Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Tanulók felügyelete az iskolában

Kiskorú tanuló veszélyeztetése

A gyermeknek joga van egy igazoláshoz, értelmezéshez, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosításához iskolai neveléshez oktatáshoz, az első ingyenes szakképesítés megszerzéséhez.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 5. §-a szerint:

„Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek Vagy other Személy Által tanúsított - magatartás, mulasztás Vagy körülmény következtében kialakult ÁLLAPOT, Amely a gyermek testi , értelmi , Érzelmi Vagy erkölcsi fejlődését gátolja Vagy akadályozza”

A gyermekek számára javasolt előzetes vagy szankcionáló tevékenységekre vonatkozik.

Ugyanakkor, ha az iskolában Vagy egy gyakorlati képzőhelyen egy tanuló Felügyelet nélkül Marad , akkor egy testi épségét, erkölcsét, Érzelmi biztonságát egy környezete Vagy önmaga súlyosan veszélyeztetetheti (Lásd bántalmazás, megalázás, Baleset, STB.)

A tanulmányi oklevelek áttekintése, megszüntetése és előzetes vizsgálata, megszüntetésével kapcsolatos tanulmányok előkészítése, illetve a gondozására felállított személyi felelősségvállalás a személyzet számára, amely a személyzet egészségvédelmét, a közvéleményt, a szakképzést és a továbbképzést nyújtja.  Nincs szankció csak eltusolás.

Ugyanakkor a tanulói védekezés büntetése és a szülők felelősségre vonása magától érthető és jogalkotók felhasználható.

Ha kiskorú tanulmány az iskolában vagy egy gyakorlati képzőhelyen testi, lelki (verbális) bántalmazás vagy baleset éri, akkor újból indul, kezelőkészlet köteles személyt egy Btk-re. értelmében a büntetőjogilag felelősségre kell vonni

Kiskorú veszélyeztetési büntetése a Btk. értelmében

A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 208. §

„(1) A kiskorú nevelésére , Köteles Személy - ideértve A szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, ha egy kiskorúval Közös háztartásban Vagy Egy lakásban él -, Aki * e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődési veszélyezteti , bűntett, ha egy évvel később új évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. ”

* A természetesebb ideális időmérés a gyermekek nevelésésével, oktatásával megbízható pedagógussal, a szakképzettséggel és a tanulmányokkal kapcsolatos ellenőrzésen alapszik.

Ha az iskolai felügyelet elmulasztásából adódó veszélyeztetés estén, a Btk. A megállapításinek az egyiptomi értéknövekedést nyilvánosságra kell hozni, tehát egy visszatartó ereje kihatna az iskolai életre. Javulna a szülők, a gyermekek, a tanulók és a pedagógusok biztonságos védelme, a megszüntetés a szülők és a pedagógusok között a kölcsönös egymást követő mutogatások, a kialakítás és a gyermekek közötti újjáépítésért felelős felnőttek az igazi nevelőpartneri viszonyok között.

A nevelési, oktatási intézményekben előforduló gyermekveszélyeztetések célja

A pedagógusok értesítési ajánlattételek

A nemzeti köznevelésiről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) Szerint:

42. § (3 ) A pedagógus, a nevelő és az oktató munkát végző segédeszközök felhasználása után új oktatási intézményi vezetői útvonalak állnak rendelkezésre, amikor a gyermekek megtanulják, hogy gyermekeiknek kénytelenek legyenek. elkerülhető vagy megjelent. Ez a helyzetben az adattovábbítás nem szükséges.

A pedagógus a közterületen a pedagógus. Nem találja meg az életszerűneket, így minden beavatkozzon az iskola tanulóinak, pl. utcai egy verekedésébe, akkor hívjon rendőrt, és jelentse az iskola igazgatóként egy „látott” eseményt.

A tanuló jelentési kötelessége

NKT. 46. ​​§ ( 1) A tanuló kötelessége, hogy

e) óvja saját és társai tanúsítását, egészségét, egy szülői igényt kielégítő egészségvédő szűrővizsgálatot, az elsajátítást és az egészségvédelmet, valamint a biztonságos védelmi ismeretek előterjesztését, ha az előzőekben felsorolt kérdésekre figyelmeztetni szeretne , ha az egyén, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot ,

Egy nem veszélyeztetheti egy saját és társai, egy új szintű oktatási intézményi felhasznált egészségét, testi épségét.

A bejelentési célzás elmulasztása fegyelmi vétség. A tanulók nem díjazzák az árulkodó társaikat, hanem ezt a jelentést előterjesztik, amikor azt meg kell állapítani.

Minden magyar állampolgár kötelessége a gyermekek veszélyeztetésének feltárása

Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdés értelmében

„Az e törvényben Szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez Kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó felhasználókat, így a fogyasztókat a háziorvosok, a házi gyermekorvosok,

b) egy személyes gondoskodást igénylő szolgáltatót, így egy családsegítő szolgálatot, egy családsegítő központot,

c a köznevelési intézmények,

d) egy rendőrség,

e) az ügyészség,

f) bíróság,

g) egy pártfogó ellenőrzői szolgálat,

h az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

i) egy menekülteket befogadó állomáson, egy menekülteket átmeneti szállítással,

j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

k) egy munkaügyi hatóság.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

a) jelzéssel élvezheti a gyermek v eszélyeztetettsége szerint egy gyermekjóléti szolgálatnál,

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Figyelem!

Mi van akkor, ha maguk a feladatellátó hatóságok, szervezetek, személyek veszélyeztetik a gyermeket, illetve nem kezelik megfelelően veszélyeztetésének ügyét, vagy éppen eltitkolják azokat? (Lásd óvoda, iskola, kollégium, pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat)

MSZOE javaslat

Törvényben kell előírni, hogy a szülők kötelessége és joga, hogy a nevelési, oktatási intézményekben és azokon kívül is figyelemmel kísérjék a tanulókat veszélyeztető helyzeteket és tegyenek meg mindent a veszélyeztetés okainak feltárására, a veszélyhelyeztek megelőzése, megszüntetése érdekében.  

Közvetlen és közvetett veszélyhelyzetek az iskolában

A felügyelet nélkül hagyott tanulók veszélyeztetése (többek között)

Testi és verbális bántalmazás a tanulók között az iskolában és iskolán kívül.

Lelki és erkölcsi erőszak (kiközösítés, internetes zaklatás).

Óvodai, iskolai balesetek.

Tanulói károkozások.

Stb.

Veszélyezteti a tanulót az iskola, ha a tanuló nem kapja meg a köznevelési szolgáltatásokat

Megtaníthatatlan és megtanulhatatlan tananyagmennyiség előírása.

Lyukasórák szakhelyettesítés nélkül.

A tanuló nem kapja az évfolyamra előírt ismeretanyag megfelelő minőségű magyarázatát, leadását (tanuld meg a tankönyvből).

A tanuló nem kapja meg az életkorának és értelmi képességének megfelelő fejlesztési nevelési szolgáltatásokat.

Stb.

Iskolai igazságtalanságok (a tanuló egész életére kiható fő veszélyforrás)

Az iskola értékelési és szabályzatával ellentétes értékelési és minősítési gyakorlat.

Az osztálynapló hanyag kezelése (nincs összhangban az ellenőrző könyv beírásaival)

Az osztályzás felhasználása fegyelmező eszközként (egy órán három egyes, röpdolgozat írás fegyelmező céllal).

Nevelő célzatú buktatás, évfolyamismétlésre utasítás (érzelmi veszélyeztetés).

Indokolatlan pénzkövetelések az ingyenes köznevelésben (a befizetett pénzek miatt sokszor a családok életnívója csökkent a gyermekeik étkeztetésére, ruháztatására jut kevesebb pénz. Testi veszélyeztetés)

Jogszabályellenes intézkedések sorozata.

Az előírt iskolai dokumentumok rossz minősége (összetákolt belső szabályzatok) vagy hiánya.

Stb.

A tájékoztatás hiánya, információ visszatartás

Az iskolai dokumentumok nyilvánosságra hozatalának megtagadása.

A közzétételi lista nyilvánosságra hozatalának elmulasztása.

Nincs megfelelő tájékoztatás s jogorvoslati lehetőségekről, a független vizsgáról.

Nincs megfelelő tájékoztatás az iskolai rendszabályokról, amelyeket az iskola sem tart be.

Stb.

A legfőbb veszélyforrás a szakmailag megalapozatlan, folyamatosan módosított köznevelési jogszabályok halmaza és a megtaníthatatlan tartalmi követelmények valóságtól elidegenedett előírása.

A felsorolt veszélyforrások csak jelzik azt, hogy a nevelési oktatási intézmények milyen veszélyeket generálnak és mennyire felelősek a tanulók iskolai kudarcaiért, a tanulói bántalmazásokért és a szülők rossz közérzetéért. 

Magyarországon senki sem vizsgálta eddig, hogy hány kiskorú tanuló kísérel meg öngyilkosságot évente iskolai kudarcai miatt, hányan szöknek meg otthonukból félelmükben, de azt tudjuk a statisztikai adatokból, hogy hány tanulót buktatnak meg félévben (350 000) hányat évvégén (250 000) és hány tanulót utasítanak évfolyamismétlésre (kb. 50 000) tanévenként. Sokba kerül ez a szülőknek!

Azt is tudjuk, hogy tanévenként 5-7 000 tanuló kerül ki befejezett iskolai végzettség nélkül a magyar iskolarendszerből. A 2013-2014. tanévben több mint 12 000 tanulót nem vettek fel iskolába, illetve nem is jelentkezett középfokú iskolában vagy a 16 születésnapján eltávolították az iskolából, ha nem "erőszakkal", akkor önként lemorzsolódott. Sokba kerül az eltartásuk a szülőknek, és az államnak (az adófizetőknek)!

Sok európai  országban gyakorlatilag nincs évfolyamismétlés (nincs buktatás) . A finn iskolarendszer, pl. minden tanulót átsegít a tanulási nehézségein, segíti a felzárkózásukat és iskolai továbbhaladásukat. A finn iskolarendszerben nem buktatás, nem lemorzsolódás.

A finn iskolarendszer nem veszélyezteti a finn tanulók érzelmi életét, nem ítéli meg, hogy iskolai végzettség nélkül felnőtt életre!

 

Az iskolai évfolyamismétlések és a lemorzsolódások száma pontosan jelzi a magyar iskolarendszer kudarcát, a jelenlegi jogi háttér és a pedagógiai módszerek tarthatatlanságát.

Az Iskolai erőszakról itt megtalálhatja az MSZOE véleményt

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum