Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az igazságtalan és diszkriminatív az iskolai tankönyvellátás


Az iskolai tankönyvellátás és a tankönyvtámogatás jelenlegi formája megosztja a szülői társadalmat, és indokolatlanul megkülönbözteti a közoktatásban tanuló gyermekeket egymástól.

 

Súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét, amikor kiesnek a támogatottak köréből az egy- és kétgyermekes rászoruló családok, ha jövedelmük egy-két száz forinttal meghaladja a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egy főre eső jövedelmét (ami jelenleg 35 625 Ft/fő, egyedül nevelők, tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelők és nagykorú gyermek nevelése esetén 38 475 Ft a jövedelemhatár).

 

Diszkrimináció, ha az egyik ingyenességet jogosult tanuló pénzbeli támogatást kap, új tankönyvet vásárolhat rajta, ami a saját tulajdonába kerül, a másik tanuló kölcsön kapja az iskola pecsétjével ellátott tankönyvet, amelyet vissza kell adni, és kártérítést kell fizetnie, ha a tanulási folyamat közben a rossz minőségű tankönyv lapjaira esik szét.

 

Tilos az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak (rászorultaknak) összefirkált, gyűrött használt tankönyveket adni ingyenesség címén, míg osztálytársaik, „szép” új tankönyvekből tanulhatnak. Az agyonhasznált tankönyveket le kell selejtezni, nem lehet tankönyvtámogatás címén újra kiadni. Ha az igényjogosult tanulóktól beszedett használt tankönyveket ingyenesség címén másodszor is ki adják, az normatíva csalásnak minősül hiszen miden arra jogosult tanulónak minden évben jár a költségvetési támogatás.

 

Tilos az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól ráfizetést kérni, bármennyibe kerül a tankönyvcsomag az adott évfolyamon. Az ingyenességet szó szerint kell venni! Az iskola nem állíthat össze olyan tankönyvcsomagot, amely nem biztosítható ráfizetés nélkül az ingyenességre jogosultak számára.

 

Az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó köteles biztosítani, hogy a tanuló a törvényben szabályozott iskolai tankönyvellátásban, legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett maximált fogyasztói áron jusson hozzá a tankönyvhöz, akár az iskolai tankönyvterjesztésben, akár bolti forgalomban vásárolja meg a tankönyvet.

 

Javasoljuk, hogy a valódi szükségleteket figyelembe vevő tankönyvellátás érvényesüljön a jelenlegi normatív elosztási elv helyett, vagy kerüljön bevezetésre a minden tanulóra kiterjedő teljesen ingyenes iskolai tankönyvellátás


 

A térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak köre

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki

 

Ingyenesen jár a jogosultaknak a tankönyv a szakképzési évfolyamokon is!

 

A tankönyvtámogatás felosztása

 

A tankönyvtámogatás összegét a fenntartók útján kell eljuttatni az iskolákhoz. A költségvetési törvény szerint az állami hozzájárulás folyósítása az egy összegben, augusztus hó 25-éig történik.

 

A fenntartónak úgy kell felosztani az állami hozzájárulást, hogy az ingyenesség a törvényben meghatározott tanulócsoportok számára biztosított legyen.

 

A többféle iskolatípust fenntartó önkormányzat differenciálhat, hogy iskolánként milyen összeget biztosít az ingyenes tankönyvellátáshoz.

A jelenlegi támogatási rendszer azoknak az önkormányzatoknak kedvez, amelyek többségében általános iskolákat tartanak fenn, mivel a 10 000 + 1 000 forint állami támogatásból itt biztosan megoldható az ingyenes tankönyvellátás.

Amennyiben a fővárosi- és megyei önkormányzatok által fenntartott középfokú iskolákban az ingyenesség nem biztosítható minden jogosult tanuló számára az állami hozzájárulásból, akkor az önkormányzat más (szociális vagy igazgatási) forrásból köteles kiegészíteni azt.

 

Jogszabály értelmében lehetőség van arra, hogy az iskola az ingyenességre jogosult tanulók részére a tankönyvet:

 

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. Tehát a szülők is felelősek a támogatás igazságos kiosztásáért.

  

További támogatás lehetősége az egy és két gyermekes szülők számára

 

Minden tanuló jogosult tankönyvvásárlási támogatásra, akiknél a tankönyvek megvásárlására a szülői ház nem képes! A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak számára biztosított 10 000 Ft/fő költségvetési hozzájárulás mellet az iskolák az összes tanuló után fejenként 1000- 1000 forintot általános támogatást kapnak a fenntartótól.

 

Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból elsősorban az ingyenességet kell biztosítani. A fennmaradó összegből támogathatók az ingyenességre nem jogosult rászoruló tanulók.

 

(Egy 300 fős általános iskolában 300 000 Ft általános támogatás jár, 180 fő ingyenességre jogosult tanuló esetén (60 %) után járó a normatív támogatás 1 800000 Ft, összesen 2 100 000 Ft. Egy általános iskolában mondjuk 8000 Ft tankönyvcsomag átlagár mellett 660 000 Ft marad a további támogatás felosztására, amelyből 82 fő térítésmentes tankönyvellátása biztosítható az egyéb körülmények miatt rászorulók részére.)

 

Az ingyenességen túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további kedvezményeket állapíthat meg az egy és két gyermekes rászoruló családok részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.

  

Az ingyenesség körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt, jogszabályban meghatározott igénylőlapon lehet bejelenteni. (Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni) Mulasztásos törvénysértést követett el az iskola, ha nem értesíttette tanulóit időben, hogy az ingyenességre jogosultak mellet az egy és két gyermekes rászoruló családok is igényelhetnek tankönyvtámogatást

 

Figyelem! Törvény értelmében az iskola igazgatója köteles kezdeményezni a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.

 

Kényszervásárlás a tankönyvpiacon

 

A tankönyvpiac sajátossága, hogy a fogyasztó - a szülő és a tanuló - nem döntheti el szabadon, kíván-e vásárló lenni, ezért nem illik visszaélni a tanulók kiszolgáltatott helyzetével és feleslegesen drága tankönyveket megvetetni a szülőkkel, azzal az indokkal, hogy abból könnyebben tanul a gyerek!

 

2002/2003. évben az ingyenes tankönyvellátás bevezetésének első évében a tankönyvpiac forgalma, 3,6 milliárd forint volt, amely tanévenként emelkedett 5,6, 8,4, 11,2, 15,6, 16,8 milliárd forintra. A tankönyves vállalkozók bevétele azért növekedett ilyen arányban, mert megnövelték a tankönyvekhez kapcsolódó kiadványok számát (pl. szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény vagy képgyűjtemény, kottakiadvány, atlasz, munkafüzet, feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, lexikon, tananyagelem, oktatóprogram, feladatbank), és az iskolák a kelleténél több és drágább tankönyvet vetetnek meg a szülőkkel.

 

Az iskolák (tankönyvfelelősök) is érdekeltek lehetnek abban, hogy minél több és minél drágább tankönyvet és más kiadványt vásároltassanak meg a szülőkkel, mivel jutalékot és más kedvezményt kapnak, kaphatnak a tankönyvforgalmazóktól.

 

Az iskolák akkor is kifizettetik a tankönyvcsomag teljes árát, ha a tanulónak nincs szüksége minden tankönyvre, pedig szülő mint megrendelő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

 

Etikátlan magatartásnak tartjuk, ha a tankönyvellátás közfeladatát ellátó szereplők a kötelezően megállapított iskolai terjesztési árnál magasabb árat kérnek a tankönyvekért a vásárlási kényszernek kitett tájékozatlan szülőktől, és jogszabályba ütköző tevékenységükkel a fogyasztók széles körét hozzák jelentős nagyságú anyagi hátrányba.

 

Tankönyvjegyzék és a tankönyv ára

 

Az iskolai tankönyvellátásban a tankönyveket csak a tankönyvjegyzéken szereplő kedvezményes úgynevezett terjesztési áron szabad a tanulónak eladni, akár az iskolában, akár a tankönyvboltban vetetik meg vele a tankönyvcsomagot.    

Az oktatásért felelős miniszter - a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete véleményének kikérésével - meghatározza azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén a tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre.

 

Az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó köteles biztosítani, hogy a tanuló a törvényben szabályozott iskolai tankönyvellátásban, legfeljebb a jegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.

 

Az adott tanévi tankönyvjegyzékre felvett tankönyv ára a tankönyvjegyzék érvényességi időtartama alatt nem emelhető.

 

Sajnálatos tény, hogy egyes iskolák úgy kerülik ki az árkorlátot, hogy az ingyenességre jogosultakkal októberben vetettnek meg tankönyvjegyzéken kívüli tankönyveket üzleti áron, pedig tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek beszerzésére vonatkozó döntés - a szülő fizetési kötelezettsége mellett - nem változtatható meg.

 

Figyelem! Tankönyvjegyzéken kívüli tankönyvet csak akkor lehet megvetetni az iskola tanulóival, ha a térítésmentes tankönyvellátásra jogosultaknak ingyenesen biztosítják az adott tankönyvet. 

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja.

 

Kölcsön tankönyv problémája

 

A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a térítésmentes tankönyvellátásra jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni.

 

(Tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja - atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre - a tankönyv változatlan kiadását.)

 

Tanév végén sok iskola visszakéri az ingyenességre jogosultaktól a kölcsönzött tankönyveket, vagy felszólítják a tanulókat, adják le a saját tulajdonú használttankönyveiket, amit a következő tanévben újból kiosztanak az ingyenességre jogosultaknak. Akkor mit csinálnak az 11000 Ft éves költségvetési támogatással? Kétszer kapnak támogatást, de csak egyszer használják fel ingyenesség biztosítására?

 

Ingyenes tankönyvellátás a nem állami nem önkormányzati iskolákban

 

A nem állami nem önkormányzati fenntartású iskolák ugyan úgy megkapják a költségvetési támogatást az ingyenesség biztosításához, mint az önkormányzati fenntartású iskolák, ezért minden jogosult számára biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást, akár mennyibe kerül a tankönyvcsomag.

 

Kivéve, ha az egyházi, alapítványi és magániskolák a közoktatásról szóló törvény alapján a tanulói jogviszony fenntartását – a szülővel kötött írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köti, e megállapodásban a normatív kedvezményt korlátozhatja.

 

A korlátozás alapján nyújtott kedvezmény azonban nem lehet kevesebb, mint a költségvetésről szóló törvényben a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott hozzájárulás egy tanulóra jutó összege, azaz min. 11 000 Ft.

 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó.

 

Az iskolai tankönyvellátás közfeladat. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan jogszerű megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.

 

A tankönyvforgalmazó feladata és felelőssége

 

A tankönyvforgalmazó köteles biztosítani, hogy a tanuló a törvényben szabályozott iskolai tankönyvellátásban, legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 6. § szerint:

„Az e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni kell, ha a gazdálkodó szervezet a hatósági árnál vagy az árura vagy szolgáltatásra egyébként kötelezően megállapított árnál magasabb árat kér,”

 

A szülőknek ellenőrizni kell, hogy terjesztési áron vetetik meg velük a tankönyveket, ezért olyan listát, elismervényt vagy számlát kell kérni az iskolától, amelynek alapján megállapítható a tankönyv ára.  A tankönyv kódszáma alapján a tankönyvjegyzékben visszakereshető a tankönyv hiteles terjesztési ára.

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált - az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával - az új iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni.

 

A tankönyvek kiválasztás és a tankönyvcsomag ára

 

A költségvetési hozzájárulás felhasználásánál a közoktatási törvény (Kt.) 19. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani, amely szerint: a pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.

Ez azt jelenti, hogy a pedagógus választása nem idézhet elő olyan helyzetet, amely miatt a törvényben meghatározott körben sérülne a térítésmentes tankönyvhöz való hozzájutás joga.

A tankönyveket úgy kell kiválasztani, hogy a tankönyvcsomag együttes összege ne haladja meg a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret összeget, valamint a könyvtári tankönyvkészletet.

 

Ha az iskolai igények magasabbak a rendelkezésre álló forrásoknál, akkor az iskola saját költségvetéséből biztosítja az arra jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátását.

 

A térítésmentes tankönyvellátásra jogosult tanulók szüleitől semmilyen címen nem lehet pénzt kérni a tankönyvekért.

 

Az „iskolatáska” súlya

 

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál - a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel - egyetértési joggal rendelkezik.

 

Jogszabály értelmében minden tankönyvre rá kell írni a tankönyv grammban kifejezett tömegét, hogy ne a szülőknek kelljen méricskélni.

 

Jogorvoslati lehetőség

 

Az un. gazdasági válság következtében több szülő kerül olyan helyzetbe, hogy egyre nehezebben vagy egyáltalán nem tudja kifizetni  gyermeke iskoláztatásával kapcsolatos költségeket, az iskola indokolt vagy indokolatlan követeléseit.

 

Társadalmi kérdés, hogy egyes oktatási intézmények a jogszabályok ismeretének hiánya miatt vagy szándékosan figyelmen kívül hagyják azokat az oktatási rendszabályokat, amelyek biztosítják a közoktatás ingyenességét, és korlátozzák az iskolák pénzszerző tevékenységét.

 

Szülői panaszok és bejelentések alapján iskolai tankönyvellátásban is nyomon követhető az a tendencia, hogy finanszírozási problémákra hivatkozva egyes iskolák vagy a tankönyvforgalmazók jogtalanul járnak el a tankönyvek kiosztásával kapcsolatos közfeladataik teljesítésekor.

 

A szülők anyagi helyzetének romlása miatt kiéleződnek az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos igazságtalan vagy jogtalan helyzetek, amit igazából csak erős társadalmi kontroll tud megszűntetni, ezért a szülőkön múlik, hogy élnek-e jogaikkal, és nem tűrik hogy az iskola, egyre nagyobb mértékben hárítsa át rájuk az iskolafenntartás költségeit.

 

 

Tisztelet a kivételnek!

A szülők köszönettel tartoznak azoknak a fenntartóknak, akik saját forrás hozzáadásával nem csak a jogosultaknak, hanem az összes tanulónak ingyenesen biztosítják a tankönyvet (sokszor a tanszereket is).

Elismerés jár azoknak az oktatási intézményvezetőknek, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ingyenességre jogosult tanulók térítésmentesen jussanak tankönyveikhez.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, ha az iskola vagy a fenntartó nem orvosolja jogos sérelmeiket, panaszaikkal forduljanak az Oktatási Hivatalhoz, hátha segítenek a szülőkön is.

 

A megaláztatásokra nincs jogorvoslat!

 

 

Oktatási Hivatal

Elnök: Bakonyi László

1054 Budapest, Báthory u. 10.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.

Telefon: (+36-1)474-7034 Telefax: (+36-1) 474-7030

honlap: www.okev.hu

E-mail: kozpont@oktatasihivatal.gov.hu

 

MSZOE sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 787-7852))

 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum