Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Óvodábajárás korlátozása

Kizárják az óvodai ellátásból a 3 éves gyermeket!Fontos népesedéspolitikai és foglalkoztatáspolitikai kérdés, hogy a gyermeket vállaló fiatal anyák a szülés után minél előbb munkába tudjanak állni, és akár csekély jövedelműkkel is emeljék a család életszínvonalát.

Az önkormányzati óvodafenntartók kétségbeesésbe kergetik azokat az édesanyákat, akik a gyermekszülés után munkát akarnak vállalni, de gyermeküket nem veszik fel bölcsődébe vagy 3. életévük betöltése után óvodába.

Súlyos problémát jelent a munkavállaló szülőknek az óvodák több hetes, akár többhónapos nyári bezárása is, ha nem tudnak gondoskodni gyermekük felügyeletéről. Pl. nem tudnak „bébiszittert” fogadni gyermekük mellé, ameddig dolgoznak.

Törvény értelmében az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Ez azt jelenti, ha kisgyermek betölti a 3 életévét, akkor biztosítani kell számára a teljes körű óvodai ellátást.

Figyelem!

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha az önkormányzati óvodafenntartók - visszaélve korlátlan hatalmukkal - kizárják az óvodai ellátásból a 3 éves gyermekek egy részét.

A 3. életévüket betöltött gyermekek óvodába járásának akadályozása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 5. § (1) bekezdés szerint:

„A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:

a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi,”

Tehát az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik, de a gyermekek nagy része nem vehet részt óvodai nevelésben hároméves korától a következő ésszerűtlen törvényi előírások miatt:

1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdés szerint:

 „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

2. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Tehát a 3. életévét az adott év augusztus 31. napjáig betöltött kisgyermek csak a nevelési év kezdőnapjától, azaz szeptember 1-től vehet részt óvodai az foglalkozáson.

Ebből következik, hogy a harmadik születésnapját 2017. január 1. után betöltött gyermeket az óvoda csak szeptember 1-én köteles felvenni, ezért a szülő hónapig nem tud munkába állni.

A 2017. augusztus 31. után született 3 éves gyermeket pedig csak 2018. szeptember 1-től veszik fel óvodába, ezért a szülő addig nem tud munkába állni. Ez tragikus!

Gyermeke 3 éves koráig „Gyesen” lévő szülők visszatérése a munkába

Gyermekgondozást segítő (GYESE*) ellátásra jogosult szülők panaszolják, hogy gyermekük 3 éves kora után nem tudnak visszatérni az eredeti munkahelyükre, mert a körzeti óvoda megtagadhatja gyermekük felvételét nevelési év közben.  

Április 20. és március 20. között a "GYESE" ellátásban részt vevő szülő is köteles beíratni 3 éves gyermekét valamelyik óvodába, de csak szeptember 1-től mehet be az óvodába. Addig a szülőnek kell gondoskodni gyermeke felügyeletéről, étkeztetéséről fejlesztéséről, ha munkába akar állni.

*hivatalosan nem rövidíthető az ellátás, de újabban így rövidítik. 

Ha szeptember 1. után született a gyermek, akkor csak a következő év szeptember 1-én köteles felvenni az óvoda.

Így akadályozza az EMMI az NGM foglalkoztatáspolitikai törekvéseit!

Az illegális óvodai szünetek miatt otthon tartott óvodások hiányzásának igazolása

Ha a kisgyermek 5 napot hiányzik az óvodából, akkor az óvoda szabálysértési eljárást kezdeményez a szülők ellen. Ugyanakkor sok óvoda arra kényszeríti az iskolás gyermekek szüleit, különösen a „gyermekgondozást segítő” (GYESE) ellátásra jogosult anyukákat, hogy az illegális nyári óvodai szünetben tartsák otthon óvodás gyermeküket, majd az óvoda vezetője „igazolja a hiányzást”. Ez okirat hamisítás!

Óvodai ellátás egy visszássága a sok közül

Az általános iskolába áprilisban hóban beíratott 6 éves tanköteles gyermekek nem járhatnak tovább óvodába, mert iskolások lettek.

Sok óvoda dönt úgy, hogy kizárja az óvodai ellátásból azokat a 6 éves gyermekeket, akiket áprilisban felvettek az általános iskolába. Azt mondják nekik, hogy mivel már tanulói jogviszonyt létesítettek, ezért már nem járhatnak tovább óvodába. Ez több mint borzasztó!

Óvodába járás továbbra is csak 5. éves kortól kötelező,

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés szerint:

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja”

A 3 és 4 éves gyermekek esetében a jegyző illetve a fenntartó „diszkrecionális” joga, hogy elfogadja a szülő felmentési kérelmét vagy sem. Az egyik gyereknek kötelező az óvodába járás a másiknak nem? Ez önkényesség!

Tehát az óvoda csak a gyermek 5. születési napjától válik ténylegesen kötelezővé és nem hároméves korban, ahogyan kommunikálják az oktatási hatóságok.

Közérdekű bejelentés

A hevenyészve összetákolt óvodai jogszabályok több ezer szülő és kisgyermek életét keserítette meg évek óta.

Évi több száz szülői bejelentés alapján megismert, fentebb vázolt óvodai helyzet miatt, kiegészítve az újabb és újabb szülői panaszokkal az EMMI Családügyi államtitkársághoz fordulunk közérdekű bejelentéssel.

Kérjük t. Államtitkárság szíves vizsgálatát, hogy az óvodák működését szabályozó rendelkezéseknek milyen negatív hatással vannak a kormány szociális és foglalkoztatáspolitikai elképzeléseire és a családok gyermekvállalási „kedvére”.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor az MSZOE és a FŐSZEGY közös szóvivője: 06-30/433-8754 vagy 787-7852

Beiratkozás az óvodába itt!

Óvoda nyitva tartásról bővebben

Óvodai gyermekbántalmazás

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum