Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A helyi önkormányzatok feladata a dolgozó szülők gyermekeiről való személyes gondoskodás a nyári „vakáció” idején. Az óvodákban nincs nyári szünet!


Véget ért a tanév, 1,2 millió iskolás tanuló számára megkezdődött a nyári szünet, de az óvodákba járó 5-600 ezer gyermek számára nincs nyári szünet (őszi, téli, tavaszi szünet sincs). Az óvodákat a munkába járó szülők igénye szerint egész évben folyamatosan nyitva kell tartani!

A nyári iskolai szünet idején és az óvodák nyári jogtalan zárva tartásával növekszik a gyermekek veszélyeztetettsége.

Több százezer „kulcsos gyermek” cselleng az utcákon a nyári szünetben, mert szüleik dolgoznak, nincsenek olyan rokonok, nagyszülők, szomszédok, akik vigyáznának rájuk. Növekszik az utcai és otthoni gyermekbalesetek száma, sok gyermek ráadásul éhezik is, hiszen az iskolában biztosított volt az étkeztetésük. Tragikus módon emelkedik ilyenkor az „eltűnt” gyermekek száma is.

Az önkormányzatok költségvetésében, megtakarítás címén egyre kevesebb összeg szerepel a diáküdültetésre, napközis táborokra, a gyermekek napközbeni ellátására, pedig az állami költségvetés és a különböző pályázatok biztosítják az ellátáshoz szükséges támogatásokat A helyi önkormányzatok áthárítják a tanulók kötelező felügyeletének költségeit a szülőkre, fizessék ki a heti 20-50-100 ezer forintos „magántáborok” költségeit, ha biztonságban akarják látni gyermeküket egy-két hétig.

A munkavállaló szülőnek nincs annyi szabadsága, hogy gyermeke mellett maradjon ilyen hosszú időre, ráadásul a munkaadó határozza meg a szabadság kiadásának időpontját.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekek nyári felügyelete, nevelése, étkeztetése fontos közoktatási, gyermekvédelmi és foglalkoztatáspolitikai kérdés.

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha napokra, hetekre, hónapokra bezárják az óvodákat, iskolákat, vagy nem a szülők munkaidejéhez igazítják a nyitva tartást

A közoktatási, a gyermekvédelmi és a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket össze kell hangolni, hogy a munkavállaló szülők, nyugodtan tudjanak dolgozni, ne idegeskedjenek gyermekük elhelyezése miatt, ne kelljen ütközniük munkaadóikkal, mert a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama nem a szülők munkarendjéhez igazodik, különös tekintettel a nyári iskolai szünetre és az óvodák törvénysértő nyári zárva tartására.

A gyermek napközbeni ellátása

.


A helyi önkormányzatok törvényben előírt feladata a gyermekek védelme érdekében személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások között a gyermekek napközbeni ellátásának megszervezés különös tekintettel az óvoda és az iskola feladataira.

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

Súlyos problémát okoz a dolgozó szülőknek, ha a gyermek napközbeni ellátását biztosító óvoda, különböző indokkal, évente több alkalommal bezárja kapuit azzal a hozzáállással, hogy oldja meg a szülő gyermeke elhelyezését, ahogy tudja! 

Jogszabály értelmében az iskolai tanítás nélküli munkanapon, az óvodai nevelés nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek, tanulók felügyeletéről.

            Figyelem!

Törvény értelmében a települési önkormányzat (fővárosi kerület) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot, amelyből tájékozódhatnak a szülők a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos intézkedésekről. Nézzék meg a helyi rendeletet!

Gyermekek napközbeni ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül az iskolai napközis ellátásban nem részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében - és az étkeztetés biztosítása is, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges - a külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi feltételekkel.

Figyelem!

A gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele - ha törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik, tehát kérelmezni kell az önkormányzatnál.

A gyermek napközbeni ellátása és felügyelete a közoktatási törvény szerint

Jogszabály értelmében az iskolai tanítás nélküli munkanapon, az óvodai nevelés nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek, tanulók felügyeletéről. A szükség azt jelenti, hogy az ellátásra jogosult szülőknek kérni kell!

Törvény írja elő, hogy az óvoda heti nyitvatartási ideje ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

 Iskolában a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak.

  A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben - beleértve az évközi szünetek idejét is - nem lehet kötelező.

Az ellátás finanszírozása

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

A gyermek napközbeni ellátását végző az óvodai foglalkozások, továbbá az iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás megszervezéséhez meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokból meg kell növelni - és a szociális kiadások között elszámolni - abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátása ezt szükségessé teszi.

Felhívjuk a munkavállaló szülők figyelmét kérvényezzék azonnal az önkormányzatoknál (jegyző), gyermekük napközbeni ellátását, hogy ne tudják elspórolni az erre az ellátásra biztosított állami támogatást

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-22-53) vagy Keszei Sándor (06-30/433-87-54)

A pedagógusok és a munkavállaló szülők nyári szabadsága

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum