Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Végleg kitiltják a szülőket a közoktatási intézményekből?

Miért nem akarják a pedagógusok, hogy a szülők bemenjenek az iskolába?


Az országgyűlés törvényben akarja szabályozni a gyermekeik érdekében eljáró szülők, benntartózkodásának rendjét a közoktatási intézményekben az alábbiak szerint:

„A szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek ."

 

A  közoktatásról szóló törvény javasolt módosítása esetén az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999 . (XII . 28.) Korm. rendelet közoktatásra vonatkozó szabálysértési tényállásai kiegészülhetnek a következők szerint : „Az a szülő vagy gyám, aki a közoktatási intézmény területén botrányt okoz 150 .000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

A törvénymódosítás ilyen formában tulajdonképpen provokáció a szülők el szemben, mivel a 11/1994. évi MKM rendelet 4. § (1) hatályos bekezdése már előírja, hogy:

 „A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni

c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem álnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel”

 

Az oktatáspolitika a szülőkre akarja hárítani a felelősséget az iskolai feszültségekért, és a nevelési, tanítási kudarcokért, a pedagógusok felkészületlenségéért. a javaslat végrehajtásával egymás ellen hangolja a pedagógusokat és a közoktatási szolgáltatásokat igénybe vevő, gyermekeik érdekében, védelmében eljáró szülőket.

 

A pedagógusok panaszolják, hogy a szülők nem járnak a szülői értekezletekre, fogadóórákra, nem törődnek gyermekeikkel, főleg azokkal, akikkel probléma van. Mi lesz ezután? A szülők még messzebbre kerülik el az iskolát, vagy az iskolán kívül követnek el botrányos, erőszakos cselekedeteket?

 


Az utóbbi évtized legátgondolatlanabb oktatáspolitikai intézkedése készül, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek az szülők és a pedagógusok közötti nevelőpartneri nevelő partneri viszonyra.

 

Akár „boszorkányüldözéssé” fajulhat  az iskola és a család kapcsolata, ha az iskola vagy a pedagógus agressziónak tekinti, hogy a szülő meg meri kérdezni, pl. Miért adnak gyermekének egy matematika órán három egyest? Miért kérnek pénzt az ingyenes tanulmányi kirándulásér, az ellenőrző könyvért, tisztasági csomagért? Miért kérnek ráfizetést az ingyenes tankönyvcsomagra?  Miért bélyegzik meg gyermekét 2H vagy 3H jelzővel, ha szegényebb családból származik? Miért nem adnak számlát vagy nyugtát az iskola által beszedett pénzekről? Miért nem tájékoztatják a szülőket a független vizsgabizottságról, az ingyenes tanulói biztosításról? Stb.

 

A szülő elsősorban felelős gyermeke neveléséért, taníttatásáért az iskolának ebben csak kiegészítő szerepe van.

 

Az Alkotmány 67. § ( (2) bekezdés szerint:  A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.”

Az Alkotmány 70/J § szerint: „A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni.”

 

Bár a szülő nincs nevesített jogviszonyban a közoktatási intézménnyel, de Alkotmány értelmében elsődlegesen felelős gyermeke taníttatásáért.  Az államnak pedig gondoskodnia kell iskolákról és egyéb létesítményekről, hogy a szülők azt segédeszközként felhasználhassák gyermekeik nevelésében, oktatásában.

 

A szülő, mint kockáztató egyén felel azért az oktatásért, ami az iskolában történik, ezért igénye van arra, hogy befolyásolni tudja annak jellegét.  Ennek az alkotmányos követelménynek felel meg a közoktatási törvény 39. § (2) bekezdés szerint: „A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik.”

 

Kifogásoljuk, hogy a módosítás tervezete hátrányosan megkülönbözteti a gyermekeik érdekeinek védelmében eljáró szülőket a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más idegen személyektől, amikor 150 ezer forintra kívánja büntetni a szülőket, ezzel súlyosan sérti a szülők alkotmányos jogait.

 

Indokolatlanul magas a szülőkre kiróható önkényesen megállapított büntetési tétel, amikor az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999 . (XII . 28.) Korm. rendelet 142. § (1-5) bekezdései szerint az iskolák által elkövetett törvénysértésekért csak 50 ezer forintot kel fizetni, pl.:

 „ Aki az iskolai végzettséget igazoló, illetőleg az államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiállítására, nyilvántartására, tárolására vonatkozó előírásokat megszegi,

·         aki az előírt engedély hiányában iskolai oktatást, kollégiumi nevelést folytat,

·         aki az iskolai oktatást a tanév rendjétől eltérően szervezi meg,

·         aki a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási órákra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,

·         aki az állami vizsgák megszervezésekor a vizsgaszabályzatban meghatározottaktól szándékosan eltér,

·         aki az osztály, csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi,

·         aki a jogszabályban meghatározott kötelező tanügyi okmányokat nem vezeti,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

 

Különösen diszkriminatív szabály, hogy ezekért a mulasztásos jogszabálysértésekért az Oktatási Hivatal szabhatja ki bírságot, addig a szülők elleni szabálysértést a helyi önkormányzat hatósági eljárás keretében. Ha a szülő nem képes fizetni, akkor bírósági úton behajtható a  a kivetett összeg

 

 

A szülői egyesületek közösen kialakított véleménye

 

A törvénymódosító javaslatnak nincs tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka, amikor a gyermeke érdekében eljáró szülő vagy a gyám által elkövetett botrányokozást szankcionálja, de a „közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más” botrányokozó személyekkel szemben nem kíván fellépni,  továbbá más rokonok, akár testvérek vagy a nagyszülők, barátok erőszakos magatartását nem kívánja büntetni.

 

A parlamenti Oktatási és tudományos Bizottsága szerdai ülésén tárgyalja a törvényjavaslat, ahol a szülői egyesület képviselői előterjesztik kifogásaikat.

 

Amennyiben a szülői szervezetek kifogásait t. Bizottság nem fogadja el és az indítványozók nem vonják vissza előterjesztésüket, és az Országgyűlés megszavazza a módosítást, akkor szülők törvényes jogait és emberi méltóságát sértő diszkriminatív intézkedés miatt t.   Köztársasági elnökhöz fordulunk alkotmányossági aggályainkkal.

 

A véleményezésben résztvevő egyesületek:

Szülők Egyesülete a Gyermekekért közhasznú szervezet

Szülői Szervezetek Országos Egyeztető Fóruma

Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért

Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület

Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

 

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) vagy Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

További információ az iskolai és szülői felelősségről itt található!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum