Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet működése 

Előzmények

Az 1993. évi közoktatási törvény az iskolaszék intézményének rendszeresítésével egy időben, több jogosítványától megfosz­totta a "szülői munkaközösségeket" (SZMK), s ez 1993–1996 között majdnem elvezetett a szülői érdekvédelem felszámolásához. A közoktatási törvény 1996. évi módosítása óta – az iskolán kívüli civil szülői egyesületek kez­deményezésére – külön paragrafus (59.§) határozta meg a szülői közösségek intézményes működtetésének lehetőségét. Az évtizedek során leértékelő­dött SZMK új értelmezést és új nevet kapott. A jelenlegi elnevezés: óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet (közösség). Rövid néven: ÓSZSZ, ISZSZ, KSZSZ.

A közoktatási törvény többszöri módosításával a Szülői Szervezet egyre több jogosítványhoz jutott, de a szülők sokszor „félelemből”, vagy közömbösségből nem használták fel eszközként, hogy közösen érvényesítsék jogaikat és gyermekeik jogait a köznevelési intézményekben. Pedig erre lett kitalálva ez az iskolán belüli civil szervezet. Közben a pénzhiányra hivatkozó önkormányzati fenntartású óvodákban és iskolákban növekedtek a jogsértések, és a szemérmetlen pénzkövetelések, a tanulók sértegetése és megalázása általánossá vált.

Az óvodák, iskolák, kollégiumok többségében nem működtek a Szülői Szervezetek, sokszor az intézményvezető által kinevezet szülői vezetők, a többi szülő megkérdezése nélkül aláírtak minden írásos anyagot (dokumentumot), amit az intézményvezetés eléjük tett, többször előfordult, hogy még a saját óvodájuk, iskolájuk, kollégiumuk bezárásáról szóló önkormányzati határozatokat is.

1993-tól a mai napig nem ment át a köztudatba a „Szülői Szervezet” mint intézményen belüli érdekvédelmi szervezet fogalma. A szülők nem alakították meg formálisan a Szülői Szervezete, továbbra is olyan „szmk” tagoknak tartják magukat, akiknek az óvodabál, iskolabál szervezése, a csoport terem,  osztályterem feldíszítése, az csoportpénz, osztálypénz szedése és más periférikus munka a fő feladatuk.  Az intézményvezetés nem tájékoztatja szülőket a Szülői Szervezet funkciójáról. A szülők inkább hallgatnak és fizetnek, akkor is, ha jogilag tilos.

2011. december végén az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti köznevelési törvényt. Az új törvény hatálybalépésével nagymértékben változtak a Szülői Szervezet jogosítványai. A 2012. évben folyamatosan életbelépő végrehajtási rendeletek (kormány és miniszteri rendeletek) tovább szűkítették a szülők egyéni és kollektív jogosítványait, ami nem olyan nagy baj, hiszen a szülők eddig sem éltek törvényben előírt lehetőségeikkel, nem működtették az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezetet sem. Lehet, hogy a kevesebb több lesz?  

A szülők alkotmányos joga és kötelessége az Alaptörvény XI. cikke szerint

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.

Ha a szülők felelősek gyermekük neveléséért, taníttatásáért, akkor felelősek azért a nevelésért és oktatásért is, amely a köznevelési intézményekben folyik. A szülők joga és kötelessége hogy védje gyermekét, és ellenőrizze, hogy az óvoda, iskola és a kollégium megfelelően gondoskodik gyermeke testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséről.

A szülő joga és kötelessége figyelemmel kísérni, hogy a gyermekével foglalkozó pedagógusok, betartják-e a köznevelési törvényben előírtakat, amely szerin: „A pedagógus kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a  rábízott gyermekek, tanulók  személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.”

Figyelem!

A szülő alkotmányos kötelessége, hogy mindent szükséges intézkedést megtegyen gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.  A szülők ugyan nincsenek nevesített jogviszonyban az iskolával, de a Szülő Szervezet igen!

Ha szülők megalapítják az intézményi Szülői Szervezetet, akkor törvényesen vehetnek részt gyermekeik védelmében, az óvoda, az iskola és a kollégium működését, munkáját érintő döntések előkészítésében, véleményezésében.

Az iskolai demokrácia alaptétele 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (2) bekezdése szerint: „A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik.”

Szülői Szervezet az új Nemzeti köznevelési törvény szerint

A Szülői Szervezet meghatározása

Törvény értelmében, az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői Szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. [Nkt. 73. § (1)]

Tehát nem az intézményvetető hozza létre a Szülői Szervezetet és nem ő nevezi ki a tisztségviselőket.

Figyelem! A szülők nincsenek nevesített jogviszonyban az óvodával, iskolával, kollégiummal, ezért a Szülői Szervezet létrehozása a szülők döntésén múlik, nem lehet kötelezően előírni.

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet a gyermekek neveléséért, oktatá­sáért elsősorban felelős felnőttek közössége.

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet intézményen belüli civil szervezet, amelyre a köznevelési törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

Az óvoda, iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) a Szülői Szervezet részére további jogokat állapíthat meg.

Figyelem!

Az óvoda, iskola, kollégium működtetője, ennek hiányában a fenntartó, gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a Szülői Szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről. A Szülői Szervezet működésének költségeiről itt található részletes információ!

A Szülői Szervezetet a szülők hozzák létre, tisztségviselőiket a szülők választják

A Szülői Szervezet megalapítása és működtetése kizárólag a szülők döntésén múlik. Ez a megoldás talán elősegíti a hatékonyabb műkö­dést és a valóságos érdekképviseletet. Igazi szülői közösség csak akkor jön létre, ha maguk a szülők fognak össze azért, hogy elősegítsék a köznevelési törvénybe foglalt jogaik és érdekeik érvényesíté­sét.

Természetesen a Szülői Szervezet része az iskolának, attól nem különülhet el, nem önálló jogi személy, létrehozásához és működte­téséhez alkalmazni kell a köznevelési jogszabályok rendelkezéseit.

A Szülői Szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.

Figyelem!

A Szülői Szervezet vezetősége (választmánya) dönthet úgy is, hogy olyan tisztségviselőket választ (elnököt), akiknek gyermeke nem jár az adott intézménybe, ezáltal tevékenysége nem függ a pedagógusok esetleges „nemtetszésétől”. Ilyen személy lehet, pl. olyan szülő (akár a régebben volt elnök), akinek gyermeke már „kijárta” az iskolát. Választhatók a nagyszülők, vagy valamilyen jogi végzetséggel rendelkező személy, esetleg vállalkozó, vagy más szülői nézőpontból „hiteles személy”.

A Szülői Szervezet, akkor jár el helyesen, ha saját szervezeti és működési szabályzata, fejléces levele, pecsétje, e-mail címe van.  A szülői szervezet levelezése itt!

A működési dokumentumok elfogadása előtt érdemes egyeztetni az intézmény vezetőjével abban a kérdésben, hogy azok nem ütköznek-e az iskola valamelyik belső szabályzatával.

Figyelem!

A Szülői Szervezet üléseit csak a Szülői Szervezet vezetősége hívhatja össze, de az intézményvezető kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, ha valami fontos közölnivalója van (ezt a Szülői Szervezet alapszabályában rögzíteni kell). Az intézményvezető ilyenkor tanácskozási joggal vehet részt a gyűlésen. Pedagógusok és az igazgató csak akkor lehetnek jelen más rendes ülésen, ha meghívást kapnak vagy az ülés mindenki számára nyilvános.

Kölcsönösségi alapon a szülői szervezet képviselőit is meghívhatják a nevelőtestületi értekezletekre. Lásd 20/2012. EMMI rendelet 119. § (4) bekezdés

Szülői Szervezet nélkül nevelési, oktatási intézmény nem működik törvényesen

Ha a nevelési, oktatási intézményben nincs legitim Szülői Szervezet, akkor az intézmény nem működik törvényesen, mivel a szülők véleményének kötelező beszerzése vagy egyetértése nélkül a fenntartó, vagy a nevelési, oktatási intézmény számos kérdésben nem hozhat érdemi döntést.

Köznevelési intézmény esetén ilyen, pl. az intézményi munkarend, a tankönyvtámogatás rendjének és a tankönyvrendelés kötelező véleményezése. Ha Szülői Szervezet írásos véleményét nem csatolják ezekhez az intézményi dokumentumokhoz, akkor azok a törvény értelmében érvénytelenek.

A fenntartó köteles kikérni a Szülői Szervezet véleményét - többek között - az intézmény megszűntetésével, átszervezésével, nevének megváltoztatásával, vezetőjének megbízásával, a megbízás visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt.

Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható.

Figyelem!

A Szülői Szervezet alapítása és működtetése törvényi követelmény, akkor is, ha létrehozása a szülök döntésén múlik. Hangsúlyozzuk, hogy Szülői Szervezet nélkül óvoda, iskola, kollégium nem működhet törvényesen!

A Szülői Szervezet fő feladata, hogy eleget tegyen véleménynyilvánítási kötelezettségének, figyelemmel kísérje, hogy az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője és az intézményfenntartó eleget tesz-e kötelező vélemények beszerzését előíró jogszabályi meghatározásoknak. A Szülői Szervezet vezetőségének kötelessége, hogy megtegye a megfelelő lépéseket a törvényesség betartása érdekében. Ez a társadalmi kontroll!

A Szülői Szervezet szükségességét bizonyítják azok a jogszabályi előírások, amelyek szerint, ha az óvodában, iskolában nem működik iskolaszék, akkor az iskolaszék jogosítványai az óvodai, iskolai Szülői Szervezetet illetik meg. Ha szülői szervezet sincs, akkor ki képviseli a gyermekeik érdekében eljáró szülők érdekekeit?

A Szülői Szervezet jogosítványainak felsorolása és magyarázata itt található!

A Szülői Szervezet célja és feladata

A Szülői Szervezet célja az oktató-nevelő munkát együttműködé­sükkel segítő szülők összefogása a nevelés és az oktatás minőségének javítása érdekében.

Jogszabály előírása szerint az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

Álláspontunk szerint a Szülői Szervezet fő feladata a szülők hiteles tájékoztatása a szülőket és a tanulókat érintő jogszabályokról és más megszerzett információkról, továbbá a szülői igények, panaszok összegyűjtése és továbbítása az intézményvezető felé.

Figyelem!

Az Nkt. 39. § (1) bekezdés szerint: "A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a Szülői Szervezet (közösség) javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni." Élni kell ezzel a lehetőséggel!

Mikor legitim az intézményi Szülői Szervezet?

A szü­lőkre van bízva, hogy hány és milyen formában működő Szülői Szervezetet hoznak létre. Tehát nincs akadálya annak, hogy egy ok­tatási intézményben több „önálló" Szülői Szervezet is létrejöjjön. Ezek kapcsolódhatnak egymáshoz, de működhetnek egymástól függetlenül is.

Jogszabály értelmében, ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több Szülői Szervezet, közösség működik, az a Szülői Szervezet, közösség járhat el az óvoda, az iskola, a kollégium valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába, iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen Szülői Szervezet, közösség hiányában a Szülői Szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik Szülői Szervezetet, közösséget a képviselet ellátására (a továbbiakban: óvodai, iskolai, kollégiumi intézményi szintű Szülői Szervezet).

(Ha az iskolában nincs Szülői Szervezet, akkor bizonyos ügyekben az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók legalább húsz százalékának szülei is lehetnek kezdeményezők.)

Az óvodában, iskolában több un. „mini” Szülői Szervezet működhet:

Lehet osztály vagy óvodai csoport szintű Szülői Szervezet.

Lehet kiscsoportos és nagycsoportos óvodai Szülői Szervezet,

Lehet évfolyamszintű Szülői Szervezet.

Lehet külön-külön Szülői Szervezet alapítani az általános iskola alsó- és felső tagozatán.

Lehet tagintézményi szintű Szülői Szervezet.

Lehet alakítani valamilyen közös cél megvalósítása érdekében szerveződött speciális Szülői Szervezetet is.

Stb.

A „mini” Szülői Szervezetek saját működési renddel, munkatervvel rendelkezhetnek, vezetősséget, tisztségviselőket választhatnak, az adott csoport érdekeit képviselik. Ha a mini szervezet az intézmény egészét érintő kérdésben kíván szót emelni, akkor az óvodai szintű, illetve az iskolaszintű Szülői Szervezethez kell fordulnia.

Ha az óvodában, iskolában több szülői szervezet működik itt!

A Szülői Szervezet hierarchikus felépítése (ajánlás)

Az intézményi szintű iskolai Szülői Szervezet, amely ideális helyzetben úgy alakulhat, hogy az iskolában osztályszintű illetve óvodában, kollégiumban csoportszintű Szülői Szervezetek egy-két főt választanak és delegálnak az intézményi szintű Szülői Szervezet vezető szervébe, amit a szó szoros értelmében választmánynak lehet nevezni. A választmány a maga köréből 3-5 fős vezetőséget, elnököt, elnökhelyettest, gazdasági elnökhelyettest, stb. választ.

Az óvodában a csoportok delegálnak 1-1 főt az óvodai szülői szervezetbe.

Az intézményi szintű Szülői Szervezet taglétszáma a delegáló osztály illetve óvodai csoportszintű Szülői Szervezetek szülői tagjainak száma, vagyis minden szülő. (Ha nem akarják elhatárolni magukat az intézményi szintű Szülő Szervezettől). A Szülői Szervezet tehát nem azonos választmánnyal, sem a vezetőséggel. A fontosabb kérdésekben sem a választmány sem az elnökség nem dönthet szabadon, először ki kell kérniük az őket delegáló szülők véleményét.

Figyelem!

Ha a választmány illetve a vezetőség nem a szülők többségének érdekeit képviseli, vagy ha nem él a Szülői Szervezet törvényben előírt jogosítványaival - javaslattevő, véleményezési, egyetértési jogával -, vagy alapos elemzés, vizsgálat nélkül, illetve a szülők megkérdezése nélkül véleményezi a fenntartó vagy az intézményvezetés által előterjesztett dokumentumokat (az elnök önkényesen aláírja), akkor nem méltó a szülői közösség bizalmára.

A Szülői Szervezet alapításához itt találhatnak bővebb információt!

Osztályszínű szülői szervezet

Minta a Szülői Szervezet szervezeti és működési szabályzatához

Óvodai Szülői Szervezet szervezeti és működési szabályzata

A Szülői Szervezet szükségessége

További linkek a jobboldalon most megjelenő „érdekvédelem” oszlopon találhatók!  

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a www.mszoe.hu honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit ismerőseivel, szülőtársaival és gyermekét nevelő pedagógusokkal.


 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum