Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Bizonyítványosztás 2017.

A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg



A tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az érettségi vizsga és a szakmai vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat, ami a tanuló személyes tulajdona. Az iskola nem tagadhatja meg a bizonyítvány kiadását a tanév végén.

Szülők panaszolják, hogy az iskolák visszatartják, azaz „lefoglalják” a tanulók év végi bizonyítványát, ha valamilyen pénzbeli vagy természetbeni követelésük van velük szemben, vagy nem adták vissza a könyvtárból kölcsönzött ingyen tankönyvet.

Az iskola nem adósságbehajtó szerv, nincs joga lefoglalni a tanuló bizonyítványát, nem kényszerítheti a szülőket a sokszor jogtalan pénzkövetelések kifizetésére.

Álláspontunk szerint a jövedelem nélkül tanulóktól semmilyen indokkal nem lehet pénzt kérni.

Ha az iskolának pénzkövetelése van a tanulóval szemben, akkor azt polgári peres úton érvényesítheti, ha tanuló munkába áll és lesz miből levonni a bíróság által megítélt összeget.

A szülő csak akkor kötelezhető fizetésre, ha az óvoda iskola, kollégium írásban kikéri a szülő nyilatkozatát, hogy tudja-e vállalja a költségek önkéntes kifizetését.  [Nkt. 83. § (2) a) pont]

Nemleges nyilatkozat esetén az iskolának nincs joga pénzt követelni.

A szülő beleegyezése (aláírt nyilatkozat) nélkül semmilyen tanulóra háruló pénzbeli vagy természetbeni követelést nem kell teljesíteni! A bíróság sem ítéli meg a szerződés nélküli pénzköveteléseket.

A köznevelés ingyenességének jogszabályi meghatározása

Az Alaptörvény XI. cikk értelmében: Magyarországon a kötelező alapfokú, és mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatás ingyenes köznevelési közszolgáltatás.

Érthető ez?

Az Alaptörvény meghatározása azt jelenti, hogy az iskola az ebédpénzen kívül más pénzt nem „szedhet” a tanulóktól és a szülőktől.

Indokolatlan iskolai pénzkövetelések (többek között)

Sok iskola addig nem adja ki az év végi bizonyítvány, ameddig a tanuló nem fizeti ki az osztálypénz „hátralékát”, az önkéntesen vállalt vagy kényszerű alapítványi befizetés törlesztő részletét, a tanítási időben szervezett pedagógiai programhoz kapcsolódó ingyenes tanulmányi kirándulás, erdei iskola költségeit, a ballagási ruha, vagy az érettségi bankett árát, amelyen a tanuló nem is vett részt, stb.

Szülői panasz, hogy év végén zaklatják a nem fizető szülőket, utólag fizessék ki a felhasznált másolópapír árát, a pedagógusnapi ajándékot, az iskolai rendezvények költségeit, stb.  

Jogtalan pénzkövetelés az ellenőrző könyv árának beszedése is, ami kötelező iskolai nyomtatvány.

Indokolatlanul kér kártérítést az iskola az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulóktól, ha az iskola által kölcsönzött új vagy használt tankönyv a tanév folyamán lapjaira hullik szét.

Az iskola nem kérhet kauciót, nem szedhet kölcsönzési díjat a könyvtári könyvekért, ugyanakkor jogosan kérheti az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvek árát, ha azokat a tanuló elvesztette, de a bizonyítványát nem tarthatja vissza ezek miatt.

A szakképző iskolák kártérítést követelnek, ha a tanuló eltör egy szerszámot, vagy elront egy munkadarabot, pedig felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti a kárt. Jogtalanul kérnek pénzt szakképző iskolák a vizsgamunkához biztosított anyagért, gép és szerszámhasználatért.

Figyelem!

A legtöbb iskola nem ad semmilyen elismervényt vagy számlát a beszedett pénzekről, de ha a szülő nem fizet, akkor gyermeke nem kapja meg bizonyítványát.

A legális iskolai pénzbeszedés és pénzkezelés szabályai

Az iskola a tanítási időn kívül szervezhet olyan térítési díjas programokat, foglalkozásokat, amelyek igénybe vétele nem kötelező, de előtte ki kell kérni az iskolaszék (szülői szervezet) véleményét.

A nem ingyenes szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért az iskola csak akkor követelhet pénzt a szülőktől, ha írásos megállapodásban (szerződében) rögzítették a térítési díj összegét a fizetés feltételeit és a szülő aláírásával igazolta, hogy vállalja a díj kifizetését.

A számviteli szabályok szerint a köznevelési intézményekben beszedett pénzekről az iskolának elismervényt, kérésre számlát kell kiadni, a beszedett pénzeket be kell vételezni és könyvelni kell.

A szülőknek meg kell megkövetelni, hogy az iskola számoljon el a beszedett pénzekkel!

Akár jogos az iskola pénzkövetelése, akár nem, a tanulóktól nem lehet pénzt követelni, egyszerűen azért, mert nincs jövedelmük. Érthető ez? A szülők nem kötelesek kifizetni az iskola indokolatlan pénzköveteléseit.

Ha a szülő nem tudja megfizetni tartozását, akkor az iskola bírósághoz fordulhat követelése behajtásáért, de a tanuló év végi bizonyítványt nem tarthatja vissza.

Kártérítési követelések

Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a gyakorlati képzés szervezőjének, vagy az iskolának, jogellenesen kárt okoz, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (Ptk.) szabályai szerint kell helytállnia.

Ha a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, az illetékes vezető a tanuló illetve a szülő ellen pert indíthat, de nem tarthatja vissza a tanuló bizonyítványát.

A tanuló által az iskolában nem szándékosan okozott kárért a gyermek felügyeletét ellátó iskola felel nem a szülő. Ha az iskolában felügyelet nélkül hagyott tanuló gondatlanságból vagy szándékosan kárt okoz, akkor az a tanulók felügyeletével megbízott pedagógus felelőssége is. 

A kártérítési felelősségről itt találhatnak bővebb információt!

A bizonyítvány visszatartásának következményei (többek között)

Súlyosan sérül a szabad iskolaválasztás elve, ha az iskola úgy akarja megakadályozni a tanuló iskolaváltását, hogy nem adja ki a bizonyítványát.

A negyedik, hatodik, nyolcadik évfolyamot sikeresen befejező általános iskolai tanuló nem tud beiratkozni az általa választott középfokú iskolába.

A szakképzési évfolyamokon tovább tanulók általános iskolai végbizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány hiányában nem tudnak jelentkezni a szakképző iskolákba, nem tudnak szakmát szerezni.

A felsőoktatási intézményekbe felvett tanulók, érettségi bizonyítvány hiányában nem tudnak beiratkozni a felvételt ajánló főiskolára, egyetemre.

Az érettség és a szakmai vizsgabizonyítvány visszatartása miatt a tanuló nem tud munkát vállalni, ami súlyos anyagi kárt okoz a végzett fiataloknak.

Az iskolából idő előtt eltávolított 16 éven felüli - nem tanköteles - tanulók nem tudnak munkát vállalni az iskolai végzettségüket igazoló bizonyítvány nélkül.

Bizonyítvány átvétele nélkül a tanuló nem tud jelentkezni a független vizsgára.

Figyelem!

A tanuló joga, hogy tanév végén megkapja bizonyítványát és szabadon rendelkezzen vele. A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg!

Ha az iskola mégsem adja ki a tanuló bizonyítványát a tanév végén, akkor az iskola fenntartójához kell fordulni jogorvoslati kérelemmel azonnal.

A nemzeti köznevelési törvény szégyenteljes előírása

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 53. § (2) bekezdése szerint:

„Megszűnik a tanulói jogviszony

h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

 (3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű.

Figyelem!

Az igazgató mérlegelési joga, hogy milyen mértékű fizetési hátralék után szünteti meg a 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonyát 100 Ft vagy 100 000 Ft tartozás után.

A probléma az, hogy az iskola nem kérhet pénzt a rábízott kiskorú tanulótól az ingyenes köznevelésben.

Azonnal törölni kell ezt a paragrafust!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum