Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az iskola felügyeletére bízott kisgyermekek megalázása Dunaújvárosban

Pályaorientációs foglalkozást tartottak a pedagógusok a dunaújvárosi általános iskola WC helységében

Bűntett vagy nevelési módszer?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)


 


Mit tehetnek a szülők gyermekük védelme érdekében

Közérdekű szülői panasz az iskola igazgatójának címezve

A szülői panaszt írásban kell megtenni, a megbeszélésről szószerinti jegyzőkönyvet kell felvenni (hangfelvétel, video).

Tényállás tisztázása, bizonyítási eljárás

Illegális nevelési módszer

A vizsgálat során meg kell állapítani, hogy a „sajnálatos esemény” a pedagógusok nevelési, oktatási módszerének része, amely a tanulók személyiségfejlesztését szolgálja vagy súlyos gyermekbántalmazás.

Kényszerítés

Meg kell állapítani, hogy a pedagógusok és a takarítónő által végig nézett gyermekmunkát a tanulók „önkéntes alapon” végezték el vagy valamilyen fenyegetéssel kényszerítették őket a megalázó feladat végrehajtására.

Tanulók egészségének veszélyeztetése

Meg kell állapítani, hogy a pedagógusok szakmai döntése alapján erőszakkal végre hajtott takarító munka veszélyeztette-e a tanulók egészségét.

Tanulók érzelmi fejlődésének veszélyeztetése

Meg kell állapítani, hogy a pedagógusok által tanúsított magatartás miatt kialakult körülmény a sértett gyermekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését milyen mértékben gátolja vagy akadályozza a további életükben.

Foglalkozási szabályok megszegése (kötelességszegés)

Meg kell állapítani, hogy a gyermekek felügyeletét az óraközi szünetben ellátó (elmulasztó) pedagógus személyét és felelősségét a rábízott gyermekek „vétkes” cselekedeteiért.

Felelősségre vonás kezdeményezése

Amennyiben a fentiekben vázolt tényállás közül valamelyik megállja a helyét, akkor az iskola igazgatójának kezdeményezni kell az elkövető iskolai alkalmazottak munkajogi és büntetőjogi felelősségre vonását a gyermekek testi, lelki és érzelmi veszélyeztetetése ügyében.

Amennyiben az intézményvezetés nem állapítja meg a gyermekbántalmazás (veszélyeztetés, kényszerítés, megalázás, pedagógus etikai vétség,munkaköri mulasztás, stb.) tényét, és az iskolaigazgató nem kezdeményezi az elkövető pedagógusok felelőségre vonását, akkor a szülőknek az intézmény fenntartójához (KLIK) kell fordulni jogorvoslatért közérdekű bejelentés formájában kiskorú gyermekek veszélyeztetése tárgyában (írásban).

Figyelem!

A köznevelési intézmények (az egyes pedagógusok is) kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál továbbá kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermekek bántalmazása, illetve egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.

További jogorvoslati utak a szülők számára

A törvény értelmében bármely állampolgár, pl. az érintett szülők és az iskolai szülői szervezet is jelezheti gyermekjóléti szolgálatnál (jegyző) a gyermekeket veszélyeztető „nevelési módszerek” alkalmazását és hatósági eljárást kezdeményezhet a gyermekbántalmazással kapcsolatos „sajnálatos” ügyek orvoslása érdekében. [A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI törvény Gyvt. 17. § ]

Ha nem akarják, hogy az iskola, illetve a fenntartó letagadja az ügyet, akkor ezzel egy időben az alábbi szervekhez lehet bejelentést tenni.

A gyermekek veszélyeztetése esetén jelzéssel és hatósági eljárás kezdeményezésére hivatalból köteles szervek (többek között):

Rendőrség

Ügyészség

Bíróság

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók így különösen iskola-egészségügyi szolgálat (a védőnői szolgálat a háziorvos, a házi gyermekorvos)

Törvénysértések sorozata a dunaújvárosi iskolában (többek között):

Évente több ezer szülői bejelentés és panasz alapján végzett felméréseink eredményét és a fenti elemzésünket figyelembe véve megállapítható, hogy nem nevelési módszerekről, nem diákcsínyről szól a dunaújvárosi WC takarítás, hanem a pedagógusok által elkövetett és letagadott - országosan elterjedt – gyermekeket veszélyeztető foglalkozási szabályok megszegéséről, gyermekbántalmazásról,  megfélemlítésről (pedagógus bosszúról).

Büntetőjogi felelősségre vonás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerint

Kényszerítés

Btk. 195. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kiszolgáltatott személy megalázása

Btk. 225. § (1) Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó magatartást tanúsítson, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Munkajogi felelősségre vonás kötelességszegés miatt

A pedagógus kötelessége

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 62. § (1) értelmében:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, Ezzel összefüggésben kötelessége különösen a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.

A tanulók állandó felügyeletének megszervezése az iskolában

 Nkt. 25. § (5) bekezdés szerint:

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről.

A gyermek, felügyelete a köznevelési törvény szerint

Nkt. 4. §  E törvény alkalmazásában

10. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,

Figyelem!

Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét.

A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába, amelyet a polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályoz és kötelességszegés esetén a büntető törvénykönyv (Btk) szankcionál.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermek felvételével gondozói kötelezettséget vállal, amelyet gondozói jogviszonynak kell tekinteni. A gondozó feladatai közé tartozik a kiskorú jellemének, egyéniségének formálása, értelmi fejlődésének alakítása, vagyis a gondozott nevelése.

Amikor a szülő rábízza kiskorú gyermekét az óvodára, az iskolára és a kollégiumra, azt abban a tudatban teszi, hogy ott megfelelő módon gondoskodnak róla.

A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

A dunaújvárosi iskola pedagógusai sajátos nevelési módszert alkalmaztak a rájuk bízott kisgyermekek jellemének, egyéniségének formálása, értelmi fejlődésének alakítása érdekében.

A tanuló felügyeletével kapcsolatos előírások megszegése, a tanulók veszélyeztetése büntetendő cselekmény

Veszélyeztetés a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint:

Gyvt. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza,

Veszélyeztetés büntetése felügyeleti kötelezettség megszegése miatt

Btk. 208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ebbe a körbe beletartozik a gyermekek, tanuló felügyeletével megbízott pedagógus is!

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés büntetése

Btk. 165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Óvodai gyermekbántalmazás

A tanulók felügyeletéről bővebb tájékoztatás itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum