Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Diszkó tragédia! Szülőknek kell megvédeni gyermekeiket az iskolai és iskolán kívüli igazságtalanságokkal és veszélyekkel szemben!


Egy szörnyű diszkó tragédia nyomán több ezer szülő fogott össze, hogy megvédjék gyermekeiket a különböző szórakozó helyeken rájuk leselkedő veszélyektől.

 

A szülők bíznak abban, hogy gyermekeik biztonságban vannak, ha hétvégén szórakozni mennek, ha sporteseményen vannak, ha közlekednek, ha bent vannak az iskolában, hiszen más felnőttek vagy szakemberek vigyáznak rájuk. A sajnálatos diszkó esemény felrázta a szülőket, és közösen próbálják megvédeni gyermekeiket a rájuk leselkedő veszélyektől.

 

A szülői szolidaritás új tartalmat kaphat a heterogén szülői társadalomban, ha a szülők összefognak annak érdekében, hogy hatékonyan megvédjék gyermekeket bármely formában érintő veszélyektől. A szülőknek lépni kell minden olyan esetben, amikor gyermeküket valamilyen sérelem éri a szülői házon kívül.

 


A gyermekek, tanulók sértegetése

A szülőknek egységesen kell fellépni, ha oktatási szakemberek, szociológusok, pedagógusok és más érdekcsoportok tanulmányaikban és nyilatkozataikban különböző jelzőket ragasztanak a közoktatásban tanuló gyermekekre. Az un. szakemberek szerint kiskorú* gyermekeink drogoznak, alkoholizálnak, fiatalon kezdenek szexuális életet, lusták, nem akarnak tanulni, bűnöznek, kövérek, rossz a fizikai állapotuk, satnyák, agresszívek, stb.  

*Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 12. § szerint: „Kiskorú az, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte, be, kivéve, ha házasságot kötött.”

1952. IV. törvény 70. § szerint: „A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.”

 

Egy vezető egyetemi „szakember” azt mondta, azért rossz az egyetemi oktatás színvonala, mert „silány gyermekanyag” kerül ki a közoktatásból.

Senkinek sincs joga úgy hírnevet szerezni, hogy sértegeti a közoktatásban tanuló gyermekeket!

 

A szülőknek egységesen kellene fellépni a sértegetésekkel, az iskolai igazságtalanságokkal szemben, de félnek véleménynyilvánítástól, félnek, hogy meggyőződésükért gyermekeiken áll bosszút az iskola.

 

A fiatalok nem „jobbak”, de nem is „rosszabbak”, mint 10-20-50 évvel ezelőtt csak életkörülményeik lettek mások (rosszabbak), mint régebben. A felnőtt társadalom a fiatalokra akarja kenni, saját kudarcait, hogy nem tudnak megfelelő életteret biztosítani az utánuk jövő generációknak.

 

A tanulók bizalomvesztése

 

Kutatási adatok bizonyítják, hogy a diákok többsége problémáik, kérdéseik megbeszélésében nem tüntetik bizalmukkal, nem tekinti kommunikációs partnernek az iskolai színtér – különböző szerepekben (osztályfőnök, más tanár) velük kapcsolatba kerülő – képviselőit.

Ha a gyermekeink nem bíznak az iskolában, (sokszor osztálytársaikban sem). Ha nem bízhatnak a szüleikben sem, akkor csak egymásban bízhatnak, ezért keresik azokat a közösségi színtereket (diszkó, facebook), ahol maguk között lehetnek. De a felnőtteknek, legfőbbképpen a szülőnek nem szabad magukra hagyni a gyermekeket!

 

A gyermeknek**, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra iránymutatása, tanácsokra van szüksége, ezért fontos a most tapasztalt szülői összefogás, amelynek ki kell terjednie minden olyan területre, ahol gyermekeinket testi vagy lelki (verbális) erőszak (veszély) fenyegeti.

(**ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 1 cikk: „Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”)

 

Nemzetközi egyezmény írja elő, hogy az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára, biztosítják a jólétéhez szükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. Most kiderült az is, hogy nincsenek meg azok a jogszabályi feltételek, amelyek garantálják a kiskorúak biztonságát (védelmét), a közösségi színtereken (lásd diszkó jellegű összejövetel szervezése).

 

Gyermekvédelem szülői befolyás nélkül

 

Magyarországon nincs igazi gyermekvédelem, nem érvényesül a gyermek mindenekfelett álló érdeke. Az ismereteket közlő, pedagógus központú közoktatási intézmények nem nevelik a gyermekeket, nem veszik figyelembe a munkavállaló szülők gondjait.

 

A gyermekek sokszor magukra maradnak nem alakul ki bennük jövőkép, napi örömökre összpontosítanak, ki vannak szolgáltatva a felnőttek kényének kedvének. A napi megélhetési gondokkal küzdő szülők fáradtak sokszor közönyösek a gyermekeiket érintő iskolai és iskolán kívüli atrocitásokkal szemben. 

 

Az új közoktatási törvény tervezete nem biztosítja a szülői befolyás lehetőségét az oktatási intézmények működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében (törölték ezeket a szülői jogokat). Pedig a gyermekeik érdekében eljáró szülők nélkül az iskola merev didaktikai központ, ami nem kedvez a gyermekek nevelése biztonsága érdekében tett szülői erőfeszítéseknek.

 

A szülők befektetnek az oktatásba gyermekük társadalmi mobilitása érdekében, de ez a befektetés nem térül meg.

A gyermekeik oktatásáért, nevelésért elsősorban felelős szülők összefogása, egységes fellépése, sokat lendíthet a valódi gyermekvédelem és a közoktatás hatékonyságán.

 

Javasoljuk, a szülőknek, hogy gyermekeik védelmében hozzanak létre helyi (kerületi, települési) gyermek és ifjúság védelmi szülői egyesületeket, és fogják össze az iskolai szülői közösségeket (volt SZMK), annak érdekében, hogy szervezett formában tudjanak fellépni gyermekeik iskolai (óvodai) és intézményen kívüli

Az MSZOE biztosítja az alakuláshoz szükséges dokumentumokat minden szülői csoport számára (min. 10 fő kell az alakuláshoz)

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum