Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 Tanítási napon szervezett „tanulmányi kirándulás” és az „erdei iskola” ingyenes köznevelési közszolgáltatás, de a szülőknek mégis fizetni kell érte.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)A jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy a tanítási időben szervezett tanulmányi kirándulás és erdei iskola térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat.

A 100/2012. Kormányrendelet 7. § (1) szerint: az iskolai tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projektoktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.                                                           

A 229/2012. Kormányrendelet 33. § (1) bekezdés értelmében az állami fenntartású általános iskolában és középfokú iskolában „térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola.”

Úgy látszik, hogy az iskolák félreértelmezik, vagy nem ismerik a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, amikor pénzt kérnek az tanítási időben szervezett iskolán kívüli foglalkozásokért.

Iskolai tanítási napon (tanítási időben) pénzdíjas tanulmányi kirándulás, erdei iskola nem szervezhető!

Figyelem!

A tanulók szabadidejében (tanítási órák után, szombat-vasárnap, vagy az iskolai szünetekben) szervezet pénzdíjas osztálykirándulás, színház, mozi múzeumlátogatás, sportfoglalkozás, üdülés, tábor és más szórakozás nem tekinthető iskolai foglalkozásnak, akkor sem, ha a pedagógusok szervezik.

Szülői panaszok a tanulmányi kirándulással és az erdei iskolákkal kapcsolatban

Az iskola kötelezi a szülőket, hogy fizessenek be 20-30 ezer forintot, mert erdei iskolát szerveznek a tanulók számára (esetleg részletekben), de a szülő nem tudja kifizetni a magas összeget.

A szülő azért nem járul hozzá gyermeke iskolán kívüli foglalkoztatásához, mert félti gyermeke testi épségét, érzelmi és erkölcsi biztonságát a lakóhelyétől 100- 150 kilométer távolságra levő erdei iskola vagy tanulmányi kirándulás lehetséges veszélyeitől.

A szülő azért nem akarja elengedni gyermekét a tanulmányi kirándulásra, erdei iskolába, mert nem tudja olyan felszerelésekkel ellátni és felöltöztetni, mint a tehetősebb szülők.

Ha a szülő nem tud, vagy nem akar fizetni, vagy más okból nem akarja elengedni gyermekét az iskolán kívüli foglalkozásokra akkor igazolatlan mulasztással, elégtelen érdemjeggyel fenyegetik vagy „otthon hagyják” és büntetésként egy másik párhuzamos osztályban helyezik el.

Vajon miért erőltetik a pedagógusok az erdei iskolát, és miért bünteti azokat a tanulókat, akiknek szülei nem akarják elengedni gyermeküket az tanulmányi kirándulásra?

A tanulók megkülönböztetése fizetés megtagadása esetén

Ha a szülő élve az ingyenesség jogával nem akarja kifizetni az erdei iskola, vagy a tanulmányi kirándulás jogtalanul megkövetelt költségeit, akkor „otthon hagyják” vagyis egy másik osztályban helyezik el gyermekét.

A tanuló kirekesztése az iskolán kívül szervezett köznevelési szolgáltatásokból súlyos törvénysértés!

Figyelem!

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába. [Nkt. 58. § (4) bekezdés (d pont]

Természetesen fegyelmi eljárást nem lehet kezdeményezni jogtalan pénzkövetelések megfizetésének kikényszerítése érdekében.

Az iskola válogat a tanulók között

Az iskola csak azokat tanulókat viszi el, akik, akik részt vesznek a fizetős fakultatív foglalkozásokon.

Otthon hagyják azokat a tanulókat, akik szerintük nehezen kezelhetőek.

Sok iskola nem gondol arra, hogy ki felügyeli az otthon hagyott tanulót, ha dolgoznak a szülei, és mit eszik az ingyenességre jogosult, mert rászorul.

A tanuló kirekesztése az iskolán kívül szervezett köznevelési szolgáltatásokból, mert szülei nem járulnak hozzá a kötelező tanórai foglalkozások költségeihez az súlyos törvénysértés!

Erdei iskola

Az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma.

„A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.”

Az erdei iskolában folyó foglalkozások tartalmát az iskola helyi tantervében kell meghatározni.

A felmerülő feladatok megoldására intézkedési tervet kell készíteni, majd az éves munkatervben kell rögzíteni.

Az intézkedési tervben kell meghatározni pl. az egészségügyi vagy nem várt családi problémák miatt otthon maradó gyermekek foglalkoztatását.

Tanulmányi kirándulás

A tanulmányi kirándulás célja a természet- és a környezetvédelem alapvető céljainak megismertetése saját tapasztalatok alapján (pl. tanulmányi séta, tanulmányi kirándulás, erdei iskola). Annak felismertetése, hogy a környezet állapotáért és védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk.

feltöltés alatt…

Munkajogi kérdések

A tanítási időben szervezet tanulmányi kiránduláson és az erdei iskolai foglalkozásokon a tanulók felügyeletét ellátó pedagógusok rendkívüli munkavégzéséért járó díjazását nem a szülőkkel kell megfizettetni.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Ügyelet és készenléti idő elrendelése

33. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 110. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl ügyelet és készenlét rendelhető el

a) a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban, vagy

b) a pedagógiai, nevelési programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához.

Átalánydíjazás

(2) Az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg a közalkalmazottat.

(3) Ha a pedagógus, feltéve, hogy a munkaidő-beosztásból más nem következik – a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vagy más, a pedagógiai, nevelési programban meghatározott, nem az iskolában, kollégiumban, óvodában szervezett programon vesz részt, munkanapon tizennégy órától másnap reggel hat óráig, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon nulla órától huszonnégy óráig tartó időszakban ügyeletet teljesít.

Tanítási időben szervezett  többnapos tanulmányi kirándulás esetén a munkaidőn kívüli feladatvégzésért a pedagógust általány díjazás illeti meg.

Rendkívüli munkavégzés

(3) bekezdés folytatása: Az ügyelet idejéből huszonkettő órától másnap reggel hat óráig tartó időszakból a ténylegesen munkavégzéssel töltött időt (a továbbiakban: mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet), a reggel hat órától huszonkettő óráig tartó időszaknak pedig a teljes időtartamát (a továbbiakban: nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet) – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – be kell számítani a rendkívüli munkavégzés idejébe. E rendelkezésektől a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató a közalkalmazott javára eltérhet.

Többnapos tanulmányi kirándulás esetén az ügyeleti idő beszámít a pedagógusok számára előírható rendkívüli munkavégzés idejébe.

Nincs pihenőidő

 (7) Nem illeti meg a közalkalmazottat az ügyelet után pihenőidő, ha az ügyeletet kollégiumban, illetve a pedagógiai, nevelési programban előírt tanulmányi kiránduláson vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett programon teljesíti, továbbá, ha az ügyelet alatt nem kellett munkát végezni.

 

A távollévő pedagógusok helyettesítése

feltöltés alatt…

Ki a felelős az iskolák indokolatlan pénzköveteléseiért

Állami iskolafenntartás esetén a területileg illetékes tankerületi központ feladta, hogy megvizsgálja az általa fenntartott iskolák törvénysértő pénzbeszedő gyakorlatát és felelősségre vonják az intézményvezetőket.

Javasoljuk a szülőknek, hogy ne fizessenek!

Álláspontunk szerint a tanulmányi kirándulásra és az erdei iskolára jogtalanul beszedett pénzeket vissza kell fizetni a szülőknek!

A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola ingyenességéről itt találhatnak még bővebb tájékoztatást!

A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola szervezésének jogszabályi háttere itt található!

Az iskoláztatás indokolt és indokolatlan költségeiről bővebben itt!

Osztálypénz itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum