Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A kilenc évfolyamos általános iskola problémája szülői szemmel

Az évfolyamok számának emelése a szülők zsebére megy!

MSZOE javaslatok az általános iskolai oktatás hatékonyságának növelése érdekében az évfolyamszám emelése helyett (többek között):

 •  a tananyag 50 %-os csökkentése,
 • az irreálisan magas osztálylétszámok jelentős csökkentése,

 • a szükséges „pedagóguslétszám” biztosítása az osztálybontások és az egyéni foglalkozások megtartásához (kb. 40 000 fő pedagógus hiányzik a rendszerből),

 • a buktatás intézményének megszüntetése az általános iskolában,

 • a pedagógusok módszertani továbbképzése és a Pedagógus Etikai Kódex betartása.


Évfolyamszám emelés helyett szembe kell nézni a valósággal

Reméljük, hogy a kilenc évfolyamos általános iskola bevezetésének időszakos napirendre tűzése csak egy figyelem felhívás marad arra, hogy egyre nagyobb „baj” van a folyamatosan degradálódó magyar iskolarendszerben.

(Várható, hogy hamarosan bejelentik a nyári szünet időtartalmának csökkentését is, hogy még kevesebb szabadideje maradjon a tanulóknak?)

Hallottunk már arról, hogy legyen 5 évfolyamos alsó tagozatos iskola (a volt elemi iskola példájára), vannak hívei a 10 évfolyamos iskolának, az előkészítő évfolyamoknak (nyelvi előkészítő, Hídprogram), a lemaradó gyermekeket szelektáló kis létszámú osztályoknak.

Most is van 6 és 8 évfolyamos gimnázium van 12 évfolyamos iskola, volt 2+2 évfolyamos szakiskola van feleslegesen 3 évfolyamos szakiskola (kettő helyett), van 5 és 6 évfolyamos szakközépiskola, stb.

A kilenc évfolyamos általános iskola beharangozása előszele egy újabb oktatási reformnak, amely szokás szerint iskolaszerkezet átalakítással kezdődik, tantervi reformmal folytatódik, majd a sorozatos kudarcok után egy kormányváltással helyt ad egy újabb oktatási reformnak.

A problémák őszinte feltárása helyett könnyebb módosítani az oktatási rendszabályokat, újrafogalmazni a Nemzeti Alaptantervet. Könnyebb dolog pótcselekvésként kitalálni egy fiktív pedagógus életpálya modellt, könnyebb bevezetni egy erőtlen tanfelügyeletet, mint szembenézni a valósággal.

Azzal még nem oldódnak meg a tanulók szövegértési problémái, ha a „közoktatási törvényt” átnevezik „köznevelési törvénynek” és bevezetik a kilenc évfolyamos általános iskolai oktatást.

A magyar köznevelés nemzetközi kudarca

A nemzetközi mérések (pl. PISA, TIMSS) szerint a magyar diákok teljesítménye a szövegértés, az alkalmazott matematikai, valamint az alkalmazott természettudományi műveltség területeken romlott az elmúlt években. 

A mérési eredmények súlyos, oktatási kormányzatokon átívelő rendszerhibára utalnak, amit nem old meg a kilenc évfolyamos általános iskola bevezetése!

Az iskolából kilépő és a munkaerőpiacra hamarosan belépő fiatalok kvalitása (képessége) nem felel meg a gazdaság elvárásainak sem. Gyakorlatiasabb, alkalmazható tudásra van szükség, de ehhez nem kell iskolaszerkezetet váltani!

A Nemzeti alaptantervben előírt megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű (idejétmúlt ismeretanyag) magasan a gyerekek aktuális fejlettségi szintje fölött van. Évente 4000 tanuló nem tudja befejezni az általános iskolát.

Fő jellemzője a magyar köznevelésnek, hogy pedagógiai vagy fegyelmezési céllal évente 250 000 (félévenként 350 000) tanulót bukatnak meg az iskolák. Finnországban ismeretlen a buktatás és az évfolyamismétlés. A buktatásról itt található bővebb tájékoztatás!

Ráadásul a köznevelési jogszabályok tanuló és szülőellenes előírásai miatt évente kb. 10-12 ezer tanuló kerül ki az iskolai rendszerű oktatásból befejezett iskolai végzetség vagy szakképesítés nélkül. Lemorzsolódnak, illetve „lemorzsolódtatják” őket.

A kerettantervekben előírt, megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű ismeretanyag magasan a gyerekek aktuális fejlettségi szintje fölött van, ezért jelentős (50 %-os) tananyagcsökkentésre van szükség, és felül kell vizsgálni a Nemzeti alaptantervben előírt ismeretanyag tartalmát és időszerűségét. Nem az évfolyamok számát kell emelni, hanem tananyagot kell csökkenteni!

Az évfolyamok számának emelése a szülők zsebére megy

Egyértelmű, hogy a szülőknek egy évvel tovább kell gondoskodni gyermekük eltartásáról (étkeztetés, ruházat, lakhatás, iskoláztatási költségek)

A szülőknek évente 60-70 milliárd forinttal kell hozzájárulni az köznevelés finanszírozásához.

A köznevelési szolgáltatások oktatás alacsony színvonala és az irreálisan magas tanulmányi követelmények miatt a szülőknek magántanárhoz kell hordani gyermeküket, ha nem akarják, hogy az iskola megbuktassák őket. Vagy azért buktatják meg a tanulókat, hogy különórákon másodállásban felkészítsék őket a javítóvizsgára a „magántanárok”? Működik az árnyékoktatás.

A fenntartók a szülőkkel fizettetik ki a dologi kiadások egy részét (tisztasági eszközök, másolópapír, kréta, stb.) „Milliárdos” nagyságrendű szülői kiadást jelent az osztálypénz intézménye és az iskolai más illegális pénzkövetelése (pl. a pedagógiai programban előírt tanulmányi kirándulás költségének áthárítása, a pedagógusnapi nagy értékű ajándékozás, stb.)

A „kilenc” évfolyammal működő általános iskola jelentősen megnöveli az iskoláztatás költségeit és további adóságokba kergeti a szülőket.

Sok szülőknek személyi kölcsönt kell felvenni, hogy ki tudják fizetni az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatás indokolatlan költségeit, ezért a bankok bevezették az tanévkezdési vagy iskolakezdési hitelt (kölcsönt) és az osztálypénz számlát. 

Költségvetési terhek növekedése

A magyar állam költségvetése sem bírja el egy felesleges évfolyam több milliárdos finanszírozását!

Ha mégis lenne pénze az államnak az oktatás fejlesztésére, azt az általános iskolai oktatás színvonalának emelésére és a pedagógusok módszertani továbbképzésére kell fordítani, nem egy „virtuális évfolyam” bevezetésére.

Egy évvel tovább kell biztosítani az egészségügyi ellátást a korosztály számára (a tanulók nem fizetnek egészségügyi hozzájárulást).

Egy korosztály egy évvel később éri el a nyugdíjjogosultságot

Egy új kilencedik évfolyammal megnövelt általános iskolai oktatás miatt egy évvel később kerülnek a munkaerőpiacra a fiatalok és egy évvel később érik el a nyugdíjjogosultságot.

Ha egy évvel tovább járnak a gyermekek iskolába, akkor ennek a korosztálynak a hiányát megérzi majd a gazdaság (szakemberhiány).

Az egy évvel tovább tartó iskolába járás kb. 150 milliárd forint kiadáscsökkentést jelent az államnak, ha a nyugdíjakat egy évvel későbben kezdi folyósítani a rendszer.

A pedagógus létszámhiány hatása a köznevelési szolgáltatások színvonalára


Kevés a pedagógus az iskolákban (elspórolják a pedagógusbért?)

Nincs elég pedagógus az osztálybontásokra (csoportbontás) és az egyéni foglalkozások megtartásához, ezért a tanulók nem kapják meg ezeket az ingyenes köznevelési szolgáltatásokat.

 A törvény leszűkítette nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és finanszírozott létszámát (pedagógusasszisztens, iskolapszichológus, stb.) Megszűnt a gyermekvédelmi felelős és a szabadidő szervező státus.  (Ami természetes következménye annak, hogy a tanulóknak nem is marad szabadideje.)

 Pedagógus továbbképzések, szakmai előadások, betegség és más elfoglaltságok miatt hiányzó pedagógusok eseti helyettesítését a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött idejének terhére lehet elrendelni. (Van szívességi helyettesítés is.)

 Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

 Helyettesítés elrendelése helyett „lyukasóra”

 Tudni kell, hogy a pedagógusok munkaideje - más munkavállalókkal azonosan - heti 40 óra,

 A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. [Nkt. 62. § (6)]

 Szülők és tanulók panaszolják, egyre több a helyettesítés nélkül elmaradt órák száma. Vannak olyan 3-400 fős iskolák, ahol a pedagógus létszámhiány miatt a lyukas órák száma eléri a heti 120-160 órát, ami 3-4 pedagógus álláshely megtakarítás a tanulók kárára.

 Ha elmaradnak az órák, akkor kevesebb idő marad a tanításra és a tananyag átadására és elsajátítására, vagyis a tanulók nem kapják meg az előírt köznevelési szolgáltatásokat. Ez szabotázs!

Ezért nem kell még egy „kilencedik” évfolyamot bevezetni az általános iskolai oktatásban.


A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának alapja nem tartalmazza a pedagógusszabadságolások miatt kieső munkaerő szükségletet, ezért a köznevelési intézmények „házon belül” oldják meg (vagy nem oldják meg!) a szabadságon levő pedagógusok helyettesítését, hogy ne kelljen igénybe venni a megyei „pedagógushelyettesítési” rendszert.

 A fenntartók nem akarják fizetni a szabadságolások miatt helyettesítő pedagógusok bérét, inkább növelik az elmaradt órák (lyukasórák) számát. 

 Kb. 40 000 fő pedagógus hiányzik a köznevelés rendszeréből)!

 A délelőtt és délután is nyitva tartó törvényesen működő általános iskola megoldja a problémákat

 A délelőtt, délután is nyitva tartó iskola a 2013-2014. tanévtől bevezetett új köznevelési szolgáltatás, hatékony szervezési forma, ami okafogyottá teszi a kilencedik évfolyam bevezetésével kapcsolatos elgondolásokat.

 A Köznevelési törvény (Nkt.) 27. § (2) bekezdése szerint:

  „Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről*.”

 *A felügyelet nem megőrzést jelent, hanem gondoskodni kell a tanulók étkeztetéséről és foglalkoztatásáról is.

 Figyelem!

 Ha reggel 8 órától délután 16 óráig nem tudják az alsó tagozatos gyermekeket megtanítani írni-olvasni- számolni , akkor a pedagógusok szakmai felkészültségével van a baj nem a gyerekekkel. A tanítási kudarcért a pedagógust felelősségre kell vonni.

 Ha reggel 8 órától délután 16 óráig nem tudják az általános iskolai tanulókat alsó tagozatos gyermekeket megtanítani az előírt tananyagra és ezért a tanulót megbuktatják, akkor az iskolával van a baj nem a tanulókkal. A buktatásért az iskolát is kell felelősségre vonni.

 A „délutáni” foglalkozás időkeretében - szülői és tanulói igény esetén - az iskola a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja (többek között):

 •  szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
 • sportkör, tömegsport foglalkozás,

 • egyéni** vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,

 • egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,

 • tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,

 • felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás,

 • tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint

 • az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.

  **Egyéni foglalkozás hatékony eszköz és garancia az oktatás hatékonyságára

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. [20/2012. EMMI rendelet 27. § (6)]


Figyelem!

 A délutáni felügyeletért és a foglalkozásokért az általános iskola, térítési díjat nem szedhet!

 Az általános iskola finanszírozott óraszámai lehetővé teszik a tanítás, tanulás hatékonyságát növelő kötelező csoportbontást és az egyéni foglalkozást

 Az iskolában a nevelés-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni. [Nkt. 7. § (1) bekezdés]

 Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz, egyéni foglalkozásokhoz veheti igénybe.

 Első, második és harmadik évfolyamokon a heti kötelező óraszáma 25 óra, az engedélyezett (finanszírozott) heti időkeret 52 óra. Az óraszám különbözet 27 óra, amit osztálybontásra (csoportbontásra) és egyéni foglalkozásra kell felhasználni!

 A negyedik évfolyamon heti 28 finanszírozott óra keret áll rendelkezésre osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az ötödik, hatodik évfolyamokon csak 23 óra (miért?), a hetedik nyolcadik évfolyamokon 25-25 óra.

 Ez azt jelenti, hogy a kötelező óraszámokon felül évfolyamonként heti 23-28 finanszírozott óra áll az általános iskolák rendelkezésére, amelyet a délutáni foglalkozásokon egyéni foglalkozásokra is fel lehet használni.


Figyelem!

Az általános iskolai oktatás alacsony hatékonyságának egyik oka a csoportbontásokhoz és a tanulókkal való egyéni foglalkozásokhoz biztosított többletóraszámok költségeinek elspórolása (lenyúlása) az iskolákban.


Tanítást-tanulást akadályozó magas osztálylétszámok az általános iskolában

 Osztálylétszámok az általános iskola 1-8. évfolyamain minimum 14 fő, maximum 27 fő

 Az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7)]

 MSZOE álláspont

 Álláspontunk szerint, ha az osztálylétszám meghaladja a maximum létszámot, akkor - a nevelés-oktatás hatékonysága érdekében - az osztály tanulóit kétfelé kell osztani, és két 14 fős osztályt kell indítani vagy alsó tagozat esetén osztálybontással, minimum két fő pedagógus alkalmazásával kell megtartani a tanórai foglakozásokat!

MSZOE javaslatok az általános iskolai nevelés-oktatás hatékonyságnak növelése érdekében szülői nézőpontból

 A törvényesség betartása (a köznevelési jogszabályok ismerete és alkalmazása, az iskola által elkövetett jogszabálysértések felderítése és szankcionálása).

 Az általános iskolai oktatás ingyenességének biztosítása (az indokolatlan iskolai pénzkövetelések megszűntetése).

 Azonnali tananyagcsökkentés és a tanulók érdeklődésének megfelelő, korszerű, készség fejlesztő ismeretanyag közvetítése.

 Az előírt köznevelési feladatokhoz szükséges pedagógus létszám biztosítása és a pedagógusok munkáját segítő alkalmazotti kör kibővítése (pl. pedagógus asszisztensekkel).

 Az iskola felelősségre vonása az elmaradt órák (lyukasórák) száma és a pedagógusok óráról való késése miatt.

 A tanítás, tanulás hatékonysága érdekében a maximális osztálylétszám csökkentése 27 főről 18 főre, amit nem lehet túllépni.

 A buktatás intézményének megszűntetése! Az iskola és a pedagógusok felelősségre vonása a buktatásokért. Az iskola feladata a megbuktatott tanulók felkészítése a javítóvizsgára.

 A 16 óráig nyitva tartó általános iskolára vonatkozó jogszabályok betartása,pl.

 •  tanulást, iskolai felkészülést segítő  egyéb foglalkozások
 • egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás

 • tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás

szervezése.

A fenti elemzést is figyelembe véve hatékonyabb oktatásszervezési, irányítási és pedagógiai módszerek bevezetésére, jól felkészült pedagógusokra és etikusan működő iskolákra van szükség, nem pedig évfolyamszám emelésre.

Figyelem!

A pedagógusbér emelés nem emelte az oktatás színvonalát.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

 

PISA jelentésről szülőknek itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=176&v=nem&hol=bal

8-16 óráig nyitva tartó általános iskoláról itt található bővebb információ! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=315&v=marad&fid=86&hol=jobb

Az egész napos iskola az más mint a 16 óráig nyitva tartó általános iskolalásd itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=318&v=marad&fid=86&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum