Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szülői felügyelet 2020.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) XVI. fejezete szerint

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni.

[Alaptörvény XVI. cikk (1) és (3) bekezdés]

A szülők kötelesek gyermeküket védelmezni és fejlődését elősegíteni; kötelesek őket etetni, ruházni, orvoshoz vinni, gondozni és az oktatásukat megszervezi.

(Ugyanakkor az állam köteles a gyermek számára iskolát, orvosi ellátást és később munkalehetőséget biztosítani.)

A kiskorú jogállása

 A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alá tartozik. [Ptk. 4:146. § (1)-(2) bekezdés]

A szülői felügyelet azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az összessége, amelyek a szülőt (szülőket) gyermekük kiskorúságára* tekintettel megilletik, illetve terhelik.

 (Kiskorú* az, aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A 14. életévét még el nem ért gyermek cselekvőképtelen, a 14. életévét betöltött pedig korlátozottan cselekvőképes. ( Ptk. 2:10-2:11. §)

A szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek

neve meghatározásának,

gondozásának,

nevelésének,

tartózkodási helye meghatározásának,

vagyona kezelésének,

törvényes képviseletének* jogát és kötelességét,

 a gyámnevezésnek** és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában. [Ptk. 4:146. § (2) bekezdés]

A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását. [Alaptörvény XVI. cikk (3)]

A polgári jogban a törvényes képviselő*

a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő,

a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő és 

a gyám vagy a gondok.

**A gyámnevezés, illetve a gyámságból való kizárás a szülői felügyelet egyik részjogosítványa.

A szülői felügyeletet csak akkor válthatja fel, helyettesítheti a gyámság, ha mindkét szülő szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel. A gyám ugyanakkor a szülői felügyeleti jogok összességével nem rendelkezik: nem jogosult gyámot nevezni és a vagyonkezelői joga is korlátozottabb.

A szülői felügyelet célja és gyakorlásának elvei

A szülői felügyeletet a szülők a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében, egymással együttműködve kötelesek gyakorolni. [Ptk. 4:147. § bekezdés]

A szülői felügyelet közös gyakorlása során a szülők jogai és kötelezettségei egyenlők.

A gyermek bevonása a döntésekbe

A szülőknek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, törvényben meghatározott esetben szüleivel közösen dönthessen. A szülőknek a gyermek véleményét - korára, érettségére tekintettel - megfelelő súllyal figyelembe kell venniük. (Ptk. 4:148. §)

Figyelem!

Az óvodában, iskolában a gyermekek egész életére kiható döntések születnek.

A pedagógusok kötelessége, hogy előre tájékoztassák a rájuk bízott gyermekeket kötelező érvényű pedagógiai döntéseikről, és meghallgassák véleményüket.

Ha az óvodás gyermek vagy a tanuló nem ért egyet a pedagógus döntésével, akkor engedetlennek minősítik, és súlyos fegyelmi büntetésre számíthat.

A gyermek gondozása és nevelése

A szülők joga és kötelezettsége, hogy a gyermeket gondozzák, a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételeket biztosítsák.

A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye - ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg máshol tartózkodik. [Ptk. 4:152. § (1)-(2) bekezdés]

Figyelem! „A gondozás azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyekkel a szülő (felnőtt) a gyermek szükségleteit elégíti ki. Az egészségügyi ártalmakat megelőző és elhárító, a megfelelő fejlődést segítő, az életkörülmények megjavítására irányuló, családi tevékenység, ami a gondozott gyermek minél jobb testi, lelki állapotát és szociális beilleszkedését szolgálja.”

16 éven felüli gyermek szülői beleegyezés nélkül elhagyhatja lakóhelyét

A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság jóváhagyásával a szülők beleegyezése nélkül elhagyhatja, ha az az érdekeivel nem ellentétes. A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyása önmagában a szülői felügyeletet - a személyes gondozás és nevelés kivételével - nem érinti. [Ptk. 4:152. § (4) bekezdés] 

Figyelem! A legújabb rendelkezések szerint a szülő felelős azért is, hogy gyermeke 18 éves koráig szakmát tanuljon, vagyis meghosszabbodott a tankötelezettsége. Ezt a rendelkezés biztosan bekerül a Polgári törvénykönyvbe is.

A gyermek nevelésének és életpályájának megválasztása

A gyermek képességei figyelembevételével a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön.

Az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyámhatóság dönt. [Ptk. 4:153. § 1-3. bekezdés]

Figyelem! Iskola- vagy szakmaválasztás esetén a jelentkezési lapot mind a két szülőnek alá kell írni.

Pedagógiai felügyelet az óvodában, iskolában, kollégiumban

Amikor a szülő beíratja gyermekét az óvodába, iskolába, akkor megbízza a nevelési, oktatási intézményt gyermeke felügyeletével.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4. § 10. pontja szerint: „a gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt”.

A nevelési, oktatási intézmények felügyeleti kötelezettsége mellett érvényesül a szülői felügyelet joga is.

A szülői felügyelet és a köznevelési intézmények számára előírt felügyeleti kötelezettség tartalma azonos.

A szülő és a pedagógus feladata egyaránt a felügyeletükre bízott kiskorú gyermek

nevelése,

tanítása/taníttatása

értelmi fejlesztése,

testi épségének (egészségének) megóvása

érzelmi biztonságáról,

erkölcsi védelméről való gondoskodás.

Kiskorú veszélyeztetése a gyermekvédelmi törvény szerint

Ha szülők vagy a pedagógusok nem teljesítik a törvényekben fent előírt kötelezettségeiket, akkor veszélyeztetik a kiskorú gyermek testi, erkölcsi és érzelmi biztonságát.

A „veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testiértelmiérzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza [Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 5. §]

A kiskorúgyermek veszélyeztetése büntetendő cselekmény.

Kiskorú veszélyeztetésének büntetése a Btk. értelmében

A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 208. §

„(1) A kiskorú neveléséreköteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki* e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

* Természetesen ide kell érteni a gyermekek nevelésével, oktatásával megbízott pedagógust, a szakoktatót és a tanulók felügyeletével megbízott más iskolai alkalmazottat is.

Pedagógiai felügyelet az óvodában, iskolában, kollégiumban itt!

 
Szülői felügyelet 2020

Tanulók veszélyeztetése az iskolában

Felügyelet a gyakorlati képzésben


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum