Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Független vizsgabizottság 2017.

A szülő, illetve a nagykorú tanuló a bizonyítvány átvételét követő 15, azaz tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le

Ha az iskola egyáltalán kiadja a bukott tanuló bizonyítványát!

Keszei Sándor az MSZOE és a FŐSZEGY közös sajtószóvivője: 06-30/433-8754 vagy 787-7852A köznevelési törvény (Nkt.) szerint a tanul joga, hogy „bukása” esetén független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát augusztusban. [2011/CXC. törvény (Nkt) 46. § (6) m) pont]

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak. [20/2012. EMMI rendelet 73. § (3)]

Az iskola igazgatójának ebben a kérdésben nincs mérlegelési joga, tudomásul kell vennie a szülő, illetve a tanuló kérését, és a kérelmet továbbítania kell a kormányhivatal felé.

A bejelentéssel megszűnik az iskolának az a jogosítványa, hogy megállapítsa a tanuló osztályzatát. Az adott évfolyam követelményeinek teljesítéséről a független vizsgabizottság előtt nyújtott teljesítmény alapján kell dönteni.

A független vizsgabizottság lényege, hogy a tanulónak módja és lehetősége van arra, hogy az iskolai környezetből kiszakítva igazolja, rendelkezik-e megfelelő felkészültséggel, meghatározott évfolyam vagy évfolyamok, azokon belül egyes tantárgy, tantárgyak ismeretanyagából.

Jogszabály értelmében, a nevelő testület nem akadályozhatja meg, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát.

Figyelem

A független vizsgabizottság döntése ellen 5 napon belül fellebbezni lehet.

A független vizsgabizottság előtt tett javítóvizsga nem ismételhető!

A független vizsgabizottság előtt tett tanulmányok alatti vizsgáért újabban térítési díjat kell fizetni (tantárgyanként kb. 2700 forint).

Az iskola és a szülő közötti konfliktus okai

Gyakori, hogy a szülő és az iskola közötti konfliktus alakul ki a tanuló év végi osztályzatainak megállapítása miatt.

Az illegális fegyelmezés egyik formája lehet, amikor a rossz magaviselete miatt a tanuló elégtelen érdemjegyet kap valamelyik szaktantárgyból évközben. Nyilvánvalóan jogszabálysértést követ el a pedagógus, ha az egyes tantárgy félévi vagy év végi osztályzatainak megállapításakor nem a tanuló tényleges tudását, teljesítményét, hanem magatartását értékeli.

A buktatás nem lehet fegyelmező eszköz, vagy a „pedagógusbosszú,” ha nem kedvelik a tanulót vagy a szüleit. Példa erre az a szülői panasz, amikor egy osztályból tíz tanulót utasítottak javító vizsgára testnevelésből és ott sem engedték át őket, vagy amikor az egy tantárgyból javítóvizsgázó tanulókat a javító vizsgán is megbuktatják. Általános szülői és tanulói panasz az is, hogy az év végén olyan érdemjegyek is bekerülnek az osztálynaplóba, amelyről a tanuló nem is tud, és az ellenőrző könyvben sincs benne.

Sokszor előfordul, hogy az középfokú iskola azért „buktat le” néhány tanulót, hogy az új kilencedik évfolyamon meglegyen az indításhoz szükséges létszám szeptemberben. (Másik véglet, hogy elvtelenül átengedik a nehezebben kezelhető tanulót a nyolcadik évfolyam végén vagy a szakmai vizsgán, hogy megszabaduljanak tőle.)

Sok pedagógus jóindulatú intézkedésnek tartja, amikor azért minősíti a tanulót év végi elégtelen osztályzattal, hogy a nyári szünetben kényszerítve legyen az adott tantárgyból való felkészülésre. Ennek a módszernek régen lehetett lehet pedagógiai értéke egyes tanulóknál, de ma már bizalmatlanságot jelent a tanulóval szembeni. Vagy tudja az anyagot vagy nem.

Meg kell menteni a tanulókat a szabálytalan vagy koncepciós, ezért sikertelen javítóvizsgák súlyos következményeitől, az évfolyamismétléstől vagy az iskolából való eltávolítástól (ha már nem tankteles).  Kevés olyan tanuló van, aki nem tud felkészülni a javítóvizsgára a nyári szünetben, főleg, ha csak egy tantárgyból áll elégtelenre. Nincs az a szülő, aki nem fogad magántanárt vagy más segítséget gyermeke mellé, ha ebbe a helyzetbe kerül gyermeke, mégis megbuktatják a javítóvizsgán, ezért kell igénybe venni a független vizsgabizottság intézményét.

A szülő és a tanuló felelőssége

A független vizsgabizottság igénybevételének lehetősége adott esetben nemcsak a tanulónak és a szülőnek jelent biztonságot. Abban az esetben például, ha a szülő és az iskola között vita alakul ki abban a kérdésben, hogy a tanuló teljesítményének mérése és értékelése az elvárható objektivitásnak megfelelően történt-e, kifejezetten érdeke az iskolának, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Különösen indokolt ez az olyan tanulónál, aki az iskola minden erőfeszítése ellenére saját hibájából, illetve a szülők megfelelő segítőkészségének elmaradása miatt nem tud megfelelő színvonalon teljesíteni.

Bukás van, de buktatás nincs

A tanuló megbukik, ha nem tanul, nem teljesíti az adott évfolyam kimeneteli követelményeit, de nem lehet szándékosan megbuktatni!

Az iskola tájékoztatási kötelezettsége

Az iskola a a köznevelésről szóló tőrvényben megfogalmazott tájékoztatási kötelezettsége kiterjed arra is, hogy felhívja a szülők és a tanulók figyelmet a független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgára. Különösen indokolt, hogy a javító-vizsgára „utasított” tanuló esetén írásbeli értesítést kapjon erről a lehetőségről a szülő és a tanuló. Ez ritkán történik meg!

További információ az iskola az évközi értékeléséről és a félévi és év végi minősítésről itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum