Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Igazságtalan az ingyenes tankönyvellátás rendszere


Meg kell állapítani, hogy a tankönyvtámogatás jelenlegi formája indokolatlanul megosztja a szülői társadalmat. Semmi nem indokolja, hogy a szociálisan nem rászoruló többgyermekes családok és a sajnálatosan fogyatékos gyermeket nevelő, de jómódban élő, akár nagy vagyonnal rendelkező szülők alanyi jogon ingyenesen jussanak hozzá a tankönyvhöz, amikor az alacsony jövedelmű egy- és kétgyermekes „valódi rászoruló” családok kiesnek ebből a körből.

Javasoljuk, hogy az oktatásban való megkülönböztetés tilalmáról szóló nemzetközi egyezmény alapján a valódi szükségletet figyelembe vevő tankönyvellátás érvényesüljön a jelenlegi normatív elosztási elv helyett.


Tehát a tanulók egyik csoportjának anyagi helyzetétől függetlenül jár az ingyenes tankönyvellátás, egy másik csoportnak, pedig vizsgálják családja vagyoni és jövedelmi helyzetét Ez a kettősség ésszerűtlen és sérti az emberi méltóságot!

Jelenleg az egy és két gyermekes családok gyermekei, akkor jutnak rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz, és ez alapján ingyenesen tankönyveikhez, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 38 475 forintot, és vagyonának értéke nem haladja meg az előírt összeget. Ha az egy főre eső jövedelem akár száz forinttal meghaladja ezt az összeget, vagy pl. a család által használt gépkocsi ára magasabb a megengedettnél, akkor a család nem részesülhet rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, sem ingyenes tankönyvellátásban.

A rendelkezés nem veszi figyelembe, hogy milyen kiadásai vannak az adott családnak az elviselhető életkörülmények megteremtéséhez. Lehet akár 100 000 Ft a család egy főre eső jövedelme, ha 30 000 Ft a fűtésszámlája, 15-20 Ft az utazási költsége, 10 000 Ft a vízfogyasztása, stb.

Az ingyenes tankönyvellátásnál nem veszik figyelembe azt sem, hogy a szülő egyedül neveli a gyermeket, vagy teljes családban.

Jogszabály szerint hátrányos helyzetű, azaz szociálisan rászorult az a gyermek, akiről a települési önkormányzat jegyzője - törvényi előírás alapján - megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A hátrányos helyzet ilyen törvény mmeghatározása önkényes.

Az MSZOE szakértői kidolgoztak egy lehetséges megoldást a tankönyvellátás rendjére, amely a mostaninál jobban szolgálja a társadalmi igazságosságot. Ebben a javaslatban a valódi szociális rászorultságot helyeztük előtérbe.

Javaslatok az ingyenesség újragondolásához

A rászorultság vizsgálatánál a vagyoni és jövedelmi helyzet mellett vegyék figyelembe az egyenlőtlenség más paramétereit is, pl. munkakörülményeket, a lakásviszonyokat, az egészségi állapotot, a lakóhely környezetét, stb.

Fontos eleme a javaslatnak, hogy a támogatásra jogosultságot az önkormányzat vizsgálja, nem az iskola. Nem tartjuk jó megoldásnak, ha a szülők anyagi helyzetét az iskola bármilyen szempontból kutatja, és nyilvánosságra hozza a „szociálisan rászoruló” tanulók és szüleik személyes adatait.

Javaslatunk szerint az igazán rászorulók térítésmentesen, a többi tanuló pedig kedvezményesen, a tankönyvcsomag árának 50 százalékáért kapnák meg a tankönyveiket.

A javaslat nem jár költségvetési többletkiadással, ha csak az igazán rászorulók kapják ingyenesen a tankönyveiket, és rendeletben szabályozzák a legmagasabb tankönyvcsomag árakat, hogy az iskolák nevetessenek meg felesleges kiadványokat a szülőkkel.

A jelenlegi rendszer és az általunk javasolt tankönyvellátási rendszer is sérti az Alkotmány 70/A. paragrafusát, amely szerint:  

„(1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

Ezért a végső cél a kormány által 2002-ben megígért teljesen ingyenes tankönyvellátás lehet, amit fokozatosan 4-5 év alatt el lehet érni, ha a minden évben 10 %-kal csökkentik a szülői hozzájárulás mértékét.

Sajtszóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-87-54)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum