylagosság érzékeltetése: a disznó a kacsánál …, de a bikánál… stb. Relációs szókincs.

Fogalmak: előtte, utána, alatta, fölötte, mellette, közötte.

A mély mgh.-k képeinek „olvasása”, szótagolása, a szavak első hangjának leválasztása, helyes ejtésének megbeszélése, gyakorlása. (Ák. 9. o.) a, ó, á, ú; u. á, o, a.

Fogalom: hang – tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret.

A hang és az emlékeztető kép kapcsolatának megerősítése.

Rajz kiegészítése utasítások alapján (Rajzolj a ház elé kerítést, mellé fát, a tető fölé madarat stb. mf. 10/3.)

Méretarányok megfigyelése (mf. 6/2. 7/3.)

Irányok megállapítása (mf. 7/2.)

A tárgy és a háttér megkülönböztetése

Így. k. 7/2.

Fogalmak: kicsi – nagy; rövid – hosszú;

alacsony – magas.

6.

Mondd utánam!

Kikiriki, jó reggelt,

Szól a kakas, ha felkelt.

Az iregi kakasok c. mese meghallgatása.

A mese igazságtartalmának megbeszélése.

Időtartam megfigyelése (1 perc)

A mese elmondása képek segítségével (Ák. 8. o.).

A magas mgh.-k képeinek „olvasása”, szótagolása, a szavak első hangjának leválasztása, helyes ejtésének megbeszélése, gyakorlása.

(Ák. 9. o.) e, ő, é, ű, í; i, ü, é, ö, e.

A hang és az emlékeztető kép kapcsolatának megerősítése. Kapcsolódási pontok: tapasztalati úton szerzett nyelvi kompetencia – hangképzés, hangfelismerés, hangleválasztás.

Ferde egyenesek keresése a képen (mf. 7/4.) Ferde egyenesek írása (mf. 8/2.)

7.

*Mondd utánam! Tapsolós játék: egyenletes ritmus tapsolása. Erre csörög a dió, a dió… Kapcsolódási pontok: ének-zene – ritmusjátékok ütőhangszereken.

A magas és a mély mgh.-k hangoztatása emlékeztető képek segítségével: a tankönyvi sorrendben.

Tájékozódás az Ák. belső borítóján, a mgh.-k képeinek megkeresése, helyük meghatározása: sor, oszlop.

Fogalmak: sor, oszlop.

A magánhangzóval kezdődő szavak „olvasása”, szótagolása az Ák. 9. oldaláról. Másodszorra csak a kezdőhangok megszólaltatása.

A szó eleji hangok időtartamának összehasonlítása:

óra – odú,   út – uborka,   őz – öt,   űrrakéta – üveg,

írógép – ibolya.

Fogalmak: hosszú hang, rövid hang – nyelvi ismeret.

Kompetenciafejlesztés: a beszédhallás fejlesztése.

Ferde egyenesek írása Így. p. 8. o., 9/1. vagy 2.

 

Szept

2. hét

 

 

8.

Mondd utánam!

Kisegér, kisegér, van-e fogad, hófehér?

Adok neked tejfogat, adjál nekem vasfogat!

Az egerek c. mese meghallgatása.

A mese elmondása képek segítségével. (Ák. 10. o.)

Minek köszönhette a legény a szerencséjét?

A magánhangzókra emlékeztető képek neveinek hangokra bontása (út, őz, öt, óra, odú); a hosszabbak szótagolása.

Tanulási képesség fejlesztése: analizálás. Kapcsolódási pontok: a szavak hangokra bonthatók – nyelvi ismeret.

A hangokra emlékeztető képek neveinek tanulása az Ák. belső borítójáról: 1. és 2. sor.

Tájékozódás a labirintusban: útvonal követése (mf. 9/3.)

Hasonló formák elemzése, összehasonlítása, az azonosak jelölése (mf. 9/4.)

Kapcsolódási pontok: vizuális kultúra – kép, tárgy megfigyelése, elemzése.

9.

Mondd utánam! Találjátok ki a mondókából, hogy melyik betűt fogjuk tanulni! Ennek a hangja fordul elő benne a legtöbbször?

Anna – tele van a kanna.

Ák. belső borítójáról az 1. sor képeinek „olvasása”, szótagolása.

Melyik szóban hallasz „a” hangot?

Az „a” hang helyes ejtésének gyakorlása.

Megtanuljuk a jelét, az A betűt.

Fogalom: betű.

A nyomtatott nagybetűk olvasástanításának algoritmusa.

Az  A  betű tanulása (Ák. 11. o.)

1. Ák. 11. o. „A” betű melletti képek neveinek „olvasása”, az a hang helyének megkeresése a szavakban: a szó elején, a szó végén, a szó belsejében. Melyik szóban van két a hang?

2. Az emlékeztető kép első hangjának leválasztása, hangoz­tatása; a kiemelt betű formájának megfigyelése és kirakása pálcikákból, kikeresése mozgatható betűk közül. Tanulási képesség fejlesztése: megfigyeltetés, hang és betű azonosítása.

3. A képek megnevezése, szótagolásuk (mf. 9/1.)

4. Az „A” betű fölismerése és aláhúzása. (mf. 9/1.)

A nyomtatott nagybetűk írásának tanítását ezzel az algoritmussal lehet megoldani.

Az  A  betű írásának tanulása

1. Vázolás: levegőbe (karral, kézzel, ujjal)

2. Vázolás: írólapra

3. Írás: nagy és kis méretben vonalrendszerbe (mf. 9/2)

4. A betű felismerése Írásgyakorló cserefüzetben

Így. p. 11/1.

10.

Mondd utánam!

Két mondókát tanulunk, amelyből megismerhetitek mai mesénk szereplőit. (mf. 7/1.)

Ej, haj, csibekas,                         Kot-kot-kot-kot-kotkodács,

Tarka tollú kiskakas!                  Mindennapra egy tojás.

A kakas és a pipe c. mese meghallgatása.

A mese elmondása a képek segítségével (Ák. 12. o.)

Kiktől kért segítséget a kakas? Miért futott fáradhatatlanul egyiktől a másikig?

Magánhangzók hangoztatása képek segítségével.

A hangokra emlékeztető képek neveinek tanulása az Ák. belső borítójáról 3. és 4. sor.

Rövid szavak hangokra bontása, a hangok jelölése korongokkal (fa, ló, tó, hal, pék); a hosszabbak szavak szótagolása.

Az  A  betű írásának gyakorlása:

Írásgyakorló cserefüzetbe

Így. p. 10. o.

H. f. írólapra tárgyak rajzolása, amelyeknek nevében a hang van. A rajz mellé annyi A betűt kell írni, ahány a szóban van.

11.

Mondd utánam!

Találják ki a mondókából, hogy melyik betűt fogják tanulni! Ennek a hangja fordul elő benne a legtöbbször.

Emese – mikor lesz már a mese?

Ák. belső borítójáról a 2. sor és az 1. oszlop képeinek „olvasása”.

Az „e” hang helyes ejtésének gyakorlása.

A mondókának melyik szavában van e hang?

Az  E  betű tanulása (Ák. 11. o.)

Az e hang keresése a képek nevében, helyük megállapítása.

Az E betű megfigyelése, tanulása.

A tanult betű fölismerése, aláhúzása szóképekben

(mf. 10/1.)

Azonos formák helyzetének megállapítása: az E betűk kikeresése. (mf. 10/4.)

Tanulási képesség fejlesztése: algoritmus alkalmazása.

Az  E  betű írásának tanulása.

(mf. 10/2.)

 

Az E betű felismerése

Így. k. 9. o.

12.

Mássalhangzók helyes ejtésének tanulása hangutánoztató képek használatával: h, s, sz, l. Légzéstechnikai gyakorlat: egy-egy hang hangoztatása hosszan, egy levegővételre.
A hangutánoztató képek megtalálhatók a mf. 22. oldalán. Szavak hangokra bontása: só, szó, ló, hó (Ák. 15. o.).

A cipó c. mese meghallgatása. Miért sikerült a rókának megenni a cipót? A mese elmondása a képek segítségével (Ák. 14. o.) Kik szerették volna megenni a cipót? Mit mondott nekik a cipó? A mondóka tanulása.

Magánhangzók hangoztatása magukban, képek segítségével.

A hangokra emlékeztető képek neveinek tanulása az Ák. belső borítójáról 5. sor.

Rövid szavak hangokra bontása, a hangok jelölése ko­rongokkal (út, sál, tyúk, zár, zsák); a hosszabbak szavak szótagolása.

Az E betű írásának gyakorlása:

Így. k. 8. o.

H. f. írólapra tárgyak rajzolása, amelyeknek nevében e hang van. A rajz mellé annyi E betűt kell írni, ahány a szóban van.

13.

Mondd utánam!

Csirke mondja: csip-csip-csip,

Aki fürgébb, többet csíp.

A mondóka melyik szavában hallasz i hangot? Hasonlítsuk össze az csip és a csíp szavak i hangját!

Az i hanghangoztatása röviden és hosszan.

Játék: szavakat sorolok, amelyekben i hang is van. Ha hosszúnak hallod, emeld föl a jobb kezedet, ha rövidnek, szorítsd ökölbe! (iskola, cipő, ing, szív, színes, írás, virág).

Az I, Í betűk tanulása (Ák. 13. o.)

A képek „olvasása”, az i hang helyének megkeresése a szavakban; időtartamuk megfigyelése. Sorold föl a képek közül, amelyiknek a nevében hosszú í van!

Az I és Í betű megfigyelése, tanulása. Az időtartam jelölése ékezettel. Fogalom: ékezet.

Az új betű fölismerése és aláhúzása szóképekben (mf. 11/1.) A szavak kiejtése az i hang időtartamának megfelelően; szótagolásuk.

A tanult msh.-k (hangutánzó képek) összeolvasása az I, Í betűkkel betűszalagról: HÍ, SÍ, SZÍ, LI,   IL, ISZ, IS, IH.
A szótagok között olvastunk értelmes szavakat is, melyek voltak ezek? Tanulási képesség fejlesztése: szintetizálás.

Az I, Í betű írásának tanulása

(A levegőbe és az írólapra történő írás elmarad hat.)

Az I és Í írása nagy és kis méretben (mf. 11/2.)

Az I és Í betű fölismerése szavakban

Így. p. 13/1.

Az alsó ívelés gyakorlása rajzon

Így. p. 13/2.

14.

Hallás utáni szövegértés: Találd ki, mi az!

Tenyeres-talpas, hatalmas, / barna bundás, óriás, / meglesi a méheket, / mézet rabol, ha lehet, / szamócát is szedeget – átalussza a telet. Hogyan nevezik a medve kölykét?

A két kicsi bocs meg a róka c. mese meghallgatása.

Miért járt pórul a két kicsi bocs? Beszélgetés a testvéri kapcsolatról, a helyes viselkedésről. Mit tanultál a meséből? A mese tanulsága.

Kapcsolódási pontok: erkölcstan – a családi kapcsolatok értékeinek tudatosítása. Az én világom, önismeret.

A mese elmondása a képek segítségével (Ák. 16. o.)

Fogalmak: bocs, tanulság.

A tanult betűk olvasása: mozgatható betűkről.

Tanulási képesség fejlesztése: a betű és a hang megfeleltetése.

Szavak hangokra bontása és kirakása korongokkal, a korongok helyettesítése a tanult betűkkel: cica, csiga, néni. A hosszú szavak szótagolása: építőkocka, ibolya, írógép.

Az eddig tanult mással- és magánhangzók kapcsolása  hangutánzó kép és betűszalag segítségével:

LA, LE, LI, HA, HE, HI, SA, SE, SÍ; SZA, SZE, SZÍ. Egészítsük ki az olvasott szótagokat szóban értelmes szavakká!

Fogalom: szótag.

Az I, Í betű írásának és az alsó ívelésnek gyakorlása Így. p. 12. o.

 

H. f. írólapra tárgyak rajzolása, amelyeknek nevében i, í hang van. A rajzok mellé írni a megfelelő I, Í. betűt.

Alsó ívelés rajzolása munkafüzetbe (mf. 11/3.)

Szept

3. hét

 

 

 

 

 

 

15.

Találd ki, mi az! Úton, útfélen úrfiak ugrálnak. (mf. 12/3.)

Melyik szóban van rövid u, melyikben hosszú?

Az u hangoztatása hosszan és röviden.

Játék: szavakat mondok, amelyekben u hang van, jelezd a szokott módon, hogy melyiket hallod hosszan, melyiket röviden! Vigyázz, mert lesz olyan is, amelyben nincs u hang. Ez a kakukktojás. A kakukktojásnál nem szabad semmit jelezned. (túró, uborka, búvár, bor, újság, falu, új, hosszú),

Fogalom: kakukktojás. (A kakukkmadár nem költi ki a maga tojásait, hanem más madarak fészkébe rakja, és azok költik ki, nevelik föl saját fiókáikkal együtt.) A kakukkfióka nem illik a többi fióka közé, az a szó sem a szósorba, amelyikben nincs u hang.

Az U, Ú betűk tanulása (Ák. 13. o)

A képek „olvasása”, az u hang helyének megkeresése a szavakban, időtartamuk megfigyelése. Sorold föl a képek közül, amelyiknek a nevében hosszú ú van!

Az U, Ú betű megfigyelése, tanulása. Az időtartam jelölése írásban ékezettel.

A tanult betű fölismerése és aláhúzása a szóképekben

(mf. 12/1.)

A tanult msh.-k (hangutánzó képek) összeolvasása az U, Ú betűkkel betűszalagról: HU, SU, SZÚ, LU,   UH, US, ÚSZ, UL Egészítsük ki az olvasott szótagokat szóban értelmes szavakká!

Az U, Ú betű írásának tanulása

(mf. 12/2.)

Az U és az Ú betűk megkülönböztetése és aláhúzása szavakban színessel.

Így. k. 11/1.

Az U, Ú betűk elkülönítése a háttértől színes áthúzással Így. k. 11/2.

16.

Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj c. mese meghallga­tása. Ák. 18. oldalán a mese szereplőinek megtekintése. Me­lyiküket hívhatták Csupahájnak, Nyakiglábnak, Málészájnak?
Miért szolgálnak rá a nevükre? Milyennek képzelitek el azt, aki málészájú? Miért nem illett a legkisebb fiúra ez a név? Mi a véleményed a kocsmárosról?

A mese elmondása kérdések és a képek segítségével
(Ák. 18. o.)

Mondd utánam! (mf. 19/1.)

A tanult betűk olvasása: mozgatható betűkről és az Ák. betűsoráról (Ák. 15. o.)

Ák. belső borítójáról olyan szavak keresése, amelyeknek nevében u hang van. Az u hang időtartamának megállapítása.

Szavak hangokra bontása és kirakása korongokkal és a tanult betűkkel: kutya, tyúk, lyuk, nyúl.

Az eddig tanult magán- és mássalhangzók kapcsolása  hangutánzó kép és betűszalag segítségével: LA, LE, LU, LI; HA, HE, HU, HÍ; SA, SE, SU SÍ. Olvassuk újra a szótagokat, és egészítsük ki értelmes szavakká!

Az U, Ú betű írásának és az ovális alakításának gyakorlása

Így. k. 10. o.

A képek összekötése a szóvégi hanguknak megfelelő betűvel (mf. 13/1.)

17.

*Mondd utánam!

Ilyen cica mellett aludni is lehet.

Cicuskám, kelj fel, itt van a jó tejfel.

Ica-rica, kukorica, fogj meg engem lusta cica!

A lusta fogónak mondják a többiek, hogy fogja meg őket.

Mássalhangzók helyes ejtésének tanulása hangutánoztató képek használatával: p, c, f (Ák. 21. o.)

A tanult hangok felismerése a fogócskázás mondókáiban.

A cipó c. meséből a cipó első válaszának közös elmondása.

A cipó c. mese eljátszása bábokkal vagy a szerepek kiosztásával (dramatizálva).

Betű és hangkapcsolások a tanult mgh.-kal és msh.-kal.

(A p felpattanó zárhang, nehéz utána másik hangot kap­csolni, ezért először a mgh. mögé tesszük.)

Betű + hangutánzó kép: AP, EP, IP, UP; AF, EF, IF, UF; AC, EC, IC, UC. Fordítsuk meg a sorrendet: FA, FE, FI, FÚ; CA, CE, CI CU; PA, PE, PI, PU.

Alkossunk a szótagokból értelmes szavakat! PA-PA, PI-PI, PA-PI, PE-PI, PA-CI, PI-CI, CI-CA, CI-CU, (A szavakat alkotó két szótagot gyors egymásutánban mutatjuk.)

Kapcsolódási pontok: minden szó jelent valamit – tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret.

A valóságos kép alapján az árnykép fölismerése, a kettő összekötése (mf. 13/2.). Tanulási képesség fejlesztése: a lényeg kiemelése, általánosítás.

Ovális rajzolása nagy méretben: írólapra és munkafüzetbe (mf. 13/3.)

18.

Mondd utánam! (mf. 15/1.) Kiszámoló mondóka.

Hol hallasz a kiszámolóban ó hangot?

Az o és ó hang hangoztatása emlékeztető képről (óra, odú).

Szavak gyűjtése az Ák. belső borítójáról o, ó hanggal. A szavakban szereplő o hangok időtartamának megállapítása.

Képek nevének hangokra bontása karikákkal, az o és ó
hangok helyének beszínezése (mf. 14/2.). Melyik szóban van hosszú ó, melyikben rövid?

Az O, Ó betűk tanulása (mf. 17. o.)

A képek „olvasása”, az o hang helyének megkeresése a szavakban, időtartamuk megfigyelése. Sorold föl azokat a szavakat, amelyekben ó van! Melyik szóban van két o hang? Az orgona szó kétféle jelentése.

Az O és Ó betű megfigyelése, tanulása. Az időtartam jelölése írásban ékezettel.

Az új betű fölismerése és aláhúzása szóképekben (mf. 14/1.) A szavak szótagolása, majd kiejtése egyben.

Az O, Ó betű kapcsolása a hosszan hangoztatható msh.-kkal. HÓ, SÓ, SZÓ, LÓ, FO; OF, ÓL, OSZ, OS, ÓH. Alkossunk a szótagokból értelmes szavakat! OL-LÓ, HOL-LÓ. Kapcsolódási pontok: a szótagokból szavak állíthatók össze – tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret.

Az O, Ó betű írásának tanulása

A nyomtatott és az írott O, Ó formájának különbsége (mf. 15/3.)

Az O, Ó betűk fölismerése betűsorban.

(mf. 15/2. )

Az O, és Ó betű írása vonalrendszerben nagy és normál méretben. (mf. 15/4.)

19.

Mondd utánam! Egyenletes tapssal kísérve.

Kipp, kopp, kalapács, | kicsi kovács, mit csinálsz? |

Sárga lovat patkolok, | arany szeggel szegelek. |

Uccu, pajtás, kapj fel rája, | úgyis te lész a gazdája. |Hopp!||

Mássalhangzók helyes ejtésének tanulása hangutánzással:

k, t. A két hang helyes ejtésének megbeszélése, gyakorlása. (Ák. 21. o.)

A mondókából szavak keresése k és t hanggal.

Három kívánság c. mese meghallgatása. Mivel érdemelte ki a szegény ember, hagy a tündér teljesítse három kívánságát?
A mese elmondása képek segítségével (Ák. 20. o.)

Az eddig tanult magánhangzók kapcsolása zárhanggal (először a mgh. betűjele, utána a hangutánzásra szolgáló kép.

AP, EP, IP, UP, OP; AK, EK, IK, ÚK OK; AT, ET, ITT, ÚT, OTT. Melyik értelmes szó, nem szótag?

Melyik szótagot tudjuk kiegészíteni értelmes szóvá?

Kapcsolódási pontok: tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret  – a szótagoknak nincs jelentésük, a szavaknak van.

Fordítsuk meg a hangok sorrendjét! PA, PE, PI, PU, PÓ,

KA, KE, KI, KU, KÓ, TA, TE, TI, TÚ, TÓ.

Két szótagos szavak hangokra bontása (a szótagok kétbe­tűsek), és kirakásuk korongokkal, a mgh.-k betűkkel.

KATA, KEFE, KÓLA, PETI.

Az o hang fölismerése szavakban Így. k. 13/2.

Az O, Ó betűk aláhúzása szavakban

Így. k. 13/1.

Az O és Ó betű írása vonalrendszerbe

Így. k. 12. o.

A tanult betűk tollbamondása (Így. k. 12. o. T:)

Tanulási képesség fejlesztése: a hang és a betű azonosítása, a betű formájának megfelelő írásmozgás fölidézése.

20.

Az é hang helyes hangoztatása hosszan, egy levegővétellel.

*Fekete, fehér, igen, nem:

Mit vettél a pénzemen? Adtam neked … forintot.

Akire a mondóka utolsó szótagja jut, annak olyan szót kell mondania, amelyikben é hang van.

Szavak hangokra bontása, jelölésük karikákkal, az é hangot jelölő karika beszínezése (mf. 16/1. A)

Az É betű tanulása (Ák. 17. o.)

Az é hang keresése a képek nevében, helyük megállapítása. Különböztessük meg a két hasonló szót: érme (pénz), érem (kitüntetés). Melyik az a két szó, amelyik azonos hangokból áll? Értelmezzük mondatalkotással: ég!

Az É betű megfigyelése, tanulása. Melyik betűhöz hasonlít az É betű? Miben különbözik? Betűsor olvasása Ák. 17. o.

Az új betű fölismerése és aláhúzása szóképekben (mf. 16/1. B) Melyik szót nem lehet szótagolni? Bontsuk hangokra! Hány hangot hallasz? Hány betűt látsz? Mit vettél észre?

(mf. 16/1. C) Tanulási képesség fejlesztése: egyszerű kö­vetkeztetés a hangok és betűk számának összehasonlításával.

Az É betű írásának tanulása (mf. 16/2.)

A betű formája ismert, ezért a vázolás elma­radhat.

Alkossunk szavakat, szó belsejében legyen az é hang! (A betűszalag elé és után helyezett hangutánzó képpel.)

  · É ·

Alkotható szavak: KÉP, PÉK, SZÉK, KÉSZ, FÉL, TÉL, CÉL, KÉL.

21.

*Körjáték tanulása: Benn a bárány, kinn a farkas.

A mesehallgatás előtt ismerkedés képekről a szereplőkkel. (Ák. 22. o.) A farkastanya c. mese meghallgatása. (Közben nézhetik a képeket.) A szereplők felsorolása először képekről azután emlékezetből. A kis ház belsejének elképzelése: Ki hová feküdt, és miért oda? (Érzékszervi képek alkotása.)
Miért ijedt meg a hazatérő farkas? (Egyszerű következtetések levonása.)

A tanult mgh.-k betűinek olvasása mozgatható betűkről.

E és É hangok fölismerése szavakban, azonosításuk a megfelelő betűvel (mf. 16/3.)

Az eddig tanult mássalhangzók (hangutánoztató képek) kapcsolása az E és az É betűvel. Tapsoljatok, ha a szótagok között találunk szavakat (van jelentésük)!

A szavakat értelmezzük mondatokban!

HE, SE, LE, SZE, PE, CE, FE, KE, TE;

ÉH, ÉS, ÉL, ÉSZ, ÉP, ÉC, ÉF, ÉK, ÉT;

Szóban adott 3 hangból álló szavak hangokra bontása, kirakása korongokkal és az ismert mgh.-kkal: KÉP, SZEM, FOG, LAP, SÚG, SÍR.

Az É betű gyakorlása.

Az É betű fölismerése, aláhúzása Így. p. 15/1.

Az É betű írása vonalrendszerbe Így. p. 14. o.

Házi feladat: Így. p. 14. o. +15/2.

Szept

4. hét

 

 

 

 

22.

Mondd utánam!

Áron, alma van a fákon.

Macska ül az ágon,

éppen tizenhárom.

Az á hang helyes ejtése, hangoztatása hosszan. Játsszunk doktorost! Mutassátok meg társatoknak a torkotokat!

Keress az Ák. belső borítójáról olyan képeket, melyeknek nevében megtalálható az á hang! A zár szó kétféle jelentésével mondatalkotás.

Szavak hangokra bontása, jelölésük karikákkal. Az á hangot jelölő karika beszínezése (mf. 17/1. A)

Az Á betű tanulása (Ák. 19. o.)

Az á hang keresése a képek nevében, helyük megállapítása.

Az Á betű megfigyelése, tanulása. Melyik betűhöz hasonlít az Á betű? Miben különbözik?

A tanult betű fölismerése, aláhúzása a szóképekben
(mf. 17/1.) Melyik két szó nem szótagolható? Bontsuk ezeket hangokra és hasonlítsuk össze a hangok és betűk számát! Mit tapasztaltok száj szóban? (Az elhalványított két betűjegy egy hangot jelöl – a kígyó hangját – de két betűjeggyel jelöljük. Fogunk még tanulni több ilyet.)

A és Á hangok fölismerése szavakban, azonosításuk a megfelelő betűvel (mf. 17/3.)

Az Á betű írásának tanulása (mf. 17/2.)

A betű formája ismert, ezért a vázolás elma­radhat.

Alkossunk három hangból szavakat úgy, hogy az á hang középen legyen! · Á · Segítségül az első hangot (hangutánoztató) képpel mutatom. Alkotható szavak: HÁZ, SÁL, SZÁLL, PÁL, TÁL, FÁK. Most az utolsó hangot mutatom: HÁT, LÁT, FÁT, TÁT, MÁK, RÁK, ZSÁK. Jutalmul elmondok egy mondókát, aki ismeri, velem mondhatja. Hátamon a zsákom...

23.

Mondd utánam! Két csoport egymásnak felelgetve mondja.

„Mondja, kérem, kedves unka,

békáéknál sok a munka?”

„Ne zavarjon, unk-unk-unk!

Nem látja, hogy dolgozunk?

(Szabó T. Anna Unka c. verse)

Mássalhangzók helyes ejtésének tanulása hangutánoztató képekkel: m, z, r, n. Egyenként kerülnek sorra a hangok, magukban való gyakorlásuk után fölismerésük a vers szavaiban.

Fogalom: unka (béka)

Az m, z, r, n hang kapcsolása az eddig tanult mgh.-kkal: a betűszalagon először a mgh. elé, azután mögé helyezve a msh.-t jelentő képet.

Három hangból álló szavak alkotása a mgh.-k és hang­utánoztató képek segítségével. MÁR. RÁM, MÉR, RÉM, KÁR, RÁK, ZÁR, RÁZ; MÉZ, NÉZ, KÉZ, RÉZ.

Több hangból álló szó szótagolása, hangokra bontása és kirakása korongokkal és mgh.-kkal. (Micimackó, méz)

· I · I · A · · Ó,     · É ·

Mondatalkotás a két szóval.

Az A és az Á betű megkülönbözetése

Így. p. 17/1., 2.

Az Á és a többi mgh. írásának gyakorlása.

Így. p. 16. o.

A tanult mgh.-k tollbamondása, az időtartam megkülönböztetése írásban

Így. p. 16. o.

24.

Mai mondókánk egy kis fürge állatról szól. Ki látott már ürgét? Hol él? Mit gyűjtöget az üregébe télre?

Mondd utánam!

Ez az ürge ürege?

Nézzük meg, hogy üres-e!

Az ü hang hangoztatása röviden és hosszan.

A szavak hangjainak jelölése karikákkal, az ü hang helyének beszínezése, időtartamának megállapítása (mf. 18/3.).

Fogalmak: ürge, üreg.

Az Ü, Ű betűk tanulása (Ák. 19. o.)

A képek „olvasása”, az ü hang helyének megkeresése a szavakban; időtartamuk megfigyelése. Sorold föl a képek közül, amelyiknek a nevében hosszú az ű!

Az Ü és Ű betű megfigyelése, tanulása. Melyik betűhöz hasonlít az Ü, Ű betű? Miben különbözik? Az időtartam jelölése írásban ékezettel. Betűsor olvasása (Ák. 19. o.)

Az új betű fölismerése és aláhúzása szóképekben (mf. 18/1.) A szavak szótagolása, majd kiejtése egyben: az ü hang időtartamának megfelelően.

Az Ü és Ű betű kapcsolása az m és z msh.-kkal (betűszalag + hangutánoztató képek). MA, MÓ, MÁ, MÚ, MU, MÁ, MO, MA; ZA, ZÓ, ZÁ, ZÚ, ZU, ZÁ, ZO, ZA.

A szótagok kiegészítése szavakká.

Az Ü, Ű, betű írásának tanulása (mf. 18/2.)

A betű formája ismert, ezért a vázolás elma­radhat.

Az Ü és az Ű betűk megkülönböztetése és aláhúzása szavakban színessel.

Így. k. 15/1.

25.

Mondd utánam! (mf. 21/1.) Memoriternek ajánlott.

A kecskegida c. mese meghallgatása. Mi történt volna, ha a gida beengedi a farkast? Hogyan járt túl a farkas eszén? Minek köszönhette megmenekülését? (A szófogadás szüksé­gessége.)

A mese elmondása képek segítségével (Ák. 24. o.)

Magánhangzók kapcsolása az r és az n hanggal (betűszalag+ hangutánoztató képek). A hangkapcsolatok között értelmes szavak keresése.

A tanult mgh.-k betűinek olvasása mozgatható betűkről.

Két-két szótag gyors egymás után mutatásával szavakat állítunk össze a szótagokból. Pl. MA-MA, AN-NA, AR-RA; NÉ-NI, EN-NI, IN-NI stb.

Mondókából az ismerős mgh.-k aláhúzása, fölolvasása. A mondatok emlékezetbe idézése magánhangzóik segítségével (mf. 19/1.). Tanulási képesség fejlesztése: olvasás- és beszédgyakorlattal kombinált memóriafejlesztés.

Szavak hangokra bontása; a karikákkal és négyzetekkel jelölt írásképbe a mgh.-k beírása (mf. 19/2.).

Az Ü, Ű betű fölismerése és elkülönítése a háttértől színes áthúzással Így. k. 15/2.

Az Ü, Ű betűk írásának gyakorlása Így. k. 14. o.

A tanult mgh.-k tollbamondása Így. k. 14. o. T:

26.

Mássalhangzók helyes ejtésének tanulása hangutánzással:

b, v, d (a motor, a vonat, a labda hangja).

Mondd utánam és találd ki, mi az!

Bírja egy kis veréb,

de ló, ökör egy se’

belefér vödörbe,

de köcsögbe egy se’…(A v hang).

Az ismert mgh.-k kapcsolása b-vel, v-vel, d-vel – betűszalag és hangutánoztató képek.

Betűsor olvasása Ák. 21. o.

Szavak kitalálása magánhangzóikból és négyzetekkel jelölt mássalhangzóikból (Ák. 21. o.) Kimondásuk folyamatosan, majd szótagolásuk és hangokra bontásuk.

Két szótagból álló szavak kirakása korongokkal (msh,-k) és betűkkel (mgh.-k). Pl.: VO-NAT, BA-RÁT, Ü-DÜL.

Félkörív írásának gyakorlása (mf. 19/3.),

Így. p. 19/2.

Irányok jelölése nyilakkal, kifejezése szavakkal (mf. 19/4.). Kapcsolódási pontok: tájékozódás, irányok meghatározása.

27.

Beszélgetés az őzről.

Mondd utánam!

Villámsebes ez az őz

Minden más őzet legyőz. (Szabó T. Anna versrészlete)

Az ö hang hangoztatása hosszan és röviden.

A szavak hangjainak jelölése karikákkal, az ö hang helyének beszínezése. (mf. 20/2.) Melyik ő hangot halljuk hosszan?

Az Ö és Ő betű kapcsolása a tanult msh.-kkal: (betűszalag+ hangutánoztató képek). Keressünk olyan hangkapcsolatokat, amelyek értelmes szavak. HŐ, SZŐ, LŐ, FŐ, KŐ, TŐ, NŐ, BŐ, VŐ; ŐSZ, ŐS, ŐK, ŐZ, ŐR, ÖL, ÖT, ÖN, ÖV.

Az Ö, Ő betűk tanulása Ák. 23. o.

A képek „olvasása”, az ö hang helyének megkeresése a szavakban; időtartamuk megfigyelése. Sorold föl a képek közül, amelyiknek a nevében hosszú az ő! Melyik szóban van két rövid ö hang? Melyikben van két hosszú ő hang?

Az Ö és Ő betű megfigyelése, tanulása. Az időtartam jelölése írásban ékezettel. Melyik betűhöz hasonlítanak? Mi a különbség közöttük?

Az új betű fölismerése és aláhúzása szóképekben (mf. 20/1.) A szavak szótagolása, majd kiejtése egyben: az ö hang időtartamának megfelelően.

A szőlő szó hangokra bontása, a hangok és a betűk számának összehasonlítása. Mit veszel észre? A kígyó hangját két betűjeggyel jelöljük.

A következő feladatot differenciálásra szánjuk. Keressenek a (20/1.) feladatban – hangokra bontással – olyan szavakat, amelyekben egy hangot két betűjegy jelöl! (csőr, hörcsög)

Az Ö, Ő betű írásának tanulása

A nyomtatott és az írott Ö, Ő formájának különbsége (mf. 21/2.)

A betű formája ismert, ezért a vázolás elma­radhat.

Az Ö, és Ő betű írása vonalrendszerben nagy és normál méretben. (mf. 21/3.)

28.

Mondd utánam!

Fütyül a rigó.

Mi a jó?

Érik a dió!

Mássalhangzók helyes ejtésének tanulása hangutánoztató képekkel: g, j.

Szavak gyűjtése g hanggal az Ák. belső borítójáról. A hang helyének meghatározása.

Szavak gyűjtése j hanggal a tejtermékek köréből. A hang helyének meghatározása.

Betűsor olvasása Ák. 23. o.

Szavak kitalálása magánhangzóikból és négyzetekkel jelölt mássalhangzóikból (Ák. 23. o.) Kimondásuk folyamatosan, majd szótagolásuk és hangokra bontásuk.

Magánhangzók olvasása (Ák. 25. o.)

Az összes mgh. kapcsolása a g és a j msh.-kkal: betűszalag + hangutánoztató kép. Mutassák meg a betűszalagon is, ha értelmes szót találtak (AGG, ÁG, ÉG, ÚJ, UJJ, ÉJ, ÍJ;
JÓ, JU(H).

Szavak hangokra bontása, kirakása mozgatható betűkkel (mgh.) és korongokkal (msh.) jég, jel, gól, gép,

Az Ö, Ő betű fölismerése és aláhúzása

Így. p. 19/1.

 

Az Ö, Ő betű írásának gyakorlása Így. p. 18. o

A tanult mgh.-k tollbamondása.

Így p. 18. o. T:.

Okt.

1. hét

 

 

29.

A Mondd utánam! szövegekből csak a mgh.-k olvasása; a mgh.-k alapján a szövegek fölismerése, elmondása. (mf. 7. o., 12. o., 15. o., 19. o., 21. o.) Ki hallotta már azt a mesét, amelyben egy kiskakas azt kukorékolja: „Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!” (mf. 23/1.)

A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mese meghallgatása. Miért tudta legyőzni a kiskakas a török császárt? (Kitartott az igazsága mellett.) A mese elmondása a képek segítségével (Ák. 26. o.)

A magánhangzók olvasása Ák. 25. oldaláról és betű­szalagról.

Fogalom: magánhangzók. (Könnyű őket magukban ejteni.)

Mgh.-k betűjelének kapcsolása msh.-kkal: Ák. 27. o.

Szavak hangokra bontása, a mgh.-k jelölése betűvel, a msh. karikával (mf. 23/2. A, B)

Ábrák összehasonlítása, hasonlóságok és különbségek megfogalmazása szóban. (mf. 23/3.)

Mgh.-k hasonló betűinek összehasonlítása:

A és Á; E és É

Szóírás: a mgh.-k jelölése betűvel, a msh. kari­kával. MAR, MÁR; MER, MÉR, MÁZ, MÉZ.

Képekkel fölidézett szavak hangokra bontása és leírása: mgh.-k betűvel, msh.-k körökkel.

Így k. 17/1.

Házi feladat: Így. k. 16. o.

30.

Mássalhangzók helyes ejtése hangutánoztató képek segítsé­gével (mf. 22. o.).

Fogalom: mássalhangzók. (Nehezebb őket magukban ejteni.)

Kapcsolódási pontok: hang és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a felvételek segítségével.

Szavakat mondok: Melyik mese jut róla az eszedbe?

Bocs, kakas, baromfiudvar, egér, anyóka és apóka, farkas, bot, kolbász, betű, török császár. Röviden fogalmazzák meg a mese történését.

Tanulási képesség fejlesztése: verbális emlékezet.

Mgh.-k betűjelének kapcsolása msh.-kkal: Ák. 28. o.

Betűszalag és hangutánoztató képek segítségével szótagok és szavak olvasása:

A szótagok kiegészítése szavakká! MÓ, MU, MŰ, LA, LI,

Az olvasott szavak mondatba foglalása.

MA, MI, MÉZ, MÁK, KÁR, KAR, KÖR, KÉR, KÉZ, NÉZ.

Tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeretek: hang, betű, szótag, szó, mondat. A szónak és a mondatnak jelentése van.

Magánhangzók írásának gyakorlása

Így. p. 20/2.)

Mgh.-k betűinek összehasonlítása

OÖ;  Ó - Ő 

Szóírás: a mgh.-k jelölése betűvel, a msh. kari­kával TÖK, TOK; BOR, BŐR

U – Ü;  Ü - Ű

Szavak írása: a mgh.-k jelölése betűvel, a msh. karikával ÚT, FŰT, FUT, TŰ.

A tanult mgh.-k tollbamondása (Így. p. 20. o. T)

 


A mássalhangzók olvasása és írása nyomtatott nagybetűvel

A feladatok az Ábécéskönyvben, a Beszéd, olvasás, írás c. munkafüzetben és az Írásgyakorló cserefüzetekben (kék és piros) találhatók.

Óra

BeszÉd

olvasÁs

ÍrÁs

F
o
l
y
a
m
a
t
o
s
a
n

v
é
g
z
e
n
d
ő

f
e
l
a
d
a
t
o
k

Minden órán gyakoroltatjuk a helyes beszédlégzést és a szavak, szószerkezetek helyes ejtését. A légzéstechnikát fejleszthetjük a folyamatosan hangoztatható mássalhangzók egy levegővételre történő, hosszan tartó megszólaltatásával és a mf. Mondd utánam! feladataival.

Főleg azoknak a mássalhangzóknak ejtését gyakoroltatjuk, amelyeknek ejtése még javításra szorul. A két jeggyel jelölt mássalhangzóknak megfelelő hangokat ebben az időszakban tanítjuk és gyakoroltatjuk, de jóval a megfelelő betű megismerése előtt. A szavak kiejtésekor fölhívjuk a figyelmet a hosszú hangokra.

A tanítandó betűnek megfelelő hang (msh.) ismétlése

1. A msh.-kat magukban, kísérő hang nélkül kell artikulálni, hogy megkönnyítsük kapcsolásukat a többi hanggal.

2. A tanulandó msh. önálló fölismertetése a rajzoknak megfelelő szavakban (mf. 1. feladatai). A hanganalízis után a szavakat szótagoltatjuk, majd kimondatjuk egyben is.

3. A hang kapcsolása minden magánhangzóval (a hangutá­noztató képet a betűszalag elé majd mögé helyezzük).

4. A hang helyes ejtése hangsorokban: a Mondd utánam! szövegeivel. A szövegek alkalmasak a helyes ejtés, a beszéd­légzés, a levegő beosztásának gyakorlására is. Tetszés szerint választható közülük memoriter. Aki még bizonytalan egyes hangok képzésében, az a hangutánoztató képpel és a hanghoz kapcsolódó szöveggel gyakorolhatja.

5. Emlékezetfejlesztés: a gyermekek szavakat kereshetnek a tanult hanggal. (Pl.: idézhetnek a Mondd utánam! szöve­géből.) Határozzák meg, hogy hol hallják a hangot a szóban!

A különálló szavak kimondásakor megkívánjuk a tanulóktól, hogy egy kis nyomatékot adjanak a szavak első szótagjának; szószerkezet folyamatos megszólaltatásakor a szerkezet első tagját ejtsék hangsúlyosabban. A hangsúlyok ritmust adnak a beszédnek.

Kapcsolódási pontok: ének-zene hangképzés, ritmus. Nyelvi ismeretek szerzése tapasztalással: magánhangzó (mgh.), mássalhangzó (msh.).

Betűtanulás

A msh.-k hangtanítását hangutánzással végeztettük; a betűket az alapszó első hangjának/betűjének leválasztásával ismertetjük meg. A nagybetűs msh.-kat is egyenként tanítjuk. A betűk tanulását vezérelhetjük az Ábécéskönyvből vagy a betűtáblákról. A tanulók leválasztják az emlékeztető szókép első hangját, megfigyelik első betűjét, és kirakják pálcikák­ból. A pálcikákból kirakott forma mellé kitehetik a megfelelő mozgatható betűt. Mindig foglalkozzunk a hosszú msh. helyes ejtésével, írásával, elválasztásával is.

Az olvasástechnika megalapozása

A hangutánoztató képet kicseréljük az új betűre és minden mgh.-val összeolvastatjuk: a betűszalagon lévő sorrendben. Ha az összeolvasás így már jól megy, a sorrendet föl­cserélhetjük. Az új betű fölismertetése a mf. Mondd utánam! szövegéből történhet. A szótagolást segítik a kötőjelek vagy a szótagok színekkel való megkülönböztetése.

Az új betű alkalmazása

Szótagolvasás az Ák.-ből. A szótagok közül a jelentéssel bíró kétbetűs szavak kikeresése. Szavak, szószerkezetek, mondatok olvasása. A Mik ezek? kérdésre a fölsorolt szavakhoz általános fogalmakat kerestetünk; így a fogalmak alá- és fölérendeltségét tisztázzuk.

A hangos olvasásra mindig előzetesen készüljenek föl a tanulók: önálló gyakorlással. Hagyjuk őket fejlettségi szint­jüknek megfelelően olvasni! Pl.: egyes szavakat szótagolnak, másokat már egyben ejtenek ki. A nem szótagolt szöveget is hangosíthatják tagolva, de a szótagolva olvasott mondatokat mindig ismételjék el természetes, folyamatos beszéddel!

A betűtanulás időszakában még csak szavak, szószer­kezetek, egy-egy mondat önálló megismerését kívánjuk meg a tanulóktól; a rövid szövegeket mutassuk be.

A néma olvasás a szavak artikulációmentes, részletek meg­ismerése nélküli, egy rátekintéssel történő, globális felisme­rését jelenti. A sokszor látott szóképek esetében lehetséges.

A nyomtatott nagybetűk (msh.-k) írásának ta­nulása megegyezik a magánhangzókéval. Lásd az alapozó időszakban ismertetett eljárást! A ta­nulandó betűt íratjuk: levegőbe, írólapra, Beszéd, olvasás, írás c. munkafüzetbe (mf.), Írásgyakorló (kék és piros) cserefüzetbe (Így. k.. Így. p.)

A fokozatosság elvének figyelembevételével a mf.-ben kétféle méretben találhatók a másolásra szánt betűk, szavak. Másoláskor kívánjuk meg, hogy a tanulók megszakítás nélkül írjanak le egy-egy szót, vagyis hangonként diktálják maguknak. Válogató másolást is alkalmazunk.

Az írást egy elsős vonalazású füzetben és az Írásgyakorló cserefüzetekben lehet gyakoroltatni. Eleinte a tanult betűket, később a hangokra bon­tott szavakat íratjuk tollbamondásra. A képről történő önálló szóírást is előzze meg a közös hangokra bontás. A szavak hosszát fokozatosan növeljük 2-től 5 betűig.

Az érdeklődés felkeltése és a figyelem fenn­tartása gondolkodtató feladatokkal valósul meg. Lényeges vonásuk, hogy több megoldásuk van. Pl.: megadott betűkből, betűcsoportokból szavak variálása. Betűhiányos szavak kiegészítése. Ezeket először mozgatható betűkkel végeztetjük el, csak utána kívánjuk meg leírásukat.

Nyelvhasználati kompetencia fejlesztése.

Az írást a szövegértés ellenőrzésére is használ­juk: az Ák. szövegeihez kapcsolódó kérdésekre egy-egy szóval lehet felelni. Rajzos és szöveges kérdésekre írásban kell válaszolni. A szókapcso­latokat átalakíttatjuk mondattá.

Kapcsolódási pontok: a leírandó szavak jelenté­sének tisztázása. A szó helyes ejtése, írása.

Szoktassuk tanítványainkat írásuk ellenőrzésére!

           

 

Óra

BeszÉd

olvasÁs

ÍrÁs

 

31.

Mondd utánam! (mf. 24/2.) Memoriternek ajánlott.

Beszélgetés az édesanya otthoni munkájáról. Mit tudsz segíteni a házimunkában? (mf. 25/6.)

Kapcsolódási pontok: erkölcstan – viszonyulás a családhoz.

Szótagolás és hangokra bontás: mama. A szó első hangjának leválasztása, hangoztatása: m.

A(z) m hang összekapcsolása mgh.-kkal (hangutánoztató kép + betűszalag). A névelőben látható zárójel figyelmeztet a msh. hangjának megfelelő, kísérőhang nélküli ejtésére.

A(z) m hang fölismerése szavakban (mf. 24/1.)

Emlékezetből: m hangot tartalmazó szavak gyűjtése.

Figyelem! Ha a tanuló a msh.-t nem magában, hanem kísérőhanggal ejti, pl. M = em; a mama szót így fogja olvasni: „ema-ema”.

Az M betű tanulása (Ák. 29. o. vagy betűtábla).

Az emlékeztető szókép: MAMA első betűjének megfigyelése, kirakása pálcikákból, kikeresése mozgatható betűk közül. A betű és a hang megfeleltetése egymásnak hangoztatással.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal (új betű + betűszalag). Először sorban a mgh.-k elé helyezzük az M betűt, majd mögéjük.

Az új betű fölismertetése betűsorban és szövegben

(mf. 24/3., 2.).

Szótagok olvasása és kiegészítése képek segítségével szavakká; rövid szavak olvasása (Ák. 29 1., 2.).

Fogalom: kötőjel.

Kétbetűs szavak kirakása mozgatható betűvel:

MA, MI, MŰ, ÁM, ÍM.

 

A Beszéd, olvasás, írás munkafüzet és a kék/ piros Írásgyakorló cserefüzetek szövegértést ellenőrző feladatokat is tartalmaznak:

Pl.: Húzd alá a képnek megfelelő szót! Olvasd el és rajzold le a szó/mondat jelentését! A mondatok elolvasása után fejezd be és színezd ki a rajzot!.A kérdésekre írásban válaszolj! Stb.

32.

A(z) m hang fölismerése szavakban Így. k. 19/2.

Az M betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Szótagolvasás; a szótagok összekapcsolása szavakká

(mf. 24/4.). A hosszú msh. jelölése írásban: EMMA, elválasztása: EM-MA.

Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeretek szerzése tapaszta­lással – A szótagokat a kötőjel kapcsolja szavakká, illetve a szavakat szótagokra bonthatja.

Szavak olvasása (Ák. 29/2.).

Az M betű írásának tanulása

Az M betű fölismerése szavakban Így. k. 19/1.

Az M betű írása levegőbe, írólapra.

Betű és szóírás a munkafüzetbe

(mf. 25/5. és Így. k. 18. o.)

Házi feladatnak adható az Így. füzetek páros oldalán az előírt betűk és szavak második csoportja.

33.

Mondd utánam! (mf. 26/2.)

Beszélgetés a lóról. Hihetünk-e a babonában?

A szó hangokra bontása, első hangjának hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

(hangutánoztató kép + betűszalag).

A(z) l hang fölismerése szavakban (mf. 26/1.)

Emlékezetből: l hangot tartalmazó szavak gyűjtése. A rövid és a hosszú l hang megkülönböztetése szavakban (alma, olló).

Az L betű tanulása (Ák. 30. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmus alapján. Emlékeztető szóképek: LÓ, OLLÓ. A hosszú msh. jelölése és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése betűsorban és szövegben

(mf. 26/3., 2.).

Szótagok összekötése szavakká (mf. 27/4.)

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 30. o.)

Kétbetűs szavak kirakása mozgatható betűvel:

LÓ, LŐ, ÓL, ÜL, ÁLL.

34.

Ellentétes jelentésű igék és igekötők helyes használatának gyakorlása, állítások megfogalmazása a képek segítségével (mf. 27/5.). Az ereszkedő hanglejtés alkalmazása.

Az L betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Mondatok olvasása (Ák. 31. o.) Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeretek szerzése tapasztalással – a mondat végét ponttal jelöljük. Hanglejtésünk ereszkedő. (Tanítói minta.)

A szavak önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal Így. p. 23/2.

Az L betű írásának tanulása.

Az L betű fölismerése szavakban Így. p. 23/1.

Az L betű írása levegőben, írólapra.

Szó és mondatírás (mf. 28/7., 8.)

Hiányzó betű pótlása szavakban (mf. 27/6.)

Betű és szóírás Így. p. 22. o.

35.

A cs hang tanulása (mf. 29. o.)

A képek megnevezése (csacsi, csónak, csirke, cserép), a szavak első hangjának leválasztása, a cs helyes ejtésének gyakorlása. A szavak szótagolása. (mf. 29/1.)

Mondd utánam! (mf. 29/2.)

A cs hang összekapcsolása mgh.-kkal.

A cs hang fölismerése szavakban (mf. 29/3.)

Emlékezetből: szavak gyűjtése cs hanggal.

Gyakorlóóra

Betűfölismerés mozgatható betűkről.

Az M és az L betű összeolvasása mgh.-kkal betűszalagon: kézfeltartással jelezzék, ha értelmes szót találnak.

Szavak alkotása megadott betűkből (mf. 25/7. 28/9.)

Hangos olvasás gyakorlása (Ák. 29-31. oldaláról.)

Önálló szóolvasás, a szövegértés igazolása rajzzal

Így. k. 21/1.)

Nyomtatott betűkkel írt szavak és mondat  olvasása, másolása (Így. k. 20. o.)

Tollbamondás Így. k. 20/T.

MAMA, ÁLOM, MALOM, ELEM.

Okt.

2. hét

 

36.

Beszélgetés a nyári élményekről.

A hal szó hangokra bontása, első hangjának hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Mondd utánam! (mf. 30/2.) Melyik hanggal kezdődött a legtöbb szó?

Szótagolás, hangokra bontás: hal, hajó, ruha. Színezd be a h hangot jelölő kört! (mf. 30/1.) A hang helyének fölismerése.

A H betű tanulása (Ák. 32. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szókép: HAL.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése betűsorban és szövegben

(mf. 30/3., 2.).

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 32. o.)

Szavak kirakása mozgatható betűkkel:

HAL, HALL (valamit), HALLOM.

HŰL, HÜLLŐ (krokodil).

Kapcsolódási pontok: hosszú msh. jelölése. Ismeretek szerzése tapasztalással – a hang hosszúsága megváltoztathatja a szó jelentését.

37.

Mondd utánam! (mf. 30/2. ismétlése)

A h hangot tartalmazó szavak gyűjtése emlékezetből.

A H betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Szótagok összekötése szavakká (mf. 30/4.)

Szavak, szószerkezetek, mondatok olvasása. A kérdő mon­datok hanglejtésének bemutatása, utánoztatása. (Ák. 33. o.)

Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeretek szerzése tapaszta­lással: – ha kérdezünk, a mondatot kérdőjellel zárjuk.

A H betű írásának tanulása.

A H betű fölismerése szavakban Így. p. 25/1.

A H betű írása levegőben, írólapra.

Szóírás (mf. 31/5. Betű és szóírás Így. p. 24. o.) Önálló szóolvasás, a szövegértés igazolása rajzzal Így. p. 25/2.)

38.

Beszélgetés a sült tökről és sütéséről.

Azonos hangalakú szavak megkülönböztetése a mondat jelentése alapján: rajzos illusztrációval.

Begurul hét sütőtök: (tök, amit megsütünk és megeszünk).

– Tüzes-e a sütőtök? (a ti tűzhelyetek sütője).

Mondd utánam! (mf. 32/2.)

A tök és a szó hangokra bontása, első hangjuk helyes ejtése, összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás, hangokra bontás: torta, tábla, kabát. A t hang helyének fölismerése szavakban (mf. 32/1.)

A T betű tanulása (Ák. 34. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: TÓ, LOTTÓ. A hosszú msh. jelölése és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése betűsorban és szövegben

(mf. 32/3., 2.).

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 34. o.)

Szavak variálása mozgatható betűkből: T és L msh.-k közé helyezett magánhangzókkal.

TOL, TOLL (libatoll, töltőtoll)

TÁL

TÉL

TÚL

TÜLL

39.

Mondd utánam! (mf. 32/2.) Két csoportban, párbeszédesen előadva.

A T betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Szótagok összekötése szavakká (mf. 33/4.)

Mondatok önálló olvasása, megértésük igazolása rajzzal

(mf. 33/5.)

3 és 4 betűs szavak olvasása. Kérdő mondatok olvasása és megválaszolása. (Ák. 35. o.) Két mondat között szünetet tartunk; közben új levegőt veszünk.

A T betű írásának tanulása.

A T betű fölismerése szavakban Így. k. 23/1.

A T betű írása levegőben.

Szóírás (mf. 34/8., 9.).

Betű és szóírás Így. k. 22. o.)

40.

A gy hang tanulása (mf. 35. o.)

A képek megnevezése (gyógyszer, gyík, gyűrű, gyalu), a szavak első hangjának leválasztása, a gy helyes ejtésének gyakorlása. A szavak szótagolása. (mf. 35/1.)

Mondd utánam! (mf. 35/2.)

A gy hang összekapcsolása mgh.-kkal.

A gy hang fölismerése szavakban (mf. 35/3.)

Emlékezetből: szavak gyűjtése gy hanggal.

Gyakorlóóra

Mássalhangzók fölismerése mozgatható betűkről.

A T betű összeolvasása mgh.-kkal.

Hangos olvasás gyakorlása (Ák. 34-35. o.)

Önálló szóolvasás, a szövegértés igazolása rajzzal

Így. p. 27/1.

Szavak és mondat olvasása, másolása Így. p. 27. o.

Szavak alkotása megadott betűcsoportokból (mf. 34/10.) megoldás: HÉT, ETTEM, TÁLAL.

Megadott mgh. elé olyan msh.-t kell illeszteni, amellyel értelmes szót alkot. (mf. 33/6.). Több megoldás lehetséges.

Önálló szóírás kép segítségével (mf. 33/7.).

41.

Mondd utánam! (mf. 36/2.) A vers folyamatos bemutatása. Mi a tréfás a versben? Melyik hang szerepel benne a legtöbbször? Hangoztassuk! Beszédlégzés: a(z) s hang folyamatos hangoztatása erősítéssel, halkítással kombinálva.

A(z) s hang összekapcsolása mgh.-kkal.

Melyik hang hiányzik a szavak elejéről? Mondd ki a képek nevét! Saláta, sí, sütő (mf. 36/1.)

Szavak gyűjtése s hanggal. A sál és a moss szavakban a(z) s hang időtartamának összehasonlítása.

Az S betű tanulása (Ák. 36-37. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: SÁL, MOSS. A hosszú msh. jelölése és elválasztása: MOSSÁL!

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 36/2.)

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 36. o.)

Önálló szóolvasás, a jelentés megértésének igazolása a megfelelő szó aláhúzásával (mf. 36/3.)

Szavak alkotása megadott betűcsoportokból csak mozgatható betűkkel (mf. 37/7), megoldás: UTAS, SÁMLI, LASSÚ.

42.

Beszélgetés: Kinek szoktak mesélni otthon?

Szótagolás, hangokra bontás: esti mese

Az S betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

A hangos olvasás gyakorlása: szószerkezetek, szóbővítés, mondat. (Ák. 37/4., 5.)

Esti mese c. szöveg olvasása (Ák. 37/6.). A mondatok közötti tartalmi összefüggés észrevétetése. Az S betűtől  kezdve az Ábécéskönyvben a szótagokat színek jelölik.

Szószerkezetek önálló olvasása, a szövegértés igazolása rajzzal (mf. 37/6.)

Az S betű írásának tanulása.

Az S betű fölismerése szavakban Így. k. 25/1. Karikázd be a szavak közül azokat, amelyeket már el tudsz olvasni!

Az S betű írása levegőben, írólapon.

Szó- és mondatírás (mf. .37/4., 5.)

Betű és szóírás Így. k. 24. o.

Okt. 3. hét

 

 

43.

A kakasokról hallott év eleji mesék fölidézése.

A kakas szó első hangjának leválasztása, helyes hangoz­tatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Mondd utánam! (mf. 38/2.) Melyik évszakban ülhetett Petőfi Sándor a dombtetőn? Ki hallotta már a nevét? Ki volt?

Szótagolás és hangokra bontás (kakas, kerék, sakk). A k hangot jelölő kör beszínezése. Melyik szóban hallod hosszan a k hangot? (mf. 38/1. A)

A K betű tanulása (Ák. 38. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: KAKAS, MAKK. A hosszú msh. jelölése és elválasztása: MAKKOT.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 38/2.)

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 38. o.)

Szavak alkotása megadott betűcsoportokból csak mozgatható betűkkel (mf. 39/7), megoldás:
KÖTTÖK, ÁLLAT/ÁLLTA, SÁLAK.

A hiányzó mgh.-k pótlása előírt szóképekben. (mf. 38/1. B)

44.

Az igekötős igék jelentésének magyarázata, mondatba foglalásuk (mf, 38/3.).

 

A K betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

A hangos olvasás gyakorlása: szavak, összefüggő mondatok (Ák. 39. o.)

Önálló szóolvasás, a szövegértés igazolása rajzzal

Így. p. 29/2.

A K betű írásának tanulása.

A K betű fölismerése szavakban Így. p. 29/1.

A K betű írása levegőben, írólapon.

Szó- és mondatírás (mf. .39/4., 5.)

Betű és szóírás Így. p. 28. o.

45.

A zs hang tanulása (mf. 43. o.)

A képek megnevezése (zsemle, zseb, zsebkendő, zsák), a szavak első hangjának leválasztása, a zs helyes ejtésének gyakorlása. A szavak szótagolása. (mf. 43/1.)

Mondd utánam! (mf. 43/2.) Mondogatás mozgással kísérve.

A zs hang összekapcsolása mgh.-kkal.

A zs hang fölismerése szavakban (mf. 43/3.)

Emlékezetből: szavak gyűjtése zs hanggal.

Gyakorlóóra

Msh.-k fölismerése betűkártyákról, hangoztatásuk.

A K betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Hangos olvasás gyakorlása (Ák. 38-39. o.)

Önálló szóolvasás, a szövegértés igazolása rajzzal

Így. k. 27/1.

Hiányzó szótagok beírása a szavakba

(mf. 39/6)

Szavak és mondat olvasása, másolása

Így. k. 26. o.

Hiányzó betűk pótlása a szavakban

(Így. k. 26/1.)

Tollbamondás: KAKAS, TÁSKA, SÁL

Így. k. 26/T.

46.

Ki tud mesét a rókáról? Milyenek a mesékben a rókák?

A róka szó első hangjának leválasztása, a(z) r hang helyes hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Hol hallod a(z) r hangot a következő szavakban: (a róka) orra, óra? A szavak hangzásának és jelentésének össze­hasonlítása; a különbséget jelentő hosszú hangok időtar­tamuknak megfelelő hangoztatása.

Szótagolás és hangokra bontás (repülő, korona, traktor), a(z) r hang fölismerése szavakban (mf. 40/1. A)

A(z) R betű tanulása (Ák. 40. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: RÓKA, ORR. A hosszú msh. jelölése és elválasztása: ORRA.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 40/2. B)

Szótagok, szavak olvasása; mondóka hiányzó szavának megfejtése a rím segítségével (Ák. 40. o.).

A Kert c. szöveg közös olvasása, megbeszélése. (A tanító használja tudatosan a szöveg szót az összefüggő mondatokra!)

A hiányzó mgh.-k pótlása előírt szóképekben (mf. 40/1. B)

Mondat kirakása: A RÓKA ORRA.

47.

Mondd utánam! (mf. 40/2. )

Az egész szöveg bemutatása, megbeszélése. Csak az első versszakot ismételtessük! (40/2. A) Közmondás tanulása:
Ki korán kel, aranyat lel.

Kapcsolódási pontok: környezetismeretpontosság, napirend; erkölcstan – önismeret: pontos vagyok-e?

Az R betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Szavak olvasása (Ák. 41/4.)

Szavak kiegészítése szószerkezetté kép segítségével, hangosításuk: a szerkezet első tagjának nyomatékos ejtésével.

Ák. 41/5.) Válaszadás a Kert c. olvasmánnyal kapcsolatos kérdésekre (mf. 42/8.)

Az R betű írásának tanulása.

Az R betű fölismerése szavakban Így. p. 31/1.

Az R betű írása levegőben, írólapon.

Betű, szó- és mondatírás (mf. .42/6.-7.)

Betű és szóírás Így. p. 30. o.

48.

Melyik napszakról szól a vers? Mondd utánam! (mf. 44/2.)

A nap szó első hangjának leválasztása, a(z) n hang helyes hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (kendő, ing, nadrág).
A(z) n hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 44/1. A)

Szavak gyűjtése n hanggal. A néni és a kanna szavak szótagolása, a(z) n hang időtartamának összehasonlítása.

Az N betű tanulása (Ák. 42. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: NÉNI, KANNA. Hány N betű van az 1. szóban és a 2.-ban? Hány n hangot jelölnek ezek az 1. szóban és a 2.-ban? A hosszú msh. jelölése és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 44/2. B)

Szótagok, szavak, mondatok olvasása. A kérdésekre válaszadás szóban (Ák. 42. o.)

A hiányzó mgh.-k pótlása előírt szóképekben

(mf. 44/1. B)

Adott ábra tükörképének fölismerése

(mf. 44/3.)

Kapcsolódási pontok: matematika – tükrözés.

49.

 

Az N betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Kérdések és válaszok olvasása (Ák. 43/3. )

Hány szótagból áll a szó, hány mgh. van benne? (Ák. 43/4.)

Tapasztalatgyűjtés: a szótagszám és a mgh.-k száma közötti összefüggés megfigyelése.

Szótagokból szavak összeállítása (mf. 45/7.)

Az N betű írásának tanulása.

Az N betű fölismerése szavakban Így. k. 29/1.

(Ki tud a szavak közül néhányat elolvasni?)

Az N betű írása levegőben, írólapon.

Betű, szó- és mondatírás (mf. .45/4.-5.)

Betű és szóírás Így. k. 28. o.

Okt. 4. hét

 

50.

A beszédlégzés és az artikuláció gyakorlása mondókával:

„Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.”

Memoriternek ajánlott.

Gyakorlóóra

Msh.-k fölismerése betűkártyákról, hangoztatásuk.

Szótagok összekötésével szavak alkotása (mf. 41/3. A)

A msh. hosszúságának jelentés megkülönböztető szerepe (mf. 41/3. B)

Önálló szóolvasás, a jelentés megértésének igazolása a megfelelő szó aláhúzásával (mf. 41/5.)

A Kert c. szöveg hangos olvasása:

Szószerkezetek önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal (mf. 41/4.)

Önálló szóírás képek alapján (mf. 45/6.)

Tollbamondás: ANNA, HANNA, KANNA Így. k. 28/T.

Házi feladat: Így. k. 29/2.

51.

Beszélgetés a családban eltöltött estékről.

Mondd utánam! (mf. 46/2.) Kinek szól az altatató?

A baba szó első hangjának leválasztása, a b hang helyes hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (baba, bohóc, labda).
A b hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 46/1. A)

Mondóka ismétlése: Répa, retek… Soroljatok föl zöldségféléket! Melyiknek a nevében hallunk  b hangot?

A B betű tanulása (Ák. 44. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: BAB, BABBAL. Hány b hang van az 1. szóban és hány a 2.-ban? Hasonlítsd össze a B betűk szá­mával! Magyarázd meg, miért van három B betű a 2. szóban!

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 46/2. B)

Szótagok, szavak, mondatok olvasása (Ák. 44. o.)

A hiányzó mgh.-k pótlása előírt szóképekben

(mf. 46/1. B)

A msh. vázban a mgh.-k cseréje (mf. 46/3.) Lehet-e ezeket a szavakat szótagolni? Hány mgh. van bennük?

52.

Az altató ismétlése (mf. 46/2.)

A B betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Bori baba c. olvasmány közös olvasása, megbeszélése

(Ák. 45. o.). Miért lehet megdicsérni Bori baba testvérét?

Szavak olvasása (Ák. 45/3.) A szótagok és a mgh.-k számának összehasonlítása. Mit veszel észre? Ha kikeressük a szó magánhangzóit, könnyebb a szótagolása.

A B betű írásának tanulása.

A B betű fölismerése szavakban Így. k. 31/1.

(Ki tud a szavak közül néhányat elolvasni?)

A B betű írása levegőben, írólapon.

Szó- és mondatírás (mf. .47/4., 5.)

Betű és szóírás Így. k. 30. o.

53.

Mondd utánam! (mf. 49/2.) A vers folyamatos bemutatása.

Melyik hang szerepel benne a legtöbbször? Hány olyan szót tudtál megjegyezni, amelyben z hang van? Hangoztassuk hosszan a z hangot!

A z hang összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (kéz, zebra, zokni).
A z hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 49/1. A)

Melyik szóban hallod hosszan a z hangot (zár, rázza)?

A Z betű tanulása (Ák. 46. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: RÁZ, RÁZZA. Hány z hang van az első szóban és hány a másodikban? Az 1.-ben és a 2.-ban is egy. Miért látunk a 2. szóban két Z betűt? Hogyan választjuk el szótagoláskor a hosszú hangot, és írásban a hosszú hangot jelölő betűt?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 49/2. B)

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 46. o.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 49/1. B)

54.

Soroljatok föl erdei állatokat! Ki látott már erdőben őzikét? Meséljen róla!

A Z betű összeolvasása mgh.-kkal (betű +betűszalag).

Az őz c. szöveg közös olvasása, megbeszélése. (Ák. 47. o.) Válaszadás Az őz c. olvasmánnyal kapcsolatos kérdésekre (mf. 49/3.)

Szóbővítések olvasása (Ák. 47/4.)

A pontos olvasás gyakorlása azonos szótövek változó toldalékokkal (mf. 47/6.

A Z betű írásának tanulása.

A Z betű fölismerése szavakban Így. p. 35/1.

(Ki tud a szavak közül néhányat elolvasni?)

A Z betű írása levegőben, írólapon.

A hibásan írt Z betűk fölismerése (mf. 50/6.

Szóírás nagy méretben (mf. 50/4.)

Betű és szóírás Így. p. 34. o.

55.

A(z) ny hang tanulása (mf. 48. o.)

A képek megnevezése (nyúl, nyíl, nyakkendő, nyugágy), a szavak első hangjának leválasztása, a(z) ny helyes ejtésének gyakorlása. A szavak szótagolása. (mf. 48/1.)

Mondd utánam! (mf. 48/2.)

A(z) ny hang összekapcsolása mgh.-kkal.

A(z) ny hang fölismerése igékben (nyír, nyit, nyújtózkodik) (mf. 48/3.); a hangot jelölő karika beszínezése (mf. 48/4.)

Gyakorlóóra

Msh.-k fölismerése betűkártyákról, hangoztatásuk.

Mit hoz a mama? c. szöveg önálló olvasása (Ák. 47/5.)

Miért örült Zoli? Kinek van kerékpárja? Hogyan bánik vele? Mit érzett, amikor kapta? Megérdemelte-e?

Kapcsolódási pontok: erkölcstanönismeret: ilyen vagyok.

Szavak, szószerkezet önálló olvasása, jelentésük megérté­sének igazolása rajzzal Így. p. 35/2.

Állítások átfordítása tagadásba és leírásuk. (mf. 47/6.)

A hibásan írt B betűk fölismerése (mf. 47/7.)

Szavak alkotása szótagokból. (mf. 50/5.)

Tollbamondás: ŐZIKE, ŐZMAMA

Így. p. 34/T.

56.

Mondd utánam! (mf. 51/2,) Keress a kiszámolóban madarat!

Mondok három madárnevet, melyik az a msh, amely mind a három szó elején hallható: galamb, gólya, griffmadár?
A g hang ejtésének gyakorlása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (egér, harang, gomba).
A g hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 51/1. A)

Emlékezetből: g hangot tartalmazó szavak gyűjtése. Találd ki, mi az! Színes, könnyű, repül, de nem madár. (léggömb) Milyennek hallod a szóban a g hangot? Hogyan választod el?

A G betű tanulása (Ák. 48. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: GALAMB, LÉGGÖMB. Melyik szó­ban hosszú a g hang? Hogyan jelöljük? Hogyan választjuk el?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 51/2. B)

Szótagok, szavak olvasása (Ák. 48. o.)

Szavak általános fogalom alá rendezése: madarak.

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 51/1. B)

Nov. 1. hét

 

57.

Mondd utánam! (mf. 51/2,) Memoriternek ajánlott.

A pontos olvasás gyakorlása: azonos msh.-vázban csak a mgh. változik (Ák. 49/3.)

A néma olvasás fejlesztése ismétlődő szavakból alkotott szószerkezetek, mondatok olvastatásával (Ák. 49/4.)

Hangok és tárgyak társítása (mf. 51/3.)

Szavak, szószerkezet önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal Így. p. 37/2.

A G betű írásának tanulása.

A G betű fölismerése szavakban Így. p. 37/1.

(Ki tud a szavak közül néhányat elolvasni?)

A G betű írása levegőben, írólapon.

Szóírás nagy méretben (mf. 52/4.)

Betű és szóírás Így. p. 36. o.

58.

Mondd utánam! (mf. 54/2.). A vers folyamatos bemutatása.

Melyik hang szerepel benne a legtöbbször? Hány olyan szót tudtál megjegyezni, amelyben v hang van? A v hang helyes hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (váza, virág, vív).
A v hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 54/1. A)

Emlékezetből: v hangot tartalmazó szavak gyűjtése.

A V betű tanulása (Ák. 50. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: VONAT, ÖVVEL. Melyik szóban hosszú a v hang? Hogyan írjuk? Hogyan választjuk el?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 54/2. B)

Szótagok, szavak, kérdések olvasása (Ák. 50. o.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 54/1. B)

59.

Beszélgetés a helyes közlekedésről és viselkedésről: a településen használatos járműveken.

Kapcsolódási pontok: erkölcstan – Hogyan illik viselkedni különböző élethelyzetekben?

Szavak általános fogalom alá rendezése: közlekedési eszközök.

A vonaton c. szöveg közös olvasása, megbeszélése

(Ák. 51. o.) Hogyan viselkedett Vili a lányokkal?

Szavakból összekötéssel szókapcsolatok alakítása.

A szókapcsolatok átalakítása mondattá. (mf. 55/6.)

A V betű írásának tanulása.

A V betű fölismerése szavakban Így. k. 35/1.

(Ki tud a szavak közül néhányat elolvasni?)

A V betű írása levegőben, írólapon.

Szóírás nagy méretben (mf. 55/4.)

Szavak, mondatok másolása (mf. 55/5.)

Betű és szóírás Így. k. 34. o.

60.

A ty hang tanulása (mf. 53. o.) Ettyem-pettyem… (ismétlés).

A kép megnevezése (tyúk), a szó első hangjának leválasz­tása, a ty hang helyes ejtésének gyakorlása.

Mondd utánam! (mf. 53/2.). A pinty szó jelentése a versben.

A ty hang kapcsolása mgh.-kkal.

A ty hang fölismerése szavakban (mf. 53/3.)

Gyakorlóóra

A torkos egér c. szöveg közös olvasása, megbeszélése

(Ák. 49/5.) Szómagyarázat: torkos.

Az állatok képének és hangját jelentő szónak az összekötése (mf. 54/3.). Szavak önálló olvasása, a képnek megfelelő aláhúzása mf. 54/3.)

Tárgyak nevének önálló leírása (mf. 52/5.)

Szótagokból nevek összeállítása (mf. 52/6.)

Mondat másolása (mf. 52/7.)

Tollbamondás: ÖREG EGÉR, IGAZ MESE.

Így. p. 36/T:

61.

Beszélgetés az őszi munkákról, a dióverésről.

Mondd utánam! (mf. 56/2.) Szómagyarázat: lábadozik, zakó.

A dió szó szótagolása és első hangjának leválasztása, a d hang helyes hangoztatása, összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (híd hegedű, doboz).
A d hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 56/1. A)

Emlékezetből: d hangot tartalmazó szavak gyűjtése. Melyik szóban hallod hosszan a d hangot: kedd, dió?

A D betű tanulása (Ák. 52. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: DIÓ, KEDD. Hogyan írjuk a hosszú d hangot jelölő betűt? Hogyan választjuk el: KEDDEN?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 56/2. B)

Hosszú szavak olvasása; a mgh.-k és a szótagok számának összehasonlítása. (mf. 56/3.). Ahány mgh., annyi szótag.

Szavak és felkiáltójeles mondatok olvasása (Ák. 52. o.)

Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeretek szerzése tapasztalás­sal: felkiáltójel is lehet a mondat végén.

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 56/1. B)

62.

Tamkó Sirató Károly Bőrönd Ödön c. teljes versének meghallgatása, ha lehetséges: megzenésített változatban.

Tamkó Sirató Károly versrészletének olvasása (Ák. 53/6.)

Szavak olvasása, általános fogalom alá rendezése (Ák. 53/4.)

4 betűből álló szó vagy szótag gyakorlása (Ák. 53/5. és 7.)

Szavak, szószerkezetek önálló olvasása, jelentésük meg­értésének igazolása rajzzal Így. k. 37/2.

A D betű írásának tanulása.

A D betű fölismerése szavakban Így. k. 37/1. A szavak szótagokra bontása álló egyenesekkel, majd olvasásuk.

A D betű írása levegőben, írólapon.

Szóírás nagy méretben (mf. 57/4.)

Szavak, mondat másolása (mf. 57/5.)

Betű és szóírás Így. k. 36. o.

63.

Mondd utánam! (mf. 58/2.) Énekelni is lehet.

Keressünk a versből sz hanggal szavakat! (szőlő, vessző, nesz). Hol hallod a szóban? Melyikben hallasz hosszú hangot? A(z) sz hangoztatása hosszan.

Az sz hang összekapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (szék, koszorú, keksz).
A(z) sz hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 58/1. A)

Emlékezetből: sz hangot tartalmazó szavak gyűjtése.

Az SZ betű tanulása (Ák. 54. o.)

A SZŐLŐ szó hangokra bontása (4), betűinek megszámolása (5). Első hangjának leválasztása: a(z) sz egy hang, de két ismerős betűjeggyel jelöljük, kétjegyű betű. Hogyan hallod a  LASSZÓ szóban a(z) sz hangot? A hosszú ssz betű írása és elválasztása (Ák. 54/2.)

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 58/2. B)

Szavak és mondatok olvasása (Ák. 54/1. és 4.)

Fogalom: kétjegyű betű. Szómagyarázat: lasszó.

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 58/1. B)

 

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: ŐSSZEL, ŐSZ-SZEL!

Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeretek szerzése tapasztalással: a kétjegyű hosszú mássalhangzónak csak az első jegyét kettőzzük. De elválasztáskor – a kötőjel mindkét oldalára – leírjuk mind a két jegyet.

Nov. 2. hét

64.

Beszélgetés az őszről: az időjárásról, a szőlőszüretről, a költőző madarakról.

Szavak általános fogalom alá rendezése: gyümölcsök

(Ák. 54/3.).

Szótövek és toldalékolt változataik olvasása (Ák. 55/5.)

Szószerkezetek olvasása, mondatba helyezése (Ák. 55/6.)

Ellentétes jelentésű tulajdonságok olvasása (Ák. 55/7.)

Mi lehet: meleg – hideg; száraz – nedves?

 

A kétjegyű msh.-k betűjegyeit már ismerik, ezért levegőben és nagy méretben nem kell gyakoroltatni.

Az SZ betű fölismerése szavakban Így. p. 41/1.

A szavak szótagokra bontása álló egyenesekkel, majd olvasásuk.

Az SZ betű írásának gyakorlása: betű és szóírás Így. p. 40. o

65.

A dz hang tanulása (mf. 66. o.)

A kép megnevezése: bodza. (mf. 66/1.) Ki ismeri ezt a növényt? Mire használják a virágját, a termését?

A bodza szó hangokra bontása, 3. hangjának hangoztatása.

A képek alapján cselekvést jelentő igék gyűjtése (lopódzik, rugdalódzik, fogódzkodik). A szavak szótagolása: Hányadik szótagban halljuk a dz hangot? (66/2.)

A dz hang kapcsolása mgh.-kkal.

Szavak gyűjtése dz hanggal (segítséggel). Pl. edz, edző, edzés, kéredzkedi, követelődzik, kapálódzik, takaródzik stb.

Gyakorlóóra

Az Ősz c. szöveg közös olvasása (Ák. 56. o.)

Mondatok olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal, színezéssel (mf. 57/6.)

Önálló szóolvasás, a jelentés megértésének igazolása a megfelelő szó aláhúzásával (mf. 58/3.)

Szavak írása (mf. 59/4.).

Képrejtvény megfejtése, a megoldás leírása (mf. 59/5.)

Szavak hiányzó első betűjének pótlása. Több megoldás lehetséges. (mf. 59/6.)

66.

Ki látta már, hogyan készül a kenyér? Mi kell hozzá? Ki készíti? Meséljetek a képről! (Ák. 57. o. alapszava).

Válaszd le a pék szó első hangját! Hangoztassátok többször a p hangot! Kapcsoljuk össze mgh.-kkal!

Mondd utánam! (mf. 60/2.) Utánozzuk öregapót!

Szótagolás, hangokra bontás (kép, porszívók kapu)

A p hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 60/1. A)

Hogyan hallod a szavakban a p hangot: koppan, kappan?

A P betű tanulása (Ák. 57. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: PÉK, SZAPPAN. Hány jegyű ez a betű? Hány p betű van a szappan szóban? Kettő, mert hosszú.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 60/2. B)

Szótaggyakorlás. Két msh.-val kezdődő, négybetűs szavak, valamint mondóka olvasása, ismételgetése (Ák. 57/1., 2., 3.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 60/1. B)

67.

Szavak általános fogalom alá rendezése: ágynemű

(Ák. 58/4.)

Szavak olvasása oszloposan és soronként (Ák. 58/5., 6.)

Mondatok önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal és színezéssel (mf. 61/6.)

A P betű írásának tanulása.

A P betű fölismerése szavakban, Így. p. 43/1. A szavak szótagokra bontása álló egyenesekkel, majd olvasásuk.

A P betű írása levegőben, írólapon.

Szóírás nagy méretben (mf. 61/4.)

Összetett szavak alkotása, másolása (mf. 61/5.)

Betű és szóírás Így. p. 42. o.

68.

Énekeljük együtt! Cirmos cica, haj!… Hogy kergetjük el a torkos cicát? Sicc! A dal szövege megtalálható Ák. 65. o.

Melyik hang hallható minden szóban? (cirmos, cica, sicc!)

Ezt a hangot nem lehet túl hosszan ejteni, ezért nyomatékot adunk a hosszú c hangnak sicc, vicc, strucc.

A c hang kapcsolása mgh.-kkal.

Szótagolás és hangokra bontás (mackó, malac, cérna)

A c hangot jelölő kör beszínezése. (mf. 62/1. A)

A C betű tanulása (Ák. 60. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: CICA, SICC! Hogyan írjuk a hosszú c hangot jelölő betűt?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 62/2. B)

Szavak olvasása oszloposan. Összetett szavak alkotása, a külön- és az egybeírt szó jelentésének tisztázása. (Ák. 60/1-2.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 62/1. B)

69.

Mondóka: Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet

(Ák. 61/4.) Memoriternek ajánlott.

Hosszabb szavak olvasása szótagolva, majd kimondása egyben (Ák. 61/3.

Vers önálló olvasása, tartalmának elmondása kérdésekre

(Ák. 61/5.)

A mgh.-k cseréjével új szavak alkotása (mf. 62/3.)

A C betű fölismerése szavakban, Így. k. 41/1. A szavak szótagokra bontása álló egyenesekkel, majd olvasásuk.

Szóírás nagy méretben mf. 63/4.

Szavak másolása mf. 63/5.

Betű és szóírás Így. k. 40. o.

70.

Gyűjtsünk hangot utánzó szavakat, legyen benne p hang! Képzeld el magadban ezeket a hangokat! Pl.: (a dió) koppan, (az ág) roppan, (a madár) röppen.

Két ló a betonon c. vers ütemes, közös olvasása (Ák. 59. o.)
Melyik verssorban lehet érezni az egyenletes ügetést, a gyor­sítást, a lassítást? A vers a lovak patkódobogását utánozza.

Gyakorlóóra

Hogyan írjuk a hosszú p hangot jelölő betűt? Hogyan választjuk el? A szavak szótagolása álló egyenesekkel, összekötésük a megfelelő képpel (mf. 60/3.)

A LÉP ige olvasása különböző igekötőkkel; a megváltozott jelentés magyarázata mondatalkotással (Ák. 58/7.)

Válasz adása kérdésekre írásban (mf. 63/6.)

Szószerkezetek önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal Így. k. 41/2

Nov. 3. hét

 

 

 

71.

Szótagolás és hangokra bontás (légy gyűrű, kagyló). Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 64/1. A)

A gy hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Mi jut eszedbe ezekről a szavakról: hegy völgy, gyalogút? Hol hallod bennük a gy hangot?

Mondd utánam! (mf. 64/2.)

Szavak gyűjtés gy hanggal, időtartamuk megkülönböztetése.

A kétjegyű mássalhangzókhoz nincsenek hangutánoztató képek, kivétel a(z) sz hang. Az eddigi gyakorlat segít a kapcsolandó mássalhangzót emlékezetben tartani, és a betűszalag magánhangzóival összevonni.

A GY betű tanulása (Ák. 62. o.)

Emlékeztető szóképek: GYÍK, MEGGY. Az első hang/betű megfigyelése: egy hang, de két betűjeggyel jelöljük, tehát kétjegyű betű. Az Y megfigyelése, kirakása pálcikákból. A hosszú ggy írása, elválasztása (Ák. 62/1.)

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az egyjegyű és a kétjegyű msh. differenciálása szövegben: Húzd alá a GY betűket, és karikázd be a G betűket (mf. 64/2.)

Szavak olvasása oszloposan (Ák. 62/1.) A Téli hegyoldal c. vers önálló megismerése, szövegértésének ellenőrzése: tanítói kérdésekre adott szóbeli válaszadással (Ák. 62/2).

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 64/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: MEGGYET, MEGY-GYET!

Tapasztalással szerzett ismeret: kétjegyű, hosszú msh. írása, elválasztása.

72.

Beszélgetés az egészségről, a betegségről, orvosságról, gyógyulásról.

Kapcsolódási pontok: környezetismeret – az évszaknak megfelelő öltözködés.

Mgh.-k összeolvasása a tanult kétjegyű betűkkel.

Szószerkezetek és a szerkezetekből alakított mondatok olvasása. (Ák. 63/4-5.) A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése.

Keress gy betűt tartalmazó szót a mondatokból! (Ák. 63/6.) Mi a különbség a megy és meggy szó jelentésében és írásá­ban? A rövid és a hosszú hangot jelölő betűk fölismerése.

Az Y és a GY betű írásának gyakorlás.

Az Y  írása levegőben, írólapon.

Az Y alkalmazása a GY betűben (mf. 65/4.)

A GY betű fölismerése szavakban Így. p. 45/1.

Betűk és szavak írása Így. p. 44. o..

73.

Szótagolás és hangokra bontás (tej, tojás, tejszín) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 67/1. A).

A j hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Mondd utánam! (mf. 67/2.) Miért kell elkergetni a héját?

Szavakat mondok, emeld föl a kezed, ha j hangot hallasz a szóban! Lesz benne kakukktojás is: tej, tejszín, torta, vaj, vajas, kenyérhéj, tojás, sajt, túró, tejföl. Miket soroltam föl? Szavak általános fogalom alá rendezése: élelmiszerek.

A J betű tanulása (Ák. 64. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: JÁTSZÓTÉR, UJJAK. Hogyan írjuk a hosszú j hangot jelölő betűt? Hogyan választjuk el?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben (mf. 67/2. B

Szavak olvasása: a hosszú, szótagolva olvasott szavakat egyben is kimondatjuk. (Ák. 64/1., 3., 4.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 67/1. B)

74.

A kiszámoló tanulása: Ec-pec, kimehetsz… (Ák. 65. o.)

Játsszunk együtt! c. szöveg részletekben történő közös olvasása (Ák. 65. o.) Hogyan viselkedett Juliska?

A szövegértés ellenőrzése a kérdésre adott válasszal

(mf. 68/6.)

Az új és az ujjamon szó jelentésének és írásképének megkülönböztetése, helyesírásának megfigyelése (Ák. 64/2.)

A J betű írásának tanulása.

A J betű fölismerése szavakban, Így. p. 47/1.

A J betű írása levegőben, írólapon.

Szóírás nagy méretben (mf. 68/4.) Szavak másolása, a kiválasztottak rajzolása (mf. 68/5.)

Betű és szóírás Így. p. 46. o.

75.

Játék tanulása hallás után: Lánc, lánc, eszterlánc

(mf. 62/2.). A szövegben változtatjuk a gyerek nevét, mindig a jelenlévők közül választunk.

Gyakorlóóra

Szövegek hangos olvasása (Ák. 63. és 65. o.)

Nevek alkotása szótagokból (mf. 64/3. )

A szövegértés igazolása: szóoszlopból a képnek megfelelő aláhúzásával (mf. 67/3.)

Szavak és mondat másolása (mf. 65/5.)

Szavak szempont szerinti válogatása (mf. 65/6. A); a válogatott szavakkal két állítás írása a gyíkról (mf. 65/6. B)

76.

Szótagolás és hangokra bontás (cserép, kulcs kacsa). Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 69/1. A).

A cs hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

A következő szópárok hangzásának összehasonlítása:

locsol – loccsan, recseg – reccsen, csücsül – csüccsen, csurog – csurran. (Rövid és hosszú msh.)

Mondd utánam! (mf. 69/2.) A tanító mutassa be a mon­dókát, közben a tanulók nézzék a szöveg mellett látható rajzos vázlatot! Ezután utánmondással soronként ismételjék.

Emlékezet fejlesztése: a versből cs hangot tartalmazó szavak gyűjtése.

A CS betű tanulása (Ák. 66. o.)

Emlékeztető szóképek: CSIGA, RECCS. Az első hang/betű megfigyelése: egy hang, de két betűjeggyel jelöljük, tehát kétjegyű betű. RECCSEN, a hosszú ccs írása és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az egyjegyű és a kétjegyű msh. differenciálása szövegben: Húzd alá a CS betűket, és karikázd be a C betűt. (mf. 69/2.). Önálló szövegtanulás többszöri néma olvasással (mf. 69/2.) A szöveg elmondása a képek segítségével.

Kapcsolódási pontok: az önálló tanulási képesség fejlesztése.

Szavak olvasása (Ák. 66/1.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 69/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: RECCSEN, RECS-CSEN!

77.

Miről ismerjük föl az ikreket? (hasonlóság) A szavak is hasonlíthatnak egymásra. Ki tudja a következő szavak „ikertestvérét” megnevezni? Csurran – (csöppen), liccsen – (loccsan), csiszeg – (csoszog), dibben– (dobban) stb.

A tanító elmondja a Csalimesét az és kötőszóig…, mikor az érdeklődést kellőképpen felkeltette, rávágja: tovább nincs!

A gyerekek néma olvasással gyakorolják a Csalimesét, míg maguk is elő tudják adni. (Ák. 66/3.)

A hosszú hangok helyes ejtése az ikerszavakban.

(Ák. 67/4.)

A CS betű írásának gyakorlása.

A CS betű fölismerése; a szavak szótagolása álló egyenesekkel, majd olvasása. Így. k. 45/1.

Betűk és szavak másolása Így. k. 44. o.

Szavak másolása; hiányos mondatokban szavak pótlása (mf. 70/3., 4.)

Nov.

4. hét

78.

Szótagolás és hangokra bontás (bárány, árnyék, nyuszi). Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 71/1. A)

A(z) ny hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Beszélgetés a késő őszi időjárásról. Hogyan változott az idő? Mit hiányolunk? Miért fázunk?

Mondd utánam! A vers bemutatása, megbeszélése, a tanulók önálló fölkészülése hangos olvasására (mf. 71/2.)

Emlékezetből: hosszú nny hangot tartalmazó szavak gyűjtése a matematika témaköréből: mennyi, annyi, ennyi.

Az NY betű tanulása (Ák. 68. o.)

Emlékeztető szóképek: NYÚL, DINNYE. Az első hang/betű megfigyelése: egy hang, de két betűjeggyel jelöljük, tehát kétjegyű betű. A hosszú nny írása és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az egyjegyű és a kétjegyű msh. differenciálása szövegben: Húzd alá az NY betűket, és karikázd be az N betűket. A vers olvasása (mf. 71/2.). Szavak olvasása (Ák. 68/1. és 3.) rokon értelmű szavak. A nyúl c. vers hangos olvasása (Ák. 69/6.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 71/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: KÖNNYŰ, KÖNY-NYŰ!

79.

Játéktanulás: Nyuszi ül a fűben… (Ák. 68/2.)

A játék szövegének folyamatos olvasása (Ák. 68/2.)

A néma olvasás fejlesztése ismétlődő szótagok gyors fölismerésével (Ák. 69/4.)

Mi van a konyhában? Szavak és versrészlet olvasása (Ák. 69/5.) (Csak a két szótagnál hosszabb szavakban jelöljük a szótagokat.)

Az NY betűírásának gyakorlása.

Az NY betű fölismerése szavakban.

Így. k. 47/1.

Betűk s szavak másolása Így. k. 46. o.

Szószerkezet és mondat jelentésének lerajzo­lása. Így. k. 47/2. Szavak másolása (mf. 72/4.)

80.

A dzs hang tanulása (mf. 73. o.)

A képek megnevezése (dzseki, dzsip, dzsem), a szavak első hangjának leválasztása, a dzs hang helyes ejtésének gyakorlása. (mf. 73/1.)

A dzs hang kapcsolása mgh.-kkal. Elég a dzs hanggal kezdődő szótagokat gyakoroltatni.

Szavak gyűjtése dzs hanggal (segítséggel). Pl. dzsessz, dzsóker, dzsúdó, dzsungel, dzsúsz, bandzsít, lándzsa, lodzsa.

Gyakorlóóra

Mondatok olvasása és összekötése a jelentésüknek megfelelő képpel (mf. 73/2.)

A csiga c. vers bemutatása, megbeszélése, olvasása

(Ák. 67/5.)

Szavak olvasása szótagolással és szótagolás nélkül

(mf. 70/6.)

Szavak kiegészítése a hiányzó kezdőbetűkkel. Több megoldás is lehetséges (Így. k. 48/1.

Mondatok másolása. Így. k. 49. o.

Mondat önálló olvasása, a szövegértés igazolása rajzzal Így. k. 49/1.

81.

Szótagolás és hangokra bontás (füzet, gyufa, kifli) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 74/1. A)

A(z) f hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Mondd utánam! A tanító elmondja a találós kérdést, A tanu­lók magyarázzák el a megfejtését (mf. 74/2.) Ezt a szöveget, az új betű megismerése után, a tanulók már el tudják olvasni.

Az F betű tanulása (Ák. 70-71. o.)

Betűtanulás: az általános részben ismertetett algoritmussal. Emlékeztető szóképek: FENYŐ, PUFFAN (a toboz). Hogyan írjuk a hosszú f hangot jelölő betűt? Hogyan választjuk el?

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szövegben. Olvassák fel a találós kérdést soronként, ismételjék el folyamatos beszéddel!
(mf. 74/2. A) B)

Szavak és versrészlet olvasása (Ák. 70/1., 2., 3.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 74/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: RÖFFEN, RÖF-FEN.

82.

Szószerkezetek olvasása és mondatba helyezése (Ák. 71/4.)

Hét fa c. vers részletének olvasása (Ák. 71/5.)

Miért kér áldást a költő a fák ültetőjére?

Találós kérdés önálló olvasása, megfejtése (Ák. 71/6.)

Szavak alkotása szótagokból, leírásuk (mf. 75/5.)

Az F betű írásának tanulása.

Az F betű fölismerése szavakban Így. p. 51/1.

Az F betű írása levegőben, írólapon.

Szóírás nagy méretben (mf. 75/4.)

Betű és szóírás Így. p. 50. o.

83.

Szótagolás és hangokra bontás (tyúk, kártya, ponty) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 76/1. A)

A ty hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Mondd utánam! (mf. 76/2.). A vers folyamatos bemutatása.  A versből ty betűs szavak keresése.

A TY betű tanulása (Ák. 74. o.)

Emlékeztető szóképek: TYÚK, HATTYÚ. Az első hang, majd a betű megfigyelése: egy hang, de két betűjeggyel jelöl­jük, tehát kétjegyű betű. A hosszú tty írása és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az egyjegyű és a kétjegyű msh. differenciálása szövegben: Húzd alá a TY betűket, és karikázd be a T betűket. A vers soronkénti olvasása, elismétlése.(mf. 76/2.).

Szavak és mondóka olvasása (Ák. 74/1., 2.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 76/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: PÖTTYÖS, PÖTY-TYÖS!

84.

Mondóka ismétlése: Ettyem-pettyem pittypalára…

(mf. 51/2.)

Jön a kutya c. vers bemutatása, megbeszélése, olvasása

(Ák. 75. o.). Hogy nevezik a kutyát? Milyen fajta? Mit gondol a költő Sampuszról? Hogyan beszél róla? Szómagyarázat: kutyagolna, frizurája.

Összefüggő mondatok olvasása, a szöveg jelentésének lerajzolása Így. p. 53/2.

A TY betű írásának gyakorlása.

A TY betű fölismerése; a szavak szótagolása olvasása. Így. p. 53/1.

Betűk, szavak másolása Így. p. 52. o. és mf. 77/4.

Dec.

1. hét

85.

Beszélgetés a közeledő télről: a természet változásai, öltözködésünk.

Verset mondok nektek, becsukott szemmel hallgassátok! Képzeljétek magatok elé: amit közben láttok, hallotok, éreztek! Őszi levél c. vers

Gyakorlóóra

Őszi levél c. vers meghallgatása (Ák. 73. o.). Mondd el, milyen képet képzeltél el a vers hallgatása közben! Milyen hangokat hallottál? Mit éreztél a szélben?

Szómagyarázatok: köd, dér.

Szószerkezetek önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal (mf. 77/6.)

Válaszadás kérdésekre írásban (mf. 77/5.)

Önálló szóírás képek alapján (mf. 76/3.)

86.

Szótagolás, hangokra bontás (zsömle, rózsa, darázs) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 78/1. A)

A zs hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Mondd utánam! (mf. 78/2.) Melyik évszakra illik ez a vers? A költői szóalkotás magyarázata: „darazsol”.

Emlékezetből: zs hangot tartalmazó szavak gyűjtése.

A ZS betű tanulása (Ák. 76. o.)

Emlékeztető szóképek: ZSÁK, RIZZSEL. Az első hang/betű megfigyelése: egy hang, de két betűjeggyel jelöljük, kétjegyű betű. A hosszú zzs írása és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az egyjegyű és a kétjegyű msh. differenciálása szövegben: Húzd alá a ZS betűket, és karikázd be a Z betűt. A vers olvasása (mf. 78/2.). Szavak és nevek olvasása (Ák. 76. o.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 78/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: DARÁZS, DARÁZS-ZSAL!

87.

Zsákomban a mákom… (ÁK. 77/3.) Memoriternek ajánlott.

A könyvben lévő szöveg folytatása:

Aki szánja károm,

szedje fel a mákom,

varrja be a zsákom.

A vers mozgással kísért közös tanulása.

 

A ZS betű írásának gyakorlása.

A ZS betű fölismerése; a szavak szótagolása, olvasása. Így. k. 51/1.

Betűk, szavak másolása Így. k. 50. o.

Az S, SZ, Z, ZS megkülönböztetése (mf. 79/4.

Nevek válogató másolása (mf. 79/5.)

88.

A tanulók hallás után ismerik meg a verset. (mf. 80/2.)

A j hangot tartalmazó szavak kiválogatása, fölírása a táblára: FOLYÓ, JÓ, OLY JÓ, JŐ, HAJÓ.

Figyeld meg a j hangot tartalmazó szavak leírását!

Mit veszel észre?

A j hangot kétféleképpen jelöljük: a régi szavakban ly-nal, az újabbakban pontos j betűvel. Meg kell tanulni, hogy a szavakat melyik „jé” betűvel írjuk.

Szótagolás, hangokra bontás (lyuk, harkály, gólya) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 78/1. A)

Az LY tanulása (Ák. 78. o.)

Betűtanulás: egy hang, de két betűjeggyel jelöljük; a hangja megegyezik a j hangjával. Emlékeztető szóképek: LYUK, GALLY. A hosszú lly írása és elválasztása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szavakban. Így. k. 53/1. A szavak szótagolása álló egyenesekkel; olvasásuk.

Ly-os szavak olvasása (Ák. 78/1., 2., 3.) Keress ezen az oldalon hosszú ly-nal írt szót (gally, süllyed).

A rajzok kiegészítése a szöveg alapján (mf. 81/5.)

A hiányzó betűk pótlása az előírt szóképekben

(mf. 80/1. B)

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva: GALLY, GALY-LYAK.

89.

Gyermekmondóka tanulása: Gólya, gólya, gilice (mf. 80/3.)

 

Bokor alján ibolya c. vers meghallgatása, megbeszélése, hangos olvasása (Ák. 79. o.). Mikor lesz majd ibolya, barka?

Rakjátok ki mozgatható betűkből azokat a kétjegyű betűket, a melyeknek második jegye Y! (GY, NY, TY, LY).

A többi kétjegyű betű keresése a versből! Betűjelükkel az előzők kiegészítése. Melyik nem található meg a már tanultak közül?

Az LY írásának gyakorlása.

Az LY betű fölismerése; a szavak szótagolása, olvasása. Így. k. 53/1.

Betűk és szavak írása Így. k. 52. o.

Szó és szószerkezetek önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolás rajzzal

(Így. k. 53/2.)

90.

Csoportosítsuk szókártyákkal az ly-os szavakat!

Nevek: Károly, Mihály Gergely, Ibolya.

Állatok: sólyom, harkály, pulyka, moly.

Tárgyak: bélyeg, kályha, furulya, korcsolya.

Milyen? mély, helyes, selymes, ilyen, olyan, lyukas, súlyos.

Mi az? folyó, folyosó, pocsolya, hely, ibolya, hólyag, gally.

Mi történik? folyik, süllyed.

Mit csinál? lyukaszt, korcsolyázik.

Gyakorlóóra

Bokor alján ibolya c. vers hangos olvasása Ák. 79/4.

Szavak olvasása Így. p. 54-55. o.

Szavak kiegészítése a hiányzó betűkkel Így. p. 54/1.

Mondatok önálló olvasása, szövegértésük igazolása rajzzal Így. p. 55/1.

Szavak és mondat másolása (mf. 81/4.)
Lyuk, lyukas, lyukaszt a toldalékolt szavakban megmarad az ly. Keressünk és alkossunk erre példát a gyűjtött szavakból! Pl. folyó, folyik; súly, súlyos. Mondatok másolása: Az ibolya illatos virág. A kislányt Ibolyának hívják. A lány nevét nagybetűvel, a virág nevét kisbetűvel kezdjük. Tapasztalással gyűjtött ismeret.

91.

Szótagolás, hangokra bontás (edző, bodza, madzag) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 82/1. A)

A dz hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal!

Mondd utánam! (mf. 82/2.) A találós kérdésre adott válasz magyarázata.

A DZ betű tanulása (Ák. 80. o.).

Betűtanulás: egy hang, de két betűjeggyel jelöljük, kétjegyű.
Emlékeztető szóképek: BODZA, EDDZE. A hosszú ddz írása.

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).

Az új betű fölismertetése szavakban (mf. 82/2.

A dz betűs szavak és mondatok olvasása (Ák. 80/1., 2., 3.)

A szavak szótagolásának és elválasztásának megfigyelése (mf. 82/4.). A két jegyet nem lehet egymástól elválasztani.

Rakd ki mozgatható betűkből egybeírva és elválasztva:

EDZŐ, E-DZŐ; EDDZED, EDZ-DZED!

Dec.

2. hét

92.

Ismerkedés a bodzával: Milyen a növény, a virágja, a termése? Mire használják virágját, termését?

Hull a bodza c. vers bemutatása, feldolgozása (Ák. 81. o.)

A tanulók versszakaszonként önállóan/némán olvassák, majd szóbeli választ adnak a mf. kérdéseire (mf. 83/5.).

A DZ betű írása (mf. 82/3.)

Szavak írása egyben és elválasztva (mf. 82/4.)

A DZ betű fölismerése; a szavak szótagolása, olvasása Így. p. 57/1.

Betűk és szavak írása Így. p. 56. o.

93.

Az x-szel írandó szavak helyes ejtésének előzetes begyakorlása utánzással, jelentésük megbeszélése (Ák. 82/1.)

Folyamatosan két hangot ejtünk egymás után: ksz.

Az X betű tanulása (Ák. 82. o.)

A XILOFON szó első hangjának leválasztása, első betűjének megfigyelése, kirakása pálcikákból. Ez az iksz betű.

A TAXI szó szótagolása és hangokra bontása:

TAK-SZI, ooo-oo – 5 hangot ejtünk. Figyeljük meg leírását: TAXI – 4 betűt írunk. Egy betűjegy, (X) két hangot jelöl: K+SZ. (mf. 84/1.)

A k+sz hangkapcsolat kétféle írásmódja (mf. 84/2.)

X betűs szavak olvasása (Ák. 82/1.)

Az X betű írásának tanulása.

Írása levegőben, írólapon. (Fontos a ferde vonalak sorrendjét, irányát betartani, hogy előkészítsük a kötött írásban való alkalmazását: balról föl / , jobbról le .

Az X betű írásának gyakorlása mf. 84/3.)

Az X betűs szavak írása (mf. 84/4.) Az Ábécéskönyv 82/1. feladatából.

94.

X betűvel írandó szavak tanulása.

Az x betűs szavak szótagolása élőbeszédben (Ák. 82/2.)

A két hangot szétválasztjuk.

X betűs szavak olvasása (Ák. 82/1.)

X betűs szavak elválasztása és szótagolása eltér egymástól (Ák. 82/2.)

Elválasztás: FO-XI, MA-XI, TA-XI, RE-LU-XA, LE-XI-KON, Az x átkerül az új szótagba, de kivétel: TEX-TIL.

Mondatok olvasása (Ák. 83. o.) Szótagolás csak a kiejtésben: „tur-mik-szot”, „tak-szi-val”, „lek-szi-kon-ban”, „Fok-szi Mak-szit”, teksz-til-ből”, „te-le-fak-szon”.

Az X betű fölismerése; a szavak szótagolása, olvasása. Az ismeretlen szavak magyarázata. Így. p. 59/1.

Betűk és szavak másolása Így. p. 58. o.

Mondatok olvasása önállóan, jelentésük megértésének igazolása rajzzal Így. p. 59/2.

95.

Beszédtéma: ki szokott segíteni az autómosásban?

Gyakorlóóra

Hull a bodza c. vers hangos olvasása.

Mondatok önálló olvasása, jelentésük megértésének igazolása rajzzal (mf. 83/6.)

Mondatok másolása. Így. k. 55. o.

Szöveg másolása. Így 54. o.

Szavak kiegészítése a hiányzó betűkkel.

Így. k.. 54/1.

96.

Szótagolás, hangokra bontás (dzsóker, dzsúsz, lándzsa) Melyik hangot helyettesíti a sötét karika? (mf. 85/1.)

A dzs hang hangoztatása. Összekapcsolása mgh.-kkal! (Csak a mgh.-k elé kerüljön.)

Mondd utánam a szavakat, hol hallod bennük a dzs hangot? dzseki, lodzsa, dzsem, mandzsetta, dzsúdó, bandzsít, dzsip, dzsungel, dzsámi, dzsessz, maharadzsa.

Az ejtéssel párhuzamosan szükség szerint szómagyarázatok.

Szótagoljuk a következő szavakat: lo-dzsa, lán-dzsa, man-dzset-ta, ban-dzsít. A dzs átkerül az új szótagba.

A DZS betű tanulása (Ák. 84. o.)

Betűtanulás: egy hang, de három betűjeggyel jelöljük. Emlékeztető szókép: DZSEKI. (Hosszú dzs-t nem használunk.)

Az új betű összeolvasása mgh.-kkal. (új betű + betűszalag).
Elég a mgh.-k elé helyezni.

Az új betű fölismertetése szavakban. A mondatok olvasása. (mf. 85/2.)

A DZS betű írásának gyakorlása.

A DZS betű fölismerése szavakban. A szavak közös szótagokra bontása álló egyenesekkel. A szavak olvasása szótagolva, majd kimondásuk egyben. Így. k. 57/1.

Betűk és szavak írása. Így. k. 56. o.

A dzs betűs szavak elválasztása (mf. 85/4.)

97.

A vezeték és a keresztnév megkülönböztetése. A teljes névben a vezetéknevet hangsúlyozzuk.

A bemutatkozás gyakorlása.

V hanggal kezdődő vezetéknevek gyűjtése.

A W és az Y mint betű, tanulása (Ák. 85. o.)

VVEL, ÉVVEL, HÉVVEL – szavakban hosszú a v hang.

Információ szerzése olvasással (Ák. 85/1.)

A név elején: WEÖRES (ejts. vörös) Sándor dupla W van.

A V és a W azonos, rövid hangot jelölnek.

Hol találkoztunk eddig az Y betűvel? (Kétjegyű msh.-k.)

Magában is állhat az Y. Információ szerzése olvasással

(Ák. 85/2.). A név elején és végén az Y-t i hangnak ejtjük.

Az osztálytársak közül kinek a nevében találhatók ezek a betűk?

A W írásának tanulása.

W írása levegőbe, írólapra.

Betűk és nevek írása Így. p. 60. o.

Osztálytársak nevének írása (mf. 86/1.).

98.

Az eddig tanult memoriterek ismétlése, elmondása.

Gyakorlóóra

A nyomtatott nagybetűk ismétlése: magánhangzók olvasása a betűszalagról; mássalhangzók olvasása a tábláról vagy mozgatható betűkről.

Ki seper ki? c. vers olvasása, párbeszédes megjelenítése

(Ák. 72. o.)

Saját név írása, szülők nevének írása.

Így. k. 58. o. önálló kitöltése.

Önálló szóírás képről (mf. 86/3.)

Dec. 3. hét

99.

 

 

 

Újesztendő – Weöres Sándor versének közös tanulása.  Dallamával együtt érdemes megismerni.

Az íráshasználat fölmérése: válogató másolás, önálló szóírás, betűpótlás nyomtatott nagybe­tűkkel: Így k. 62-63. .

100.

 

 

 

 

Fölmérés hangos olvasással: a mássalhangzók tanulásával párhuzamosan megismert Mondd utánam! szövegek. Minden tanulótól olvasási szintjének megfelelő szöveget lehet kérni.

A szövegértés fölmérése: kérdések önálló olvasása; válaszadás egy-egy szóval írásban.

A) csoport Így. k. 60/1., 2., 3., 4.

B) csoport Így. k. 61//5., 6., 7., 8.

               

 


A nyomtatott nagybetűk megismerése után tanítjuk a nyomtatott kisbetűket.

 

Megjegyzések a kisbetűk tanításához

A nagybetűk tanulásának időszakában megismerkedtek a gyerekek az ékezet jelentést módosító szerepével, valamint megtanulták az egyjegyű és azonos elemet tartalmazó kétjegyű mássalhangzók megkülönböztetését; ezért lehet ezeket együtt tanítani. (Pl.: a –á; g – gy) Fontos azonban a különbségek ismételt tudatosítása.

 

A kisbetűt többféle módon lehet elsajátíttatni.

1. A tanítandó betű hangjának fölidézése: a nagybetű hangoztatása tanítói betűtábláról. Kisbetűs párjának megfigyeltetése, kikeresése a mozgatható betűk közül, megnevezése. A tanítói betűtáblát helyettesítheti az Ábécéskönyv belső borítóján megtalálható emlékeztető kép a nagy és kisbetűkkel.

2. A tanítandó betű hangjának fölidézése: a tankönyv színes keretében látható nagyméretű nagybetűjéről. A továbbiakban azonos az előző algoritmussal.

3. Önálló ismeretszerzést tesz lehetővé a mf. 1. feladata. Húzd alá a sor előtt álló betűvel azonosakat! Olvasd el a nagybetűs szavakat, majd próbáld meg az alattuk lévő kisbetűseket is! Mit vettél észre? (Ugyanaz a szó van leírva nagybetűvel és kisbetűvel. A szavakat alkotó kisbetűk közül csak a tanulandó betűjegy ismeretlen, de azonosítható nagybetűs párja alapán.)

Keresd meg a mozgatható betűk közül az eddig ismeretlen kisbetűt! Melyik nagybetűnek a párja? Nevezd meg a kiemelt nagybetűt és kisbetűt!

 

Minden algoritmus fontos mozzanata, hogy a tanulók végül közösen fogalmazzák meg az új kisbetű jellemzőit. A közös munkában részt vevők is végezzék el a mf. 1. feladatát!

 

A betűszalagon végzett összeolvasáskor a szótagok olvasása közben sorra kerülő 2 betűs szavak jelentését tisztázni kell.

A betűk összeolvastatása elvégezhető tanítói mozgatható betűkkel is. Ebben az esetben kirakjuk a felhasználható betűket, és a tanulók találják ki, illesztik össze az alkotható szavakat.
A figyelem ébrentartására érdemes a két eljárást váltogatni.

 

Lázár Ervin: Szurkos kezű királyfiak c. meséjét 11 részletben ismerik meg a tanulók a kisbetűk tanuláshoz kapcsolva. A részleteket mutassa be a tanító! Azután beszéljék meg a szöveget, ebben segítségül szolgálnak a B) feladat kérdései. A munkafüzetbe írott szöveg felhasználható az új betű fölismertetésére. De a betűtanításban előre haladva egyre több szót is el tudnak majd belőle olvasni. Ez motiválni fogja olvasási kedvüket.

 

 

 


Nyomtatott kisbetűk olvasása. A kötött írás előkészítése betűelemek gyakoroltatásával

A feladatok az Ábécéskönyvben és a Beszéd, olvasás, írás munkafüzetben találhatók (mf. I.). A magatartással kapcsolatos feladatok a Beszéd, olvasás munkafüzetből valók (mf. II.).

Óra

BeszÉd

olvasÁs

ÍrÁs

F
o
l
y
a
m
a
t
o
s
a
n

v
é
g
z
e
n
d
ő

f
e
l
a
d
a
t
o
k

Helyes kiejtés

Csak azt a hangot kell magában gyakoroltatni, amelynek ejtése még hibás. A továbbiakban a Mondd utánam! szövegekkel fejleszthetjük a hangok, hangkapcsolatok helyes ejtését és a beszédritmust; nyelvtörőkkel az artikulációt.

Elhagyhatjuk a hangok fölismertetését szavakban, vagy csak azzal a gyermekkel végeztetjük, akinek még szüksége van rá. Viszont a szavak hangokra bontását gyakoroltatjuk, mert ezzel az önálló írást készítjük elő. A hangkapcsolásokat a betűk összeolvasása pótolja.

Az olvasás szempontjából lényeges, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki a hangnak megfelelő nagy- és kisbetű között.

Beszédfejlesztés

Ellentétes jelentésű szavakat olvastatunk, gyűjtetünk. Gyakoroltatjuk: a szószerkezetek egy nyomatékkal történő megszólaltatását, valamint a szöveg mondatokra tagolását szünettel. A kommunikációs képességet fejlesztjük kérdések és válaszok megfogalmaztatásával. Alakítjuk a kérdő és a kijelentő mondat helyes hanglejtését. A Mondd utánam! szövegek alkalmasak a ritmusos beszéd gyakorlására.

Beszédértés, szövegértés, szövegalkotás

A kisbetűk tanulásával párhuzamosan részletekben olvassuk föl Lázár Ervin Szurkos kezű királyfiak című meséjét, amely a Beszéd, olvasás, írás c. munkafüzetben található. A mesét egy-egy betűtanuláshoz kapcsolva ismerik meg a tanulók. Minden újabb részlet előtt érdemes az előz­ményeket szóban fölidézni: az emlékezetet és az összefüggő beszédet gyakoroltatjuk ezzel. A szóbeli szövegértést fejlesztjük: az olvasott szövegek megbeszélésével, az ismeretlen szavak szövegbe ágyazott magyarázatával.

A találós kérdések rászoktatják a tanulókat a képszerű gondolkodásra, belső képek alkotására, elképzelésére. Mindig magyaráztassuk meg a választ, így alkalmazhatják az egyszerű következtetéseket.

A forrás megjelölése nélkül közölt találós kérdések, tréfás mondókák népköltészeti alkotások.

A nyomtatott nagybetűkkel azonos formájú kisbetűket külön nem tanítjuk, fölismerésüket az Ábécéskönyv és a mf. szóanyagán gyakoroltatjuk. Tisztáznunk kell: ha a kétjegyű msh.-t nagybetűként használjuk, annak második jegye kicsi (háromjegyűeknél a 2. és a 3. is).

A kisbetűk tanítása

1. A tanítandó kisbetűnek megfelelő hangot nagybetűs párjának segítségével idéztetjük föl. Ezt megoldhatjuk a tanítói betűtáblák segítségével vagy az Ák. megfelelő oldalán látható színes alappal kiemelt betűkkel. De felhasználható erre az Ák. belső borítója is.

2. Megfigyeltetjük a kisbetű formáját. Megbeszéljük ismertetőjegyeit; két hasonló betű esetében megkülönböztető jegyeiket.

3. Betűszalagon összeolvastatjuk a tanult kisbetűkkel.

4. A tanult betű(k) fölismertetése szavakban és szövegben a munkafüzet 1-2. feladatából történhet.

5. Az olvasás gyakorlását végezhetjük az Ák.-ből és a mf.-ből. Bár a szótagok jelölése elmarad a tankönyvből (kivétel a 2. feladat), a tanulók fejlettségüknek megfelelően olvas­hatnak: szótagolva vagy a nélkül.

A kisbetűk tanulása – a fejlettebb tanulóknál – önálló munkával is történhet a mf. megfelelő oldaláról az 1. feladat fölhasználásával. A követendő algoritmus a Kézikönyvben olvasható.

Az olvasás gyakorlása

A tagolatlan szavak szótagolását segíti, ha kikerestetjük magánhangzóit; ezt a feladatot csak szószinten végeztessük! Szoktassunk pontos olvasásra az egy-egy betűben eltérő szóképek jelentésének értelmezésével!

A Mondd utánam! szövegekből nemcsak az újonnan tanult betűket kerestetjük ki, hanem a tanulók jelölhetik azokat a szavakat is, amelyeket már el tudnak olvasni. Ha kétféle betűt kell keresni (a vagy á; e vagy é; egyjegyű: t vagy kétjegyű: ty), akkor aláhúzásuk legyen különböző.

Ebben az időszakban elhagyjuk, vagy legalább csökkentjük a nyomtatott nagybetűvel való írást. Helyette mozgatható betűkből (kisbetűkkel) rakatjuk ki a szavakat. Így erősítjük a kapcsolatot a hang és a kisbetű között. Továbbra is gyakoroltatjuk a hanganalízist, a hangok sorrendben tartását és a hosszú hangok jelölését.

A kötött írás tanulását előkészítjük betűelemek gyakorlásával is.

Betűelemek tanulása

Beszélgetés a mf. rajzairól; a figyelem rá-irányítása a betűelem formájára. Elnevezésének megtanítása.

A betűelem vázolása:

a levegőben,

az írólapon.

A betűelem írása:

a munkafüzetben,

egy vonalas füzetben.

(Mivel a nyomtatott kisbetűket nem íratjuk, ezért erre az időszakra nem készült írásgyakorló cserefüzet. A feladatokhoz 1. osztályos vonala­zású írásfüzetet használtatunk.)

Gyakoroltassuk a betűelemek írását toll­bamondásra: magukban és másokkal kötve!

A nyomtatott nagybetűk írásával a tanulók begyakorolták az írószer tudatos irányítását, tájékozódást a vonalrendszerben, az irányokat, ezért több időt fordíthatunk a betűelemek kapcsolására.

A betűelemek/betűk kötését megoldhatjuk cés kötéssel vagy illesztéssel. A mf. II. kézírásos betűformái mindkét kötés tanítását lehetővé teszik.

101.

Találd ki, mi az!

Kígyó a farkába harap. (Kör)

 

Karika (mf. 114. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása: levegőbe, írólapra.

Írása mf.-be nagy és kis méretben.

A képzelőerő fejlesztése: karikák képpé alakítása. (mf. 114/3.)

Szókirakás mozgatható kisbetűkkel: só, szó, őz, ősz, ok, sok. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

102

A nagybetűkkel megegyező formájú kisbetűk keresése: az Ák. belső borítóján és a tanítói betűtáblákon; hangoztatásuk.

A kisbetűs betűszalagon az o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű, i, í fölismertetése; összeolvastatásuk: s, sz, k z, zs hangutánoztató képekkel.

Beszélgetés az Ák. 87. oldalán látható képről.

A nyomtatott nagybetűk és kisbetűk összehasonlítása, a hasonlóságok és különbségek megállapítása. (Ák. 86. o.)

A kétjegyű nagybetűk második jegye már kisbetű. Van egy háromjegyű betű is.

Kisbetűk olvasása: (Ák. 87. o.)

Szótagok között kétbetűs szavak keresése: (Ák. 88/1.)

Szavak olvasása az ismert kisbetűkkel (Ák. 88/2.).

Hiányos mondat szóbeli kiegészítése (Ák. 88/3. o.)

Kapcsolódási pontok: mondatkezdő nagybetű és a mondatzáró írásjel – tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret.

 

103.

A kisbetűs betűszalagon az o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű, i, í fölismertetése; összeolvastatásuk: c, cs, j, v, p hangutánoztató képekkel.

Beszélgetés a helyes magatartásról: Mi illik? Mi nem illik? (Ák. 89/3.)

Kapcsolódási pontok: erkölcstan – Hogyan illik viselkedni különböző helyzetekben?

Az ismert kisbetűk olvasása (tanítói) mozgatható betűkről.

Szótagok között kétbetűs szavak keresése: (Ák. 89/1.)

Szavak olvasása az ismert kisbetűkkel (Ák. 89/2.). A szavak között olyan szópárok keresése, amelyek csak egy betűvel különböznek egymástól.

Karika írása vonalas füzetbe.

Szókirakás mozgatható kisbetűkkel: cipős, csípős. Ezekkel szóbeli mondatalkotások:

104.

Jó, ha mondod… (mf. II. 53-54. o.)

A bevezető párbeszéd olvasása. Miért nem akarta megérteni az édesanya kislánya kérését? Mikor értette meg?

Illemszabályok megismerése (II. mf. 54/3.)

Különböző személyekhez szóló kérés udvarias megfogal­mazása, a kérem, a köszönöm kifejezés használata.

Gyakorlóóra

Az olvasás gyakorlása kisbetűkkel (mf. 87. o.)

Mf. 87/1. Egyjegyű és kétjegyű msh.-k fölismerése a szavakban (s-sz, s-cs, c-cs, z-sz)

Mf. 87/2. Nevek kezdése nagybetűvel.

Kapcsolódási pontok: személynevek kezdése nagybetűvel – tapasztalati úton szerzett nyelvi ismeret.

Mf. 87/3. A mgh.-k kikeresésével a szavak szótagolása.

Mf. 87/4. önálló szóolvasás: szövegértés ellenőrzése a képnek megfelelő szó aláhúzásával.

A szövegértési és íráshasználati fölmérés értékelése, javítása.

105.

Találd ki, mi az!

Nincsen hangom, nem beszélek.

Tiszta vízben vígan élek. (Hal)

 

Kis horogvonal (mf. 115. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása mf.-ben.

 

 

Formák megfigyelése: összeillő párok keresése (mf. 115/3.)

Szókirakás mozgatható kisbetűkkel: Ákos, Miki, Zsuzsi. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.:

Jan.

1. hét

 

106.

Lázár Ervin: Szurkos kezű királyfiak c. mese 1. részletének felolvasása, megbeszélése (mf. 88/1.)

Kifejezés magyarázata: kétségbe vonta.

Az a és az á betűk tanulása (Ák. 90. o. és mf. 89. o.)

Az „a” hang fölidézése a nagy A betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; az a betű jellegzetességeinek megbeszélése. Azonos módon ismerkedés az á betűvel. Az a és az á összehasonlítása: hasonlóságuk és különbözőségük megállapítása.

Az a és az á összeolvasása c, j, k, p, s, v, z betűjelével.

Fölismerésük szavakban (mf. 89/2.), szövegben mf. 88/1.)

Szavak olvasása szótagolva és szótagolás nélkül

(Ák. 90/1., 2.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: ásó, kapa.

Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

107.

Mondd utánam! (mf. 89/3.)

Az a és az á fölismerése szövegben (mf. 89/3.)

Az a és az á összeolvasása s, sz, c, cs, z, zs betűjelével.

Nevek és mondat olvasása (Ák. 90/3.)

Mit kezdünk nagybetűvel? (név, mondat)

Kapcsolódási pontok: tapasztalati úton szerzett nyelvi  ismeret: Mikor használjuk a nagybetűt?

Kis horogvonal írása vonalas füzetbe: magában és két elemet kapcsolva.

Szókirakás mozgatható kisbetűkkel: Éva, Jóska, Lajos. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

108.

Találd ki, mi az!

Hol vizet önt, hol havat hint,

hol jeget szór a fejedre;

elszáll, pedig nincsen szárnya –

nyugatra vagy keletre. (Felhő)

 

Nagy horogvonal (mf. 116. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

 

A nagy horogvonal kiválasztása hasonló formák közül (mf. 116/3.)

Szókirakás mozgatható kisbetűkkel: kakas, kacsa, csacsi. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

Mik ezek? (állatok, háziállatok)

109.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 2. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 90/1. o.)

Kifejezés magyarázata: odaballag, a leány eladó sorba kerül.

Szótagolás: bal-lag.

Az l és ly betűk tanulása (Ák. 91. o. és mf. 91. o.)

A(z) „l” hang fölidézése a nagy L betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása, a(z) l betű megkü­lönböztetése a nagy I betűtől. A j hang fölidézése, kétféle jelölésének megerősítése. Ismerkedés az ly betűvel. A(z) l és a(z) ly összehasonlítása: hasonlóságuk és különbözőségük megállapítása.

A(z) l és a(z) ly összeolvasása mgh.-k betűjelével.

Fölismerésük szavakban, (mf. 91/2.) szövegben mf. 90/1.)

Szavak olvasása szótagolva és szótagolás nélkül
(Ák. 91/1., 2.)

A rövid és a hosszú egyjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: ló, olló, lyuk. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

Egyjegyű hosszú msh. elválasztása: ol-ló.

110.

Mondd utánam! (mf. 91/3.)

Miket nevez lyukrágónak a költőnő?

A(z) l és a(z) ly fölismerése szövegben (mf. 91/3.)

A(z) l, ly, j, c, cs, k, p, s, sz, v, w, x, z, zs betűk összeolvasása az  a  és az  á  betűvel.

Szavak ellentétének keresése (Ák. 91/3.)

Szófejlesztés olvasásának gyakorlása (mf. 91/4.)

 

Nagy horogvonal írása vonalas füzetbe: magában és két elemet kapcsolva.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: Csilla, Balázs. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

111.

Kiről mondhatjuk a következőket?

Reggel négy lábon mászik,

délben két lábon jár,

este meg három lábon botorkál.

(Az ember: a kisgyermek, a felnőtt, az öregember bottal.)

 

Jobbra ívelés (mf. 117. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása mf.-be nagy és kis méretben.

 

 

A jobbra ívelés kiválasztása hasonló formák közül (mf. 117/3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: pipa, kalap, sál. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

112.

Mondd utánam! – a szövegek ismétlése (mf. 89. és 91. o.)

Gyakorlóóra

Msh.-k. összeolvasása mgh.-kkal, pl.: kő, ők, cső, öcs, lő, öl, sző, ősz, vő, öv; ló, ól, sí, is; só, sós, szó, szósz, szí, szív, szíj.

A pontos olvasás fejlesztése: hasonló szóképek össze­hasonlításával (mf. 89/4.)

Mondatok olvasása, jelentésük bővítése szóban (mf. 91/5.)

Jobbra ívelés írása vonalas füzetbe.

Mondat kirakása ismert kisbetűkkel: Sül a pulyka.

Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeret – mondatkezdő nagybetű és mondatzáró írásjel.

Jan. 2..hét

 

113.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 3. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 92/1.).

Kifejezés magyarázata: pernahajder, kérő, lánykérés.

A t és a ty betűk tanulása (Ák. 92. o. mf. 93. o.)

A „t” hang fölidézése a nagy T betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a t betű jellegzetességeinek megbeszélése. Azonos módon ismerkedés a ty betűvel. A t és a ty összehasonlítása: hasonlóságuk és különbözőségük megállapítása.

A t és a ty betűk összeolvasása mgh.-k betűjelével.

A t és a ty betűk fölismerése szavakban, szövegben
(mf. 93/2. és 92/1.)

Szavak olvasása (Ák. 92/1., 2.)

A hosszú és a rövid egyjegyű és kétjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel. lottó, pöttyös tyúk. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

Hosszú egyjegyű és kétjegyű msh. elválasztása: lot-tó, pöty-työs.

Kapcsolódási pontok: nyelvi ismeretek szerzése tapasztalással – szótagolás és elválasztás.

114.

Mondd utánam! (mf. 93./3.) A versrészlet memorizálása, mozgással kísért elmondása.

Találós kérdések olvasása és megválaszolása (betű, tolltartó).

(Ák. 92/3.) A kérdőszóval kezdődő kérdő mondatok hanglejtése ereszkedő.

A t és a ty betű fölismerése szövegben (mf. 93/3.)

Szótövek és toldalékolt alakjuk olvasása (mf. 93/4.)

Kérdések olvasása, megválaszolása aláhúzással (mf. 93/5.)

A kérdések ismétlése folyamatos beszéddel, helyes hanglejtéssel.

Kis és nagy horogvonal írása és kapcsolása vonalas füzetben.

 

          

Szókirakás ismert kisbetűkkel: iskola, táska, toll. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

115.

Melyik állatra ismersz a versrészletből?

Röf! Röf! Röf!

Orra sárba döf:

Négy sonkáján Kucu néni

lassan eldöcög. (Disznó)

(Szabó Lőrinc versrészlete)

Hol van a disznónak a legtöbb húsa?

(A füle és a farka között.)

 

Kis hurokvonal (mf. 118. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

 

A kis hurokvonal kiválasztása hasonló formák közül (mf. 118/3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: Mátyás, Attila, Ottó. A nevek mondatba foglalása.

116.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 4. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 94/1.)

Kifejezés magyarázata: próbatétel.

Mit tartott a legfontosabbnak Izombizom király? Hogyan fejezi ki véleményét a neve is?

Az r betű tanulása (Ák. 94. o. mf. 95. o.)

A(z) „r” hang fölidézése a nagy R betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a(z) r betű jellegze­tességeinek megbeszélése.

A(z) r betű összeolvasása mgh.-k betűjelével.

Fölismerése szavakban, szövegben (mf. 95/2. és 94/1.)

Szavak olvasása (Ák. 94/1., 2., 3.)

A rövid és a hosszú msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: róka, orr, óra. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

117.

Mondd utánam (mf. 95/3.)

Melyik bogárról szól a vers?

A(z) r betű fölismerése szövegben (mf. 95/3.)

Szóképek írásképének összehasonlítása, jelentésének magyarázata (mf. 95/4.)

Szöveg olvasása; a mondatkezdő és a névkezdő betűk pótlása (mf. 95/5.) Kapcsolódási pontok: a nagybetű alkalmazása – szó és mondatíráskor.

Kis hurokvonal írása és két betűelem összekapcsolása vonalas füzetben.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: karika, paripa, kukorica. Ezekkel szóbeli mondatalkotások..

118.

Találd ki, mi az!

1. Egy apró gyerek óriási kucsmát vett. (Gomba)

 

2. Óriási hernyó alatt fényes acélgerendák.

Messzi tájra elgurul, láncra fűzött sok-sok ház. (Vonat)

(Nyulász Péter versrészlete)

 

Felső ívelés (mf. 119. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

 

 

Felső ívelés kiválasztása hasonló formák közül (mf. 119/3.)

Név kirakása ismert kisbetűkkel: Károly, Mária, Boriska. A nevekkel mondatalkotások.

119.

Mondd utánam! – a szövegek ismétlése (mf. 93. és 95. o.)

Gyakorlóóra

Kérdések olvasása, megválaszolása szóban (Ák. 93/4.)

Szószerkezetek olvasása helyes hangsúlyozással, mondatba illesztésük (Ák. 93/5.)

Szószerkezetek olvasása, alkotása (Ák. 95/4.) 

Ellentétes jelentésű szavak mondatba helyezése (Ák. 95/5.)

Kérdésekre válasz a megfelelő mondatrésszel. Megadott mondat alapján kérdések megfogalmazása (Ák. 95/6.)

Felső ívelés írása és két betűelem kapcsolása vonalas füzetben.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: cukor, tojás, kavar, torta. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

Jan. 3. hét

 

 

 

120.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 5. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 96/1.)

Kifejezés magyarázata: kétkarú mérleg.

A meglátogatott királyok nevéből lehet következtetni legjellemzőbb tulajdonságukra. Melyik milyen volt?

 

 

 

 

 

Az e és az é betű tanulása (Ák. 96. o., mf. 97. o.)

Az „e” hang fölidézése a nagy E betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása, az e betű jellegzetességeinek megbeszélése. Azonos módon ismerkedés az é betűvel. Az e és az é összehasonlítása: hasonlóságuk és különbözőségük megállapítása.

Az e és az é összeolvasása a(z) l, a t, a(z) r betűjelével.

Fölismerésük szavakban, (mf. 97/2.) szövegben mf. 96/1.)

Szavak olvasása szótagolva és szótagolás nélkül

(Ák. 96/1., 2.)

Melyik állat ad ilyen hangot? (Ák. 96/3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: eper, étel. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

121.

Mondd utánam! (mf. 97/3.) Ritmizált mondogatása.

Az e és az é  betűk fölismerése szövegben (mf. 97/3.)

Szöveg szótagoltatása a mgh.-k. kikerestetésével (mf. 97/4.)

Az ékezet megkülönböztető szerepe a szavak jelentésében (mf. 97/5.) Állítások olvasása, majd megfogalmazása tagadó formában (Ák. 97/6.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: kérő, kérte, tessék. Ezekkel szóbeli mondatalkotások.

122

Ujjtornáztató mondóka tanulása:

 

Hüvelyk ujjam almafa,

mutató ujjam megrázta,

középső ujjam felszedte,

gyűrűsujjam hazavitte,

ez a kicsi mind megette,

megfájdult a hasa tőle.

 

Alsó ívelés (mf. 120. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

Alsó ívelés kiválasztása hasonló formák közül (mf. 120/3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: cserép, erkély. Ezekkel szóbeli mondatalkotások. 

123.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 6. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 98/1.)

Kifejezés magyarázata: nem sokra megy a kapott tanáccsal.

Az n és az ny betűk tanulása (Ák. 98. o., mf. 99. o.)

A(z) „n” hang fölidézése a nagy N betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása, a(z) n betű jellegzetes­ségeinek megbeszélése. Azonos módon ismerkedés a(z) ny betűvel. A(z) n és a(z) ny összehasonlítása: hasonlóságuk és különbözőségük megállapítása.

A(z) n és a(z) ny betűk összeolvasása a mgh.-k betűjelével.

A(z) n és a(z) ny betűk fölismerése szavakban, szövegben
(mf. 99/2. és 98/1.)

Szavak olvasása szótagolva és anélkül (Ák. 98/1., 2.)

A hosszú egyjegyű és kétjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: kanna, könnyű. A hosszú msh.-k elválasztása. Mondatalkotás a kirakott szavakkal szóban.

124.

A vers folyamatos bemutatása, megbeszélése (mf. 99/3.)

Beszélgetési téma: Kaptál-e már meglepetést?

Nyelvtörő gyakorlása (Ák. 99/6.)

A(z) n és a(z) ny  betűk fölismerése szövegben (mf. 99/3.)

A pontos olvasás gyakorlása: kevés az eltérés az egymás alá írt szavak írásképében (mf. 99/4.)

Mit szeretsz jobban? (Ák. 98/3.)

Kapcsolódási pontok: önismeret gyakorlása.

Alsó ívelés írása és két betűelem kapcsolása vonalas füzetben.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: anyu, nyuszi, pottyan.

125.

Nyelvtörő gyakorlása (Ák. 97/7.)

Gyakorlóóra

A szavak alakváltozatainak olvasása (Ák. 97/4.)

Ellentétes jelentésű szavak mondatba helyezése (Ák. 97/5.)

Ellentétes jelentésű szavak olvasása, mondatba helyezése

(Ák. 99/5. )

Te is szereted? c. szöveg önálló olvasása (Ák. 99/4.) A szövegértés igazolása mf. 112/1. feladatának elvégzésével.

Hurokvonal kapcsolása kis és nagy horog­
vonallal.

        

Szókirakás ismert kisbetűkkel: király, lány. Húzd egybe a két szót! Mit jelentenek különírva és egybeírva?

126.

Találd ki, mi az!

Elöl olyan, mint egy alma,

deréktájon hurkaforma,

hátul kolbász formát lenget –

cincogók felé tekinget. (Macska)

(Kolozsvári Endre verse)

Megjegyzés

Attól függően kell a két félkörív kacsolását elvégeztetni, hogy a cés kötést vagy az illesztéses kötést választjuk. Ez az óra meghatározza a további munkát.

Félkörív (mf. 121. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

 

 

Félkörív kiválasztása hasonló formák közül (mf. 121/3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: cicák, kutyák, cinke. Szóbeli mondatalkotások a szavakkal.

Jan.

4. hét

 

 

127.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 7. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 100/1.)

A b betű tanulása (Ák. 100. o., mf. 101. o.)

A „b” hang fölidézése a nagy B betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a b betű formájának megbeszé­lése. A karika bal oldalán van a b betű szára.

A b betű összeolvasása mgh.-k betűjelével.

Fölismerése szavakban, szövegben (mf. 101/2. és 100/1.)

Szószerkezetek, tréfás mondókák olvasása (Ák. 100/1., 3.)

Tájékozódás testsémán: Kinek melyik oldala? (Ák. 100/2.)

A hosszú és a rövid egyjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: jobbra, balra. Kitől mi van jobbra vagy balra helyzetétől függően?

128.

Mondd utánam! (mf. 101/3.). Memoriternek ajánlott.
A mondóka előadása szereposztással.

A b betű fölismerése szövegben (mf. 101/3.)

2-5 betűs palindromok olvasása (mf. 101/4.)

Mondat olvasás a bele illő szó kiválasztásával (Ák. 101/4.)

Félkörív írása és kapcsolása vonalas füzetben.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: szépen, szebben.

A betűszárak irányának összehasonlítása: b, p.

129.

Találd ki, mik ezek!

Kövek közt gyönyörű gyöngysor.

(Halak a folyóvíz medrében.)

 

Alsó hurokvonal (mf. 122. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

    

 

Alsó hurokvonal kiválasztása hasonló formák közül (mf. 122/3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: próbatétel, szurok. Mondatalkotás a szavakkal.

130.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 8. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 102/1.)

Kifejezések magyarázata: tömérdek, szakasztott.

A(z) m betű tanulása (Ák. 102. o., mf. 103. o.)

A(z) „m” hang fölidézése a nagy M betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a(z) m betű formájának megbeszélése.

A(z) m betű összeolvasása mgh.-k betűjelével.

Fölismerése szavakban, szövegben (mf. 103/2. és 102/1.)

Szavak olvasása (Ák. 102/1.)

Mit ásol róka? c. vers meghallgatása, olvasása szereposztással (Ák. 102/2.). A szövegértés igazolása kérdésekre adott válaszokkal (mf. 112/3.),

A rövid és a hosszú egyjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: maci, brumm.

Brumm, brumm Brúnó, mókás medve…

(mf 103/4.)

131.

Hallgassátok meg a verset! Mondd utánam! (mf. 103/3.)

Ki mondja ezt magáról?

A(z) m betű fölismerése szövegben (mf. 103/3.)

Gyere velünk c. szöveg olvasása, majd eljátszása folytatással. (Ák. 103. o.)

Alsó hurokvonal írása és két betűelem kapcsolása vonalas füzetben.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: morzsát, kapok, eszem. A szavakból mondat összeállítása.

132.

Buborék fúvó mondóka tanulása.

Gyere ki tündér:

kékben, zöldben,

piros cipőcskében!

Gyakorlóóra

A szappanbuborék c. szöveg közös olvasása (Ák. 101/5.)

Válogató olvasás kérdésekre mf. 112/2. feladatának elvégzésével.

Két-két szóból összetétel alkotása (mf. 103/5.)

A tanult betűelemek kapcsolása alsó hurok­vonalhoz, írásuk vonalas füzetbe.

      

Szókirakás ismert kisbetűkkel: szappan, buborék, libben. Húzd egybe az 1. és 2. szót!
Mit jelentenek különírva és egybeírva? A szavak mondatba foglalása.

133.

Találd ki, mi az!

Háta bársony,

hasa vászon,

farka villa.

Kék egekbe

tovavillan. (Fecske)

(Kolozsvári Endre versrészlete)

 

Felső hurokvonal (mf. 123. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása és két betűelem kapcsolása a mf.-ben.

 

 

Felső hurokvonal kiválasztása hasonló formák közül (mf. 123./3.)

Szókirakás ismert kisbetűkkel: bálna, málna, veréb, véreb. A szóképek összehasonlítása: az első szó a másodikkal; a harmadik szó a negyedikkel! Miben különböznek? A szavak mondatba foglalása.

Febr.

1. hét

 

 

134.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 9. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 104/1.)

Kifejezések magyarázata: csalás, becsapás.

Kapcsolódási pontok: erkölcstan – viselkedési normák.

A g és a gy betű tanulása (Ák. 104. o., mf. 105. o.)

A „g” hang fölidézése a nagy G betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a g betű jellegzetességeinek megbeszélése. Azonos módon ismerkedés a gy betűvel. A g és a gy összehasonlítása: hasonlóságuk és különbözőségük megállapítása.

A g és a gy betűk összeolvasása mgh.-k betűjelével.

A g és a gy betűk fölismerése szavakban, szövegben
(mf. 105/2. és 104/1.)

Szavak olvasása (Ák. 104/1., 2.) Az azonos alakú szó (orgona) két jelentése.

A hosszú egyjegyű és kétjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert betűkkel: léggömb, meggy. Mondatalkotás a szavakkal szóban.

135.

Előfeltételezések a versről a rajz alapján (mf. 105/3.)

Mondd utánam! Szalai Borbála Hogyha a hegy járni tudna c. versének meghallgatása, az első versszak utánmondása.

Miért nem tud a hegy járni? (Az élő és az élettelen megkülönböztetése, összehasonlítása.)

A g betű fölismerése szövegben (mf. 105/3.)

A pontos olvasás gyakorlása (mf. 105/4.)

Felső hurokvonal írása és két elem kapcsolása vonalas füzetben.

Válasz kirakása az Ák. 105. o. találós kérdésére: Ki az egylábú, a kétlábú, a háromlábú? Megoldás: káposzta, ember, kecske.

136.

Találd ki, mi az!

H_____, (Hullám)

hajót visz a hátán.

 

Hullámvonal (mf. 124. o.)

Beszélgetés a munkafüzet rajzairól.

A betűelem elnevezése, formája, vázolása.

Írása közvetlenül a felső vonal alá és a vastag vonal fölé, a mf.-be. Egymás fölé írt hullámvo­nalak összekötése ferde egyenessel, folyama­tosan.

~  

~

Szókirakás ismert kisbetűkkel: gyorsan, gyerek, megy. Mondatalkotás a szavakkal.

137.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese 10. részének felolvasása, megbeszélése (mf. 106/1.)

Kifejezések magyarázata: bebugyolál, óv (valamit)

A(z) f betű tanulása (Ák. 106. o., mf. 107. o.)

A(z) „f” hang fölidézése a nagy F betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a(z) f betű formájának megbeszélése.

A(z) f betű összeolvasása mgh.-k betűjelével.

Fölismerése szavakban, szövegben (mf. 107/3. és 106/1.)

Szavak olvasása (Ák. 102/1.)

Az „Egyszer volt egy kemence” kezdetű mondóka olvasása és megjelenítése.

A rövid és a hosszú egyjegyű msh. jelölése.

Szókirakás ismert kisbetűkkel: fenyő, puffan. Szóbeli mondatalkotás a szavakkal.

138.

Mondd utánam! (mf. 107/4.)

Kire mondják azt, hogy zöldfülű?

A(z) f betű fölismerése szövegben (mf. 107/4.)

A pontos olvasás gyakorlása (mf. 107/5.)

Szótagokból szavak összeállítása (mf. 106/2.)

 

A tanult betűelemek kapcsolása felső hurokvonalhoz vonalas füzetben.

 

      

Szókirakás ismert betűkkel: királyfi, fekete, szurok, kezén. A kirakott szavakból mondat alkotása.

139.

Kányádi Sándor Faragott versike című megzenésített szövegének meghallgatása. (Volt egy fakatona…)

Szavak szótagokra bontása magánhangzóinak kikeresésével (mf. 107/6.). A vers olvasása szótagolva.

Gyakorlóóra

Ellentétes jelentésű tulajdonságok olvasása, szóban mondatba foglalása (Ák. 105/3.).

Helyes mozgalom c. vers bemutatása, megbeszélése olvasása (Ák. 105/4.)

Karikához „pici” horogvonal kapcsolása. Vázolás írólapra, írása mf. 125. oldalára és vonalas füzetbe.

 

Szókirakás ismert kisbetűkkel: reggel, gólya, békát, gyíkot. A szavak mondatba foglalása.

140.

A folytatásos mese előzményeinek elmondása.

Szurkos kezű királyfiak c. mese befejező részének felolvasása, megbeszélése (mf. 108. o.)

Kifejezés magyarázata: félbe-szerbe hagy.

Mi volt fontos Egyik királynak? (A dolgos, szorgalmas kérő.)

Mi volt fontos Másik királynak? (Szeresse a lányát kérője.)

 

 

A szószerkezetek átalakítása mondatokká (mf. 109/5.)

A d betű tanulása; (Ák. 108. o., mf. 109. o.)

A „d” hang fölidézése a nagy D betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a d betű jellegzetességeinek megbeszélése. A karika jobb oldalán van a d betű szára.

A d betű összeolvasása mgh.-k betűjelével.

A d betű fölismerése szavakban, szövegben (mf. 109/2. és 108/1.)

Szavak olvasása (Ák. 108/1. három sor)

Mondatok olvasása (Ák. 108/2.)

Gesztenyés c. vers bemutatása, megbeszélése, olvasása, (Ák. 109/4.)

A rövid és a hosszú egyjegyű msh. jelölése.

Szókirakás az ismert kisbetűkkel: diót, darál, kedden. Szóbeli mondatalkotás a szavakkal.

Febr.

2. hét

 

141.

Mondd utánam! Erőteljes artikuláció gyakorlása a versmondással; a szövegértés igazolása a vers illusztrálásával (mf. 109/3.

 

 

A „darazsol” kifejezés magyarázata. A zúgva röpködő darazsak úgy kavarognak, mint a szél fújta hópihék.

Az ismeretek kiterjesztése a dz és a dzs betűre: hangjuk fölidézése a megfelelő nagybetűvel. A hosszú hangnak megfelelő ddz, ddzs.

Szavak olvasása (Ák. 108/1. 4-5. sor)

Mondatok olvasása (Ák. 108/2.)

Duruzs-darázs c. vers olvasása, mondogatása (Ák. 108/3.)

A d és a dzs fölismerése szövegben (mf. 109/3.)

A pontos olvasás gyakorlása mf. 109/4.)

Igekötős igék olvasása és jelentésüknek megfelelő mondatba foglalása (mf. 109/6.)

Alsó íveléshez és két alsó íveléshez „pici” horogvonal kötése. Vázolása írólapra, írása mf. 125. oldalára és vonalas füzetbe.

 

Szókirakás ismert kisbetűkkel: dzseki, bodza dzsúsz. Szóbeli mondatalkotás a szavakkal.

142.

Macskakölykök című történet meghallgatása, megbeszélése (mf. 110. o.)

Kifejezés magyarázata: csűr.

Mondogassad! Ák. 110/4.) A mondókába rejtett tréfa magyarázata: Amelyik bolt „kong”, abban nincs semmi, mert üres.

A h betű tanulása (Ák. 110. o., mf. 111. o.)

A „h” hang fölidézése a nagy H betűvel; kisbetűs párjának megfigyelése, hangoztatása; a h betű jellegzetességeinek megbeszélése.

A h betű összeolvasása mgh.-k betűjelével.

A h betű fölismerése szavakban, szövegben

(mf. 111/2. és 110/1.)

Szavak és mondóka olvasása (Ák. 110/1., 3.)

Tulajdonságok olvasása, kiegészítésük szóban ellentétes jelentésükkel (Ák. 110/2.)

A rövid és a hosszú egyjegyű msh. jelölése.

Szókirakás a tanult kisbetűkkel: hal, horgász, ehhez. Szóbeli mondatalkotások.

143.

Mondd utánam! (mf. 111/3.)

A költői kép elképzeltetése: „Füttyéhez kikötve röpköd a rigó.”

A h betű fölismerése szövegben (mf. 111/3.)

Hóesésben c. vers bemutatása (Ák. 111/5.). A szövegértés igazolása a mf. 113/6. feladatának elvégzésével. A vers olvasásának gyakorlása.

Találós kérdések olvasása, megfejtése (Ák. 111/6.)

Jobbra íveléshez „pici” horogvonal kötése. Vázolás írólapra, írása mf. 125. oldalára és vonalas füzetbe.

Szókirakás a tanult betűkkel: hó, csönd, hideg. Szóbeli mondatalkotások.

144.

Ábécédé rajtam kezdé… (Ogy. 3. o.) a betűkről készült rajzok nézegetése, a róluk szóló versszakok olvasása.
A szöveg meghallgatása dallamával együtt (Ák. 115. o.)

A hangos olvasási képesség fölmérése:

Lázár Ervin meséjének részleteivel vagy a Mondd utánam c. szövegek olvastatásával. A tanulók olvasási szintjének megfelelő szöveg választása.

Fölmérés a nyomtatott betűk tanulásának végén A nagybetűk párosítása a kisbetűkkel
(mf. II. 88/1.)

A szövegértés bizonyítása rajzzal (mf. II. 88/2.).

145.

 

A hangos olvasási képesség fölmérésének folytatása.

A fölmérés folytatása: a szövegértés bizonyítása.

Igaz állítás fölismerése (mf. II. 89/3.).

Rajz kiegészítése az olvasott mondatok alapján (mf. 89/4.)

Önálló szóírás rajzok segítségével (

mf. II. 89/5.)

 


Szövegek értelmezése, az olvasás gyakorlása. A kötött betűk tanulása, a folyamatos írás alakítása

A szövegek a Mesék az ABC-ház c. olvasmánygyűjteményben, a feladatok a Beszéd, olvasás munkafüzetben, a kötött betűk az Írásmunkafüzetben találhatók.