Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Használt tankönyveket kapnak az „állami fenntartású” iskolába járó tanulók?


A megyei önkormányzatok fenntartásában lévő középfokú oktatási intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek. Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei intézményfenntartó központ.

A Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK) fenntartásában működő középiskolák és szakiskolák finanszírozása 2012. évben már nem normatív alapon történik. A korábban az ingyen tankönyvre fordítható 12 000 Ft/fő/év költségvetési támogatás összege már csak a települési önkormányzatok által fenntartott intézményeket illeti meg céltámogatásként.

A hatályos költségvetési törvény szerint az állami fenntartásban lévő intézményekben az ingyenesen biztosítható tankönyvek vásárlására tehát nincs külön forrás, azt az iskolák költségvetéséből kell megoldani! Az iskola igazgatója felel a normatív kedvezmények biztosításáért könyvtári kölcsönzéssel.

A települési önkormányzatok (főváros és a kerületek is idetartoznak) által fenntartott iskolákba járó tanulók ingyenes tankönyvellátásához előirányzott költségvetési támogatás 2012/13. tanévre 5 649,9 millió forint, amiből 480 000 fő önkormányzati fenntartású iskolába járó tanuló kaphatja meg tankönyveit térítésmentesen. De mi lesz az állami fenntartási középfokú iskolákba járó, ingyenességre jogosult tanulókkal, ha a Megyei Intézményfenntartó Központok nem igényelhetik az ingyenes tankönyvre fordítható 12 000 Ft/tanuló költségvetési támogatást?

Szülői panaszok szerint az állami fenntartású iskolák úgy akarják megoldani az ingyenes tankönyvellátást, hogy a tanév végén minden tanulótól beszedik, vagy néhány forintért megvásárolják tőlük a saját tulajdonú használt tankönyveiket, és azt adják oda ingyenesség címén a jogosultaknak.

Az ingyenes tankönyvellátás fenntartótól független


A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény szerint: Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg, fogyatékkal élő vagy nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

Az ingyenesség elve azt jelenti, hogy az arra jogosultak neveléséhez, oktatásához szükséges összes tankönyvről az iskola gondoskodik, vagyis az iskola fizeti ki a szülő/ tanuló helyett, a tankönyvcsomag teljes árát, vagy kölcsönzi az iskolai könyvtárból, akár 4000 Ft, akár 25 000 Ft a tankönyvcsomag ára.

Mivel a törvény a családi pótlékhoz köti a jogosultság igazolását, ezért az csak a tanuló 20 éves koráig jár a kedvezmény.

Tankönyvellátás az önkormányzati fenntartású iskolákban

Évtizedes probléma volt, hogy a központi tanulói tankönyvtámogatás nem volt céltámogatás (bekerült a nagykalapba), ezért a helyi önkormányzatok más célra is felhasználhatták, ez nem volt normatíva csalás.

Ebben a költségvetési évben a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása a települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai között szerepel a költségvetés 8. számú mellékletében.

A 2012/2013. tanévben a 12 000 Ft/fő normatív támogatást az önkormányzati fenntartású iskolákban, ellenőrizhető módon, csak tankönyvvásárlásra lehet fordítani.

A nem önkormányzati fenntartású iskolákra tehát nem vonatkozik a kötelező felhasználás költségvetési előírása, de a tankönyvpiaci törvény előírásait be kell tartani

A nem állami nem önkormányzati fenntartású iskolák tankönyvellátása

Az alapítványi-, magán- és egyházi iskolákra is vonatkoznak az ingyenes tankönyvellátás szabályai, kivéve a tandíjas iskolákat

Törvény értelmében, ha a nem állami, nem önkormányzati iskola a tanulói jogviszony fenntartását – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban normatív kedvezményt korlátozhatja. A korlátozás alapján nyújtott kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetésről szóló törvényben a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás egy tanulóra jutó összege, azaz 12 000 Ft.

Használt tankönyvpiac ellentmondásai

A Megyei Iskolafenntartó Központ előírhatja az iskolának, hogy vásárolja fel tanulóitól a használt tankönyveket, vagy évvégén szedje be tőlük, és ingyenesség címén kölcsönözze ki a rászoruló tanulóknak. Ez a tendencia már megkezdődött. Sok állami fenntartású iskola kénytelen lesz  beszedi a tanulóktól a saját tulajdonú tankönyveit is a tanév végén, vagy visszaköveteli a kölcsöntankönyveket, pedig a törvény értelmében tilos a kölcsönzött tankönyveket visszakérni, ameddig az adott tantárgyat a következő tanévekben is tanítják, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni.

A szülők nem akarják, hogy az iskola pecsétjével ellátott használt tankönyvekből tanuljon gyermekük, ráadásul kártérítést kötelezettséggel. Nem olyan jó minőségűek a magyar tankönyvek, hogy különböző tulajdonosoknál évekig használhatók maradjanak. (Van olyan tankönyv, amelyik az első olvasás után szétesik.)

Elképzelhetetlen, hogy az iskola különbséget tudjon tenni a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett értékcsökkenés és a nem rendeltetésszerű használat között. Ha csak nem fényképezik le a tankönyveket oldalanként, nem lehet bizonyítani a rongálódást!

Tartunk tőle, hogy kártérítési követelések sokaság fog keletkezni a kiskorú, jövedelem nélküli tanulókkal szemben, ami tovább rontja az iskola és a szülők közötti nevelőpartneri viszonyt.

Tankönyvrendelés

Február 29-éig minden iskolának tankönyvellátási szerződést kellett kötni a tankönyvforgalmazókkal és meg kell rendelni a következő tanév tankönyveit a kiadóktól.

A szerződés megkötéséhez be kellett szerezni az iskolai szülői szervezet (közösség) egyetértését.

Az iskolai szülői szervezetek felelőssége is, hogy a tanév végén tanulóktól visszaszedett használt, összefirkált tankönyvet kapnak – kártérítési felelősséggel - az ingyenességre jogosultak, ha egyáltalán kapnak tankönyvet szeptemberben.

Felmerül a kérdés, mit csinálnak a tankönyves vállalkozók, ha az állami fenntartású iskolák tankönyvrendelésben nem szerepel az ingyenes tankönyvek listája? Kevesebbet gyártanak? Lesz elég tankönyv szeptemberben, ha a rászoruló szülők sem akarják az iskola pecsétjével ellátott használt tankönyveket elfogadni, inkább újat vesznek?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

További információ az iskolai tankönyvellátásról itt található!

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum