Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Gyermekvédelem

A gyermek napközbeni ellátása a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) szerint

A gyermekek napközbeni ellátása nyári szünetben a települési önkormányzatok kötelező feladata

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. [Gyvt. 41. § (1)]

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek nem közoktatási célú ellátása.

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –

a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,

b) a családi napközi,

c) a családi gyermekfelügyelet,

d) a házi gyermekfelügyelet,

e) az alternatív napközbeni ellátás*

[Gyvt. 41. § (3)]

*Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,

a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,

b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel. (Gyvt. 44/A. §)

Figyelem!

A „nyári napközis tábor”, mint fogalom kikerült ebből felsorolásából.

A gyermek napközbeni ellátásának egyik formája volt régen az un. napközis tábor, ami azt jelentette, hogy éjszakai szállás lehetősége nélkül, a gyermekek reggeltől estig (napközben) tartózkodhattak a táborban. Ezek az ingyenes „napközis táborok” a nyári szünetben folyamatosan fogadták a tanulókat, akik ha tudtak mentek, nem volt kötelező.

A köztudatban ma is él a „napközis tábor” fogalma, de kevés helyen működtetik a helyi önkormányzatok. Az állam igyekszik kivonulni ebből a gyermekvédelmi szolgáltatásból, bár EU kötelezettség.

Az utóbbi időben sokat hangoztatott nyári tábornak semmi köze a napközis táborokhoz.

A „tábor” szót reklámfogásként átvették a vállalkozási alapon működő egy-két hetes gyermek és ifjúsági táborok turnusonként 20-100 000 forintért. Csak az a baj, hogy ezt csak néhány tízezer szülő tudja megfizetni.

Az önkormányzatok által biztosított napközbeni ellátás 2013. óta már nem ingyenes szolgáltatás.

Törvény értelmében gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermek étkeztetéséért térítési díjat kell fizetni.

A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot, amelyben meghatározza a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. A rendelet megtekinthető az önkormányzatok honlapján.

Nézzék meg a térítési díjakat, mielőtt kérelmezik gyermekük napközbeni ellátását!

A gyermekek napközbeni ellátása esetén a térítési díj megállapításánál család egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a család egy főre eső jövedelemének 20%-át.

Az étkeztetésért a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni.

A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik.

Kedvezmények igénybe vétele nélkül a gyermek napközbeni ellátásáért kérhető térítési díj (étkezéssel együtt) napi 1000 forinttól kezdődhet, ami nem semmi!

Figyelem!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő (szülő) kérelmére történik. [Gyvt. 31. § (1)]

Időben adják be a kérelmet a jegyzőnek!

A gyermek napközbeni ellátás az óvodában

Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete (heti 61 óra) magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. (3)]

Az óvoda egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény. A gyermekek napközbeni ellátását egész évben folyamatosan biztosítani kell. Az óvodában nincs őszi, téli, tavaszi sem nyári szünet.

Figyelem!

Az óvodák nyitva tartását a munkavállaló szülők napi munkaidejéhez kell igazítani!

A gyermek napközbeni ellátás az iskolában

Évente 1,2 millió iskolás tanuló számára biztosított a nyári tanulási szünet.

A munkavállaló szülőknek nincs annyi szabadsága, hogy gyermeke mellett maradjon ilyen hosszú időre, ráadásul a munkaadó határozza meg a szabadság kiadásának időpontját.

A települési önkormányzatok feladata, hogy az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli időben, így a nyári szünetben is, gondoskodjon a tanulók napközbeni ellátásáról.

Az új rendelkezések szerint az állami iskolafenntartó (KLIK) nem vesz részt a gyermekek napközbeni ellátásában. A nyári szünetben üresen álló iskolaépületek, udvarok, főzőkonyhák évekig ideális helyszínei voltak a gyermekek nyári felügyeletét, foglalkoztatását, étkeztetését biztosító napközbeni ellátásának. az úgynevezett önkormányzati napközis táboroknak.

Az állami fenntartású iskolák többségét működtető települési önkormányzatok felhasználhatják az általuk működtetett – saját tulajdonú - iskolák területét a helyi lakosok gyermekeinek napközbeni ellátásához a nyári szünetben.

MSZOE javaslat

Szülői igény esetén ki kell nyitni minden iskolát a nyári szünetben felügyelet és étkeztetés nélkül maradó tanulók előtt!

Iskolai szünetek

Táborozás

 
Szakértői bizottság, szakértői vélemény

Szociális segítő az óvodában iskolában

Gyermekek napközbeni ellátása

Iskolapszichológus, óvodapszichológus

Iskolaegészséügyi ellátás

Gyermekjogi egyezmény

Hátrányos helyzet megállapítása

Drogstratégia szövege

Gyermekvédelmi intézmények listája

Igazgatási bírság kiszabása a gyermekvédelmi intézményekkel szemben


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum