Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Mindennapos ÉNEKÓRA bevezetése 2015.

Tovább növekszik a tanulók heti kötzelező óraszáma!Kérdés az, hogy a tanulók napi szabadidejének terhére vezetnék be a mindennapos énekórát, mint a mindennapos testnevelés esetén vagy kevesebb magyar órát vagy matematika órát tervez az oktatásirányítás?

(A mindennapos testnevelés bevezetésével heti öt többlet órát kell teljesíteni a tanulóknak a saját szabadidejükből.)

Mit szólnak ahhoz a tantárgy lobbik, ha kevesebb óraszám jutna, pl. a nyelvoktatásra vagy a történelem óra megtartására hetente?

Mi lenne feleslegessé váló szaktanárokkal (magyartanárokkal vagy más tantárgyat oktató pedagógusokkal), elbocsájtják őket?

Kevés lenne az énektanár

Magyarországon nincs annyi szakképzett énektanár, ahányra szükség lenne a heti öt órás énekoktatáshoz az általános iskolákban.

Hasonló a helyzet, mint az erkölcstanoktatás bevezetésénél, erkölcstan tanári képzés (szak) nincsen, ezért 2015-ben az erkölcstanoktatást átnevezték „etikaoktatásnak”. Etika tanár sincs elegendő.

(A családi életre nevelés tantárgy (CSÉN) oktatásához sincsen szakképzett és megfelelő családi háttérrel rendelkező pedagógus.)

Tananyagnövelés

Mi lesz a rossz hangi adottságokkal rendelkező gyermekekkel? Naponta szembesülnek azzal a ténnyel, hogy rossz a hallásuk!

Mindennapos énekóra bevezetése jelentős tananyagnöveléssel járna, mivel magas szintű elméleti ének oktatást kell biztosítani főleg azoknak, akik nem tudnak énekelni.

Terhelésnövekedés

1. Ha az oktatáspolitika úgy dönt, hogy a mindennapos énekórát - hasonlóan a mindennapos testneveléshez - a tanuló kötelező óraszámán felül, a tanuló szabadidejének terhére kell megszervezni, akkor megint emelkedik a tanulók heti óraszáma (terhelése).

Az első évfolyamon tanuló gyermeke néhány éve még napi 4 órát kellett iskolába tölteni ezután már napi 6 órát.

A tanuló heti óraszáma a köznevelési törvény szerint, kiegészítve a heti 5 énekórával

évfolyam

 tanuló heti óraszáma

 

testnevelés nélkül

testnevelés

testneveléssel

 

énekóra

 

énekórával

első évfolyam

20

5

25

5

30

második évfolyam

20

5

25

5

30

harmadik évfolyam

20

5

25

5

30

negyedik évfolyam

22

5

27

5

32

ötödik évfolyam

23

5

28

5

33

hatodik évfolyam

23

5

28

5

33

hetedik évfolyam

26

5

31

5

36

nyolcadik évfolyam

26

5

31

5

36

2. Ha az oktatáspolitika úgy dönt, hogy a más tantárgy óraszámának csökkentésével vezeti be a mindennapos énekórát, akkor az óraszámcsökkentéssel arányosan mindenképpen csökkenteni kell az adott közismereti tantárgyak tananyagmennyiségét is. 

Figyelem!

A szülők is tudják, hogy milyen fontos szerepe van a gyermekek nevelésében a törvényben előírt ének és rajzóráknak a hangszeres zenetanulásnak, az iskolai énekkarnak, alapfokú művészetoktatásnak az általános iskolákban.

Csak az a nagy baj, hogy nincs elég idő a kerettantervekben előírt irreálisan nagy mennyiségű tananyag megtanítására. A különböző tantárgyi lobbik kiharcolták maguknak, a magas óraszámokat, amelyben valóban lemaradt énekóra, mivel alacsony az énektatások érdekérvényesítő képessége.

Az állam úgy kompenzálja az alacsony óraszámokat az ének és rajzoktatás területén, hogy köznevelési alapfeladat ként előírta alapfokú művészetoktatást és létrehozta az előírta az alapfokú művészeti iskolatípust és a művészeti alapvizsga intézményét.

Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához.

Tehát a tanuló a saját szabadidejében, térítési díj ellenében járhat alapfokú művészeti iskolába, ha egyáltalán felveszik oda.

MSZOE javaslatok a probléma kezelésére

1. Javasoljuk a két óra heti kötelező ének előírását minden általános iskolába.

(Annak most sincs akadálya, hogy az általános iskola heti kettő, három vagy több művészeti órát tartson a tanórai foglalkozások időkeretének terhére, ha annak előteremti a személyi és tárgyi feltételeit.)

2. Ének tantárgy esetén a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél elégtelen (1) érdemjegyet, illetve osztályzatot nem lehet használni.

(Énekből nem lehet buktatni! )

3. A kettő vagy több énekóra megtartásához más tantárgyak óraszámát kell csökkenteni.

(Probléma az, hogy az adott tantárgy esetében leadható-e az előírt tananyag csökkentett óraszámban, hiszen az általános iskolai tanulók szövegértése és matematikai készsége rendkívül hiányos. A nemzetközi mérések szerint a magyar tanulók teljesítménye ezeken a területeken nem éri el a nemzetközi átlagot. Lásd PISA vizsgálat.)

4. 50 százalékos tananyag csökkentére van szükség minden iskolatípusban!  A tanulók terhelésének csökkentése és a tanítás és tanulás hatékonyságnak növelése  érdekében javasoljuk a felesleges és korszerűtlen ismeretanyagok kiszűrését a Nemzeti alaptantervből, hogy maradjon elég idő arra, hogy a tanulók megtanuljanak helyesen írni, jól olvasni és  számolni az általános iskolában.

(A Nemzeti alaptanterv 1995. évi megalkotása és bevezetése óta kb. 80 százalékos tananyagemelést harcoltak ki a különböző tantárgy lobbik. Különösen nagy károkat okozott az Alaptanterv 2012. évi módosítása, ami a kompetencia alapú oktatás helyett előtérbe helyezte az ismeretalapú oktatást.)

 Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum