Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az iskolakezdés költségei 2009.


 

A szülőket a megelőző tanév végén - vagy a beiratkozásnál - tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

 

Ha ez a tájékoztatás nem történt meg, várják meg az első tanórát, amikor a pedagógus elmondja, hogy milyen eszközöket kér az adott tantárgy oktatásához, és milyen támogatást tud adni az iskola a különböző  taneszközök megvásárlásához.

 

A törvény értelmében: a pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. „Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.”

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az adott tantárgy oktatásához szükséges taneszközök és felszerelések listáját, az iskola helyi tantervében kell rögzíteni.

 

Vásárlási kényszer

.

Egy adott tantárgy oktatásához szükséges taneszköz és felszerelés olyan áru, amely nélkül az iskolai tanulmányok megkezdése és sikeres folytatása nem valósulhat meg. A taneszköz- és tankönyvpiac sajátossága, hogy a fogyasztó - a szülő és a tanuló - nem döntheti el szabadon, kíván-e vevő lenni. Ezért biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a taneszközök és felszerelések kiválasztásában, képviselőik útján közreműködjenek a szülők és a tanulók, amelyet a közoktatási törvény az alábbiak szerint szabályoz:

„Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg”.

.

Szülői nyilatkozat

 

 A megszorítások miatt a szülők pénztárcája is egyre laposabb, ezért még fontosabb az iskolák jogszabálykövető magatartása, amely szerint: „a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.”

Nemleges válasz esetén az óvoda, iskola nem követelhet semmilyen pénzt a szociálisan rászoruló gyermek szüleitől, hiszen nincs miből fizetni.

 

Az iskolakezdés indokolt és indokolatlan költségei

 

Első évfolyam

A családok többségében nagy örömet okoz, amikor a gyermek megkezdi iskolai tanulmányait az első évfolyamon. Az anyukák még lelkesek, és anyagi erejüket próbára téve mindent megvásárolnak, amit elgondolnak. Lehet 8-10 ezer forintból is beiskolázni egy elsőst, de lehet 20-25 ezer forintot költeni erre a célra, ami függhet a szülői ambíciótól és az iskola követeléseitől. Lehet venni feleslegesen, pl. 12 darabos színes ceruza készletet, bár az első évfolyamon csak a kék és piros ceruza használata javasolt.

 

Javaslatok szülőknek, mit ne tegyenek!

 

 • Ne „ugorjanak bele” meggondolatlanul a vásárlásokba, várják meg az árleszállításokat, de ne dőljenek be az akciós termékeknek, lehet, hogy rossz minőségűek.
 • Ne vegyenek előre becsomagolt füzetet vagy írószert, mert sok helyen felesleges dolgokat is beleraknak az egységcsomagba.
 • Ne vegyenek bekötő papírt, ha drága, színes borítóval készült füzetet vesznek gyermeküknek, hagyják nézegetni a szép képeket.
 • Ne vegyenek olyan drága taneszközöket, amelyek elvesztése gondot okoz a családnak és az iskolának is.
 • Ne vegyenek olyan márkás felszereléseket, amit a gyermekük osztálytársainak szülei nem tudnak megvenni, hivalkodásnak tekintik és kiközösíthetik maguk közül. Ez fordítva is igaz, ha a többieknek márkás dolgaik vannak, lenézhetik azokat a társaikat, akiknek nem tellik rá.
 • Ne fogadjanak el összefirkált használt tankönyveket.
 • Ne kössenek tanuló balesetbiztosítás, mert az állami minden gyermek után már kifizetett egyet.
 • Ne cipeltessenek a kisiskolással több kilós terhet, hiszen a nemzetközi előírások szerint, csak a gyermek testsúlyának 20 %-a lehet az iskolatáska súlya (jogszabály csak a tankönyvek összsúlyát szabályozza, ami 3 kg lehet).
 • Ne felejtsék el minél előbb igényelni a családi pótlékot, ha a tanuló elmúlt 18 éves.  (Vigyázat csak két hónapra visszamenőleg folyósrják.)
 • Ne felejtsék el kérni munkáltatójuktól az iskolakezdési támogatást, ami a gazdasági válság miatt lehet, hogy kevesebb lesz, mint az elmúlt évben, ha egyáltalán adnak ilyen természetbeni juttatást a bérkifizetők.
 • Ne fizessenek az ingyenes közoktatási szolgáltatásokért.

 

 Indokolatlan iskolai követelések lehetnek

(szülői panaszok alapján)

Felesleges tanszerek megvásároltatása, pl. 50-100 rajzlapot kérnek, de a felét sem használják fel (általános jelenség).

Márkás taneszközök, felszerelések tiltott előírása.

Általánossá vált az iskola dologi kiadásainak áthárítása a szülőkre, pl. másolópapír, takarítószer, tisztasági csomag.

A másolópapírt azért kérik, mert dolgozatírásnál arra írják a tesztkérdéseket, nem a táblára írják, nem diktálják le. Ha a tanuló nem ad le bizonyos mennyiségű másolópapírt, akkor felelősségre vonják.

Az ellenőrző könyv törvényben előírt ingyenesen kiosztott iskolai dokumentum, az iskola költségvetésében kell tervezni.

Az ingyenes tankönyvellátásban a szótárt térítésmentesen kell biztosítani a jogosultak számára, a többieknek tartós tankönyvként az iskolai könyvtárból kell kölcsönözni.

Az iskolai sportkör ingyenes közoktatási szolgáltatás, nincs tagdíj.

A tanítási időben szervezett tanulmányi kirándulásért nem lehet pénz kérni.

 

Tankönyvvásárlás

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól semmilyen címen nem lehet ráfizetést kérni a tankönyvekért. Az ingynesség az teljes ingyenességet jelent!

A tankönyvekről elismervényt, vagy számlát kell kérni, és a kapott listán ellenőrizni kell az árakat, ugyanis az OKM által előírt tankönyvjegyzéken levő tankönyvek a bolti árnál jóval kevesebbe kerülnek.

 

Használt tankönyv

Ne fogadják el az összefirkált, gyűrődött tankönyveket, azokat le kell selejtezni, nem lehet ingyenesség címén odaadni a térítésmentes tankönyvellátásra jogosultaknak.

Figyelem!

Törvény értelmében tilos a kölcsönzött tankönyveket visszakérni a tanulóktól, ameddig az adott tantárgyat a következő tanévekben is tanítják, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni.

 

Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás

Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításba részesül, de a szülők többsége nem tud róla! Ehhez a biztosításhoz nem kell semmilyen szerződést kötni!

 

Ha az iskola mégis akar valamilyen balesetbiztosítást kötni, akkor a tanulónak két biztosítása lesz.

 

Diákigazolvány

A diákigazolvány kiváltása nem kötelező, Csak akkor érdemes kiváltani, ha utazási bérletigazolványként használja a tanuló.

 

Családi pótlék

A családi pótlék a gyermek születésétől a 23 éves koráig jár. A tanköteles tanulók számára folyamatosan folyósítják az ellátást, nem kell évenként igényelni.

Azok a már nem tanköteles (18 év felüli) tanulók, akik közoktatási intézménybe járnak, csak akkor kapnak családi pótlékot, ha az erre rendszeresített nyomtatványon igénylik. A családi pótlék bármikor igényelhető, de   az ellátás visszamenőleg csak 2 hónapra jár, ezért azonnal töltsék ki az igénylőlapot és küldjék el.

 

Munkáltatói iskolakezdési támogatás

Kérjék munkáltatójuktól az iskolakezdési támogatást, ha nem adja önként.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

Információ a közoktatás ingyenességéről itt található!

 A tanulmányi kirándulás ingyenes vagy fizetni kell érte?

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum