Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Állami fenntartású iskola szülői szemmel. Ismereteink szerint az új „Köznevelési Törvény” személyi hatálya nem terjed ki a szülőkre.


Minden iskolarendszer lényege, hogy a szülők támogatására létesültek, akik, viszonzásként, elsődleges felelősséget vállalnak gyermekeik taníttatásában. Az államnak gondoskodnia kell iskolákról és egyéb létesítményekről, hogy a szülők azt segédeszközként felhasználhassák gyermekeik nevelésében.

Mit várnak a szülők az állami fenntartású iskolától?

Azt, hogy az iskolában 100 százalékosan betartják az ENSZ gyermekjogi egyezmény előírásait és a mindenkori hatályos oktatási rendszabályokat. Azt, hogy megszűnnek az indokolatlan iskolai pénzkövetelések, az alapítványi befizetések, az osztálypénz intézménye, csökken a „lyukasórák” száma. Azt, hogy az osztályzás és a buktatás nem lesz fegyelmező eszköz. Azt, hogy az állami fenntartású általános iskolákban megtanítják a gyermekeket olvasni és helyesen írni. Azt várjuk, hogy megszűnik az „árnyékoktatás”, vagyis nem kell különórára előkészítőkre járatni a tanulóknak. Lesz hatékony nyelvoktatás, a nyelvi érettségi egyenértékű lesz a nyelvvizsgával. Azt várjuk, hogy minden kistelepülésen lesz lakosság- és kultúramegtartó iskola.

Azt várjuk, hogy elkészül a pedagógus életpálya modell és jól képzett, jól fizetett, magas hivatástudattal rendelkező pedagógusok tanítják a gyermekeinket, akiket partnereknek tekinthetnek a gyermekeik neveléséért, oktatásért elsősorban felelős szülők.

Nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a gyermek iskolai teljesítménye szorosan összefügg a családi hátterével, különösen a szülők hozzáállásával, ezért a tanárok professzionális érdeke, hogy az iskolai nevelés, oktatás összhangban legyen a családon belüli neveléssel.

Szülői félelmek az érettségi vizsgakövetelmények szigorítása miatt

A felnőtté válás szimbólumának tekintett „érettségi” jelenlegi funkciója kizárólag a felsőoktatási felvételi vizsga kiváltása. Ha csak a négyes és ötös minősítésű tanulókat veszik fel a középiskolába, akkor jelentősen csökken az érettségizők száma, és a tanulók tízezrei esnek el az érettségi vizsga lehetőségétől. A tanulóknak vagy magániskolákba kell járniuk magas alapítványi befizetések ellenében, ha érettségi bizonyítványhoz akarnak jutni, vagy - a tanköteles életkor 15 évre történő leszállítása miatt - egyszerűen kimaradnak az iskolából.

Javaslat iskolaszerkezet változtatásra

Az országos szülői egyesületek javasolják, az érettségit nem adó Szakképző Középiskola intézményének bevezetését. Az új iskolatípusban valamennyi államilag elismert szakképesítést tanulható a nyolcadik évfolyam befejezése után. Ha a tanulót nem veszik fel valamelyik „elitképző” gimnáziumba vagy gyengébb tanulmányi eredménye miatt kiteszik onnan, akkor az új típusú Szakképző Középiskolában szakképesítést és középiskolai végzettséget szerezhet. 

Szülőmentes iskola vagy szülői fenntartású iskola? 


Magyarország Alaptörvénye XVI. cikke szerint:

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.

Jelenleg a család társadalmunk alapvető egysége. A szülők joga, hogy védjék gyermekük biztonságát, egészségét, és erkölcsét, és az ő kötelességük, hogy gondozzák, ellenőrizzék, felügyeljék és neveljék őt. A nevelésbe beletartozik az iskoláztatás, az otthoni tanulás és a gyermek magatartása is.

A szülő tehát elsősorban felelős gyermeke neveléséért, taníttatásáért. A családok az oktatást magán befektetésnek tekintik, amely lehetővé teszi a társadalmi-gazdasági mobilitást felfelé a szakképzettség megszerzése után. Jelenleg ez a szülői befektetés nem térül meg!

A szülő, mint kockáztató egyén, felel azért az oktatásért, ami az iskolában történik, ezért igénye van arra, hogy befolyásolni tudja annak jellegét. Ha az iskola mentes a szülői befolyástól és a szülői felelősségtől, akkor merev didaktikai központtá válik!

 

Tehát az iskola nem az önkormányzatoké, nem az államé, nem az egyházaké, hanem a gyermekeikről gondoskodó és gyermekeik védelme érdekében eljáró szülőké.

A szülők befolyása az iskolai teljesítményekre, a szülői támogatás

A gyermekeknek 16-18 éves korukig – éves szinten – ébrenléti idejük 14-18 %-át kell az iskolába tölteni, ezért nem meglepő, hogy a gyermekek tanulmányi előmenetelére nagy hatással van az, ami az iskolán kívül történik velük, illetve amit a gyermekek szülei gondolnak és mondanak. A szülők (különösen az anyák) kapcsolata a gyermekkel igen erős.

Nem reális az iskolától, hogy azzal kompenzálja az otthoni attitűdöt, hogy harcol ellene, inkább az a reális, hogy ha az iskola támogatást kap a szülőktől, akkor nagyobb hatást tud a gyermekre gyakorolni

Nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a gyermek iskolai teljesítménye szorosan összefügg a családi hátterével, különösen a szülők hozzáállásával, ezért a tanárok professzionális érdeke, hogy az iskolai nevelés, oktatás összhangban legyen a családon belüli neveléssel.

Ha a pedagógus hatékonyságát az szabja meg, hogy a család mit gondol, mond és tesz, akkor ez megerősíti a szülőkkel való együttműködés szükségességét.

Az iskola felelősségvállalása

A hatályos közoktatási törvény szerint a nevelési-oktatási intézményeknek gondoskodniuk kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről. Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét.

A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába. Felügyeleten a közoktatási törvény azt érti, hogy gondoskodni kell a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről az intézménybe való belépésétől annak jogszerű elhagyásáig.

A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

Az iskola felelősségvállalása nem szünteti meg a szülőnek azt a kötelességét, hogy biztosítja gyermeke nevelését; a kötelesség megmarad, de a követelményt az iskola elégíti ki.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

Szülőpolitikáról itt található további információ!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum