Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Most kell módosítani a Nemzeti Alaptantervet. Most azonnal, nem 2018-ban!

Az oktatási miniszter „szükség esetén” bármikor kezdeményezheti a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát

A Kerttantervek követelményeit és az érettségi vizsgakövetelményeket a tanulók jelenleg mért tudásszintjéhez kell igazítani.

A sorozatos pedagógus béremelések és az iskolaigazgatók hatáskörének növelése nem emeli az oktatás színvonalát.

Az oktatási kérdéseket szülői nézőpontból is elemezni kell!Magyarországon minden évben megvizsgálják az tanulók magyar és idegen nyelvi szövegértési valamint a matematikai eszköztudásának fejlődését.

Az országos kompetenciamérések „katasztrofális" eredményei, a megbuktatott, javítóvizsgára utasított tanulók százezrei, az évfolyamismétlők tízezrei és az iskolaelhagyók (lemorzsolódók) magas száma is igazolja, hogy gyermekeink küszködnek a megtaníthatatlan és megtanulhatatlan tananyagmennyiséggel.

Az oktatáspolitika mégsem tesz semmit az áldatlan helyzet megváltoztatása érdekében.

Oktatási reformokkal, átszervezésekkel, folyamatos jogszabály változtatásokkal, pedagógus béremeléssel nem lehet a köznevelés színvonalának romlását megállítani.

A „Nemzeti Tesztnek” számító, közel tíz éve folyó képességmérések eredményei is bizonyítják, hogy Nemzeti alaptanterv alapján a Kerettantervekben előírt tantervi követelmények teljesítése megoldhatatlan feladat a tanulók számára.

Az egyetemek, főiskolák éveken keresztül „lefelé tolták” az oktatási feladataikat a középiskolákra, a középiskolák az általános iskolákra, az általános iskolák, „iskola előkészítés” címén az óvodákra.

A tantárgy lobbik boldogan fogadták a korszerűnek mondott új ismeretanyag áradat beépítését a Nemzeti alaptantervbe, onnan a kerettantervekbe és az iskolák helyi tanterveibe. Ráadásul kikövetelték, hogy a rendelkezésre álló időkeret 10 % -ában az iskola további ismeretek oktasson a tanulóknak.

Vissza kell állítani a gyermekek életkori sajátosságainak és képességeiknek megfelelő oktatást, különös tekintettel a tantárgyi tananyagok megtaníthatóságára és a tanulók terhelhetőségére.

A Nemzeti Alaptanterv módosítása az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 77. § (2) bekezdése értelmében: Az oktatásért felelős miniszter rendszeresen, de legalább ötévenként értékeli – az általa létrehozott Országos Köznevelési Tanács (OKNT) közreműködésével – a Nat bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, szükség esetén kezdeményezi a Kormánynál a szükséges módosítást.

Mire vár az oktatáspolitika, hogy tovább viruljon az árnyékoktatás? A szülők vásárolják meg milliárdokért az iskolán kívüli oktatási piac által kínált szolgáltatásokat, az előkészítő tanfolyamokat, különórákat, nyelvvizsgát, a magántanárokat, ha nem akarják, hogy megbuktassák gyermeküket? 

Nem a tanulók lustaságán és nem a szülők hanyagságán múlik a köznevelés hatékonyságának rohamos csökkenése és a szakképzés csődje.

Szülői nézőpont

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák és az iskolák csak kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.

Az alaptörvény szerint elsősorban a szülő felelős gyermeke oktatásáért, nem az iskola, nem a pedagógus, ezért a szülőknek kell ellenőrizni, hogy az iskola hogyan és milyen színvonalon teljesíti törvényben előírt köznevelési feladatait (társadalmi kontroll).

Mit várnak a szülők az oktatáspolitikától?

Törvényesen és etikusan működő állami fenntartású iskolát, amelynek feladata, hogy kiegészítse a szülői nevelést, ahol nem kérnek pénzt az ingyenes oktatásért, nem terhelik a tanulókat felesleges ismeretekkel, az osztályozás nem fegyelmező eszköz, nem távolítják el a 16 éven felüli tanulókat, ha csúnyán néznek a pedagógusokra, ehető ételeket adnak az iskolai menzákon. Folytatjuk…

Mit várunk még:

 • 50%-os tananyagcsökkentést.
 • Az iskolai korrupció és protekció megszűntetését.
 • Az iskolai igazságtalanságok vizsgálatát, orvosolását és megszüntetését (valódi jogorvoslati lehetőséget biztosítása, nem bírósági szinten).

 • Az érettségi vizsgák és a javítóvizsgák tisztasága érdekében a videokamerák felszerelését a vizsgák helyszínén. (korrupció, nagy értéke van egy jelesérettségi osztályzatnak)

 • Az okirat hamisítás gyanújának elkerülése végett az osztálynapló (e-napló) lezárását és hitelesítését naponta. (korrupció, nagy értéke van egy jeles érdemjegynek)

 • A tanulók és a pedagógusok teljesítményét mérő alapműveltségi vizsga bevezetését az általános iskolákban a nyolcadik évfolyam végén. (a 8. évfolyam végén előírt vizsga bizonyíték az általános iskolai oktatás teljesítményére, funkcionális analfabéták képzése)

 • Felvételi szelekció megszüntetését, az óvodában, általános iskolában, középfokú iskolákban. (felvételi protekció, válogatás szülők anyagi ,munkahelyi beosztása, státusza szerint szerint, mennyit tud befizetni az alapítványba.)

 • A buktatás intézményének megszüntetése az általános iskolában.

 • Érettségi vizsgatárgyak számának csökkentését ötről háromra. (a középiskola nem készítik fel a tanulókat az érettségi vizsgára,  felsőoktatási felvétel két tantárgy eredményét veszi figyelembe)

 • A gyermekmunka és a kizsákmányolás megszűntetését a szakképzésben. (tanulószerződés eseténegyenlő munkáért egyenlő bér, iskolai tanműhelyek termelő tevékenysége a tanulók munkaerejének kihasználása, vasárnapi munkavégzés, gyakorlati képzés ideje utazással együtt 10 óra)

  Folytatjuk…   

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum